Z cytańskimi znamjenjami swóje nejlubše webboki składowaś

Cytańske znamjenja su wótkaze k webbokam, kótarež wam wólažcuju, se k nejlubšym bokam wrośiś. Toś ten nastawk wujasnjujo zakłady, kak móžośo cytańske znamjenja składowaś a zastojaś.

Pokaz: Cytańske znamjenja gronje se fawority w Internet Explorer.

Kak mógu cytańske znamje za bok składowaś?

To jo lažko — klikniśo jadnorje na gwězdku!

Aby cytańske znamje napórał, klikniśo na gwězdku w symbolowej rědce. Gwězdka se módri a cytańske znamje napórajo se za bok, na kótaremž sćo, w zarědniku Njesortěrowane cytańske znamjenjaDruge cytańske znamjenja. To jo wšykno!

Bookmark 29 Win Bookmark 29 Mac Bookmark 29 Lin
Pokaz: Cośo wšykne swóje wócynjone rejtarki naraz ako cytańske znamjenja składowaś? Klikniśo z pšaweju myškoweju tastuŹaržćo tastu Strg tłoconu, mjaztym až kliknjośo na jeden z rejtarkow a wubjeŕśo Wšykne rejtarki ako cytańske znamenja składowaś... z kontekstowego menija. Dajśo nowemu zarědnikoju cytańskich znamjenjow mě a wubjeŕśo, źož ma se składowaś. Klikniśo na Cytańske znamjenja pśidaś, aby proces dokóńcył.

Kak mógu mě a městno cytańskego znamjenja změniś?

 1. Aby kakosći swójogo cytańskego znamjenja wobźěłał, klikniśo drugi raz na gwězdku, aby wokno Toś to cytańske znamje wobźěłaś wócynił.
  Bookmark2 29 Win Bookmark2 29 Mac Bookmark2 29 Lin toś to cytańske znamje wobźěłaś fx48
  • We woknje Toś to cytańske znamje wobźěłaś móžośo slědujuce kakosći změniś:
   • : To jo mě, kótarež Firefox pokazujo za cytańske znamje w meniju.
   • Zarědnik: Wubjeŕśo, do kótarego zarědnika ma se wašo cytańske znamje składowaś. Wubjeŕśo jaden z wuběrańskego menija (na pśikład meni cytańskich znamjenjow abo rědku cytańskich znamjenjow). W toś tom wuběrańskem meniju móžośo teke na Wubraś... kliknuś, aby lisćinu wšych zarědnikow cytańskich znamjenow pokazał.
   • Wobznamjenja: Móžośo wobznamjenja wužywaś, kótarež wam pomagaju, swóje cytańske znamjenja pśepytowaś a organizěrowaś. Za dalšne informacije glejśo Bookmark Tags - Categorize bookmarks to make them easy to find.
 2. Klikniśo na Dokóńcony, aby wobźěłowanje skóńcył a wokno zacynił.

Źo mógu swóje cytańske znamjenja namakaś?

Nejwažnjejšy nałog, bok namakaś, za kótaryž sćo cytańske znamje napórał, jo, jogo mě do adresowego póla zapisowaś. Mjaztym až zapisujośo, pokazujo se lisćina webbokow, kótarež sćo ako cytańske znamjenja składował, z wobznamjenim wugótował a ku kótarymž se woglědał. Boki z cytańskimi znamjenjami maju módru gwězdku pódla sebje. Wšykno, což musyśo cyniś, jo, na jadno z bokow kliknuś a wóno se ned zacytujo. Aby wěcej zgónił, glejśo Inteligentne adresowe pólo - cytańske znamjenja, zapiski historije a rejtarki pytaś. Bookmark3 29 Win Bookmark3 29 Mac Bookmark3 29 Lin adresowe pólo naraźenja fx48

Kak mógu swóje cytańske znamjenja organizěrowaś?

Wokno biblioteki wam zmóžnja, wšykne waše cytańske znamjenja se woglědaś a organizěrowaś.

 1. Klikniśo na tłocašk cytańskich znamjenjow Bookmarks button win 2 napšawo wót nawigaciskeje rědkiKlikniśo na menjowej rědce na Cytańske znamjenjaKlikniśo górjejce we woknje Firefox na meni Cytańske znamjenja a wubjeŕśo Wšykne cytańske znamjenja pokazaś, aby wokno biblioteki wócynił.

  Klikniśo na tłocašk cytańskich znamjenjow Bookmarks-29 a wubjeŕśo Wšykne cytańske znamjenja pokazaś, aby wokno biblioteki wócynił.

  Bookmark4 29 Win Bookmark4 29 Mac Bookmark4 29 Lin wšykne cytańske znamjenja pokazaś fx48
 2. Pó standarźe zapołožki składuju se w zarědniku Njesortěrowane cytańske znamjenjaDruge cytańske znamjenja. Wubjeŕśo jen w bocnicy biblioteki, aby cytańske znamjenja wiźeł, kótarež sćo napórał. Klikniśo dwójcy na cytańske znamje, aby ju wócynił.

Mjaztym až maśo biblioteku wócynjonu, móžośo teke cytańske znamjenja do drugich zarědnikow śěgnuś, na pś. meni cytańskich znamjenjow, kótaryž pokazujo waše cytańske znamjenja w meniju pód tłocaškom cytańskich znamjenjow. Jolic pśidajośo zarědnikoju Rědka cytańskich znamjenjow cytańske znamjenja, budu se na symbolowej rědce pokazowaś. Bookmark5 29 Win Library-mac2 biblioteka cytańskich znamjenjow fx48 Glejśo slědujuce nastawki za dalšne drobnostki wó tom, kak móžośo swóju wjelicku lisćinu zastojaś:

Kak mógu rědku cytańskich znamjenjow zmóžniś?

Jolic cośo rědku cytańskich znamjenjow wužywaś, móžośo ju na slědujucy nałog zmóžniś:

 1. Klikniśo na menijowy tłocašk new fx menu a wubjeŕśo Pśiměriś.
 2. Klikniśo na wuběrański meni Symbolowe rědki pokazaś/schowaś dołojce na wobrazowce a wubjeŕśo Rědka cytańskich znamjenjow.
 3. Klikniśo na zeleny tłocašk Pśiměrjenje skóńcyś.
 • Klikniśo na meni Naglěd górjejce na wobrazowce, źiśo k Symbolowe rědki a wubjeŕśo Rědka cytańskich znamjenjow.

Tipy a triki

Sćo gótowy za wjele wjasela z cytańskimi znamjenjami? Slědujuce nastawki wam pomagaju, nejwěcej z nich wuwónoźeś.

// Toś te pśijazne luźe su pomógli, toś ten nastawk pisaś: milupo. Móžośo teke pomagaś - zgóńśo, kak.

Jo toś ten nastawk wužytny był? Pšosym cakajśo…

Pśinosujśo ako dobrowólnik k pomocy Mozilla