Cookieje - informacije, kótarež websedła składuju na wašom licadle

Toś ten nastawk wopisujo, což „cookieje“ su, kak se wužywaju, a kak móžośo je w Firefox zastojaś.

Co jo cookie?

Cookie jo informacija, kótaraž składujo se pśez websedło, ku kótaremuž se woglědujośo.

W někotarych wobglědowakach jo kuždy cookie mała dataja, ale w Firefox składuju se wšykne cookieje w jadnučkej dataji, kótaraž jo w profilowem zarědniku.

Cookieje składuju cesto waše nastajenja za websedło, na pśikład wašu wužywanu rěc abo městno. Gaž wrośaśo se k sedłoju, Firefox sćelo cookieje slědk, kótarež słušaju k sedłoju. To zmóžnja sedłoju, wam informacije prezentěrowaś, kótarež wótpowěduju wašym pótrěbnosćam.

Cookieje mógu wjeliku kopicu informacijow składowaś, inkluziwnje wósobinske informacije, kótarež mógu was identificěrowaś (na pś. wašo mě, bydleńsku adresu abo telefonowy numer). Ale toś te informacije daju se jano składowaś, jolic je pódawaśo - websedła njamógu na informacije pśistup měś, kótarež njejsćo jim pódał, a njamaju pśistup na druge dataje na wašom licadle.

Po standarźe su aktiwity składowanja a słanja cookiejow za was njewidobne. Móžośo pak swóje nastajenja Firefox změniś, aby mógał składowanje cookiejow dowóliś abo wótpokazaś, skłaźone cookieje awtomatiski lašowaś, gaž zacynjaśo Firefox, a wěcej.

Cookiejowe nastajenja

Cookiejowe nastajenja zastoje se w Firefox we woknje nastajenjownastajenjow we wótrězku Priwatnosć. Glejśo Nastajenja za priwatnosć, pśeglědowańsku historiju a njeslědowanje za informacije wó toś tych nastajenjach.

Za instrukcije, kak tute nastajenja wužywaju se za wěste nadawki, glejśo:

Problemy z cookiejami rozwězaś

Jolic maśo problem z cookiejami, glejśo:

 

Jo toś ten nastawk wužytny był?

Pšosym cakajśo…

Slědujuce wjelicne luźe su pomogli, toś ten nastawk pisaś:

Illustration of hands

Dobrowólnik

Rosćo a źělśo swóju kompetencu z drugimi. Wótegrońśo na pšašanja a pólěpšćo našu wědowu datowu banku.

Dalšne informacije