Cookieje - informacije, kótarež websedła składuju na wašom licadle

Firefox Firefox Slědny raz zaktualizěrowany: 01/04/2022

Toś ten nastawk wopisujo, což „cookieje“ su, kak websedła je wužywaju, a kak móžośo cookieje zastojaś, kótarež Firefox składujo.

Co jo cookie?

Cookie jo informacija, kótaraž składujo se pśez websedło, ku kótaremuž se woglědujośo. W někotarych wobglědowakach jo kuždy cookie mała dataja, ale w Firefox składuju se wšykne cookieje w jadnučkej dataji, kótaraž jo w profilowem zarědniku.

Cookieje składuju cesto waše nastajenja za websedło, na pśikład waš pśizjawjeński status a wašu wužywanu rěc abo městno. Gaž wrośaśo se k sedłoju, Firefox sćelo cookieje slědk, kótarež słušaju k sedłoju. To wam zmóžnja, pla websedła pśizjawjony wóstaś a zmóžnja sedłoju, wam informacije prezentěrowaś, kótarež wótpowěduju wašym pótrěbnosćam.

Cookieje mógu wjeliku kopicu informacijow składowaś, inkluziwnje wósobinske informacije, kótarež mógu was identificěrowaś (na pś. wašo mě, bydleńsku adresu abo telefonowy numer). Ale toś te informacije daju se jano składowaś, jolic je pódawaśo - websedła njamógu na informacije pśistup měś, kótarež njejsćo jim pódał, a njamaju pśistup na druge dataje na wašom licadle.

Po standarźe su aktiwity składowanja a słanja cookiejow za was njewidobne. Móžośo pak swóje nastajenja Firefox změniś, aby mógał składowanje cookiejow dowóliś abo wótpokazaś, skłaźone cookieje awtomatiski lašowaś, gaž zacynjaśo Firefox, a wěcej.

Cookiejowe nastajenja

Móžośo pśistup k woknu NastajenjaNastajenjaNastajenja měł, aby cookieje kaž slědujo zastojał:

  1. Klikniśo w menijowej rědce górjejce na wobrazowce na Firefox a wubjeŕśo Nastajenja. Klikniśo na menijowy tłocašk Fx57Menu a wubjeŕśo NastajenjaNastajenja.Klikniśo na menijowy tłocašk Fx89menuButton a wubjeŕśo Nastajenja.

  2. Wubjeŕśo wokno Priwatnosć a wěstota.

Cookiejowe nastajenja su pód Pólěpšony slědowański šćit a Cookieje a sedłowe daty.

Za instrukcije, kak móžośo cookiejowe nastajenja za wěste nadawki zastojaś, glejśo:

Problemy z cookiejami rozwězaś

Jolic maśo problem z cookiejami, glejśo:

Jo toś ten nastawk wužytny był?

Pšosym cakajśo…

Slědujuce wjelicne luźe su pomogli, toś ten nastawk pisaś:

Illustration of hands

Dobrowólnik

Rosćo a źělśo swóju kompetencu z drugimi. Wótegrońśo na pšašanja a pólěpšćo našu wědowu datowu banku.

Dalšne informacije