Symbolowe rědki wótpóraś, kótarež su wašo pytanje Firefox a waš startowy bok změnili

Toś ten nastawk buźo wam pomagaś, symbolowe rědki tśeśich póbitowarjow ako Ask, searchqu, MyStart, incredibar, seeearch, somoto, sweetim, uTorrent a drugich z Firefox wótpóraś a waše standardne nastajenja za startowy bok, bok nowego rejtarka a pytanje wótnowiś. Aby symbolowu rědku Babylon wótpórał, glejśo nastawk How to remove the Babylon toolbar, home page and search engine.

Kak jo se to stało?

Symbolowe rědki wót tśeśich póbitowarjow softwary mógu waše nastajenja za pytanje, za bok nowego rejtarka a startowy bok změniś a druge problemy z Firefox zawinowaś. Toś te symbolowe rědki mógu se pśidaś, gaž woglědujośo se k websedłoju a kliknjośo na wótkaz „Instalěrowaś“, gaž ześěgujośo a wuwjedujośo instalěrowański program za symbolowe rědki a gaž instalěrujośo softwaru, kótaraž wopśimujo symbolowu rědku za Firefox. Buźćo wobglědniwy, gaž instalěrujośo a aktualizěrujośo druge nałoženja a wótwólśo wšykne póbitowanja za symbolowe rědki abo drugu njewitanu pśidanu softwaru.

Někotare softwarowe póbitowarje póbituju teke swójsku wersiju Firefox, kótaraž wopśimujo symbolowu rědku a druge pśiměrjenja (na pśikład Mozilla Firefox® optiměrowany za Yahoo!); ześěgniśo pótakem Firefox pśecej ze ześěgnjénskego boka zgótowarja.

Kak mógu to pórěźiś?

Pokaz:

Funkcija Firefox slědk stajiś móžo wjele problemow pśez wótnowjanje wuchadnego stawa Firefox rozwězaś a składujo pśi tom waše nejwažnjejše daty. Rozwažćo toś tu móžnosć, nježli až zachopijośo dlijuce se pytanje za zawinu a rozwězanim problema.

Funkcija Firefox wótnowiś móžo wjele problemow pśez wótnowjanje wuchadnego stawa Firefox rozwězaś a składujo pśi tom waše nejwažnjejše daty. Rozwažćo toś tu móžnosć, nježli až zachopijośo dlijuce se pytanje za zawinu a rozwězanim problema.

Zastojnik dodankow za wópóranje symboloweje rědki wužywaś

Zwětšego móžośo symbolowe rědki tak ze zastojnika dodankow wótinstalěrowaś:

  1. Klikniśo górjejce we woknje Firefox na tłocašk FirefoxKlikniśo na menijowej rědce na meni RědyKlikniśo górjejce we woknje Firefox na meni Rědy a pótom na Dodanki. Rejtark zastajonika dodankow se wócynijo. Klikniśo na menijowy tłocašk New Fx Menu a wubjeŕśo Dodanki. Zastojnik dodankow se wócynijo.

    Meni Dodanki
  2. Wubjeŕśo w rejtarku zastojnika dodankow wótrězk Rozšyrjenja.
  3. Wubjeŕśo symbolowu rědku, kótaruž cośo wótpóraś.
  4. Klikniśo na tłocašk Wótpóraś.
  5. Klikniśo na Znowego startowaś, gaž se pokazujo. Waše rejtarki budu se pó nowem starśe składowaś a wótnowjaś.

Jolic njamóžośo symbolowu rědku ze zastojnika dodankow wótpóraś, wužyjśo móžnosć „Znjemóžniś“ ako nuzowe rozwězanje abo cytajśo nastawk Cannot remove an add-on (extension or theme), aby druge rozwězanja namakał.

Standardne nastajenja za startowy bok abo pytanje wótnowiś

Snaź musyśo swóje pytańske nastajenja slědk stajiś a standardny bok nowego rejtarka, startowy bok a pytnicu wótnowiś, za tym až sćo symbolowu rědku wótpórał. Jadnory srědk, z kótarymž móžośo to cyniś, jo rozšyrjenje SearchReset.

Druge rozwězanja

// Toś te pśijazne luźe su pomógli, toś ten nastawk pisaś: milupo. Móžośo teke pomagaś - zgóńśo, kak.

Jo toś ten nastawk wužytny był? Pšosym cakajśo…

Pśinosujśo ako dobrowólnik k pomocy Mozilla