Signěrowanje dodankow

Za wužywarje Firefox ESR: Signěrowanje dodankow buźo w ESR-wersiji 45 k dispoziciji.

Jo pśecej wěcej dodankow, kótarež změnjaju nastajenja wašogo wobglědowaka bźez wašeje dowólnosći abo kšadnu waše daty. Někotare dodanki pśidawaju njewitane symbolowe rědki abo tłocaški, změnjaju waše pytańske nastajenja abo zasmykuju wabjenje wašogo licadła. Firefox buźo něnto pśespytowaś, lěc dodanki, kótarež instalěrujośo, su so wót Mozilla digitalnje signěrowali. Toś ten nastawk wujasnjujo funkciju signěrowanje dodankow a kak wóna funkcioněrujo.

Aby toś tu nowu funkciju wužywał, aktualizěrujśo pšosym na nejnowšu wersiju Firefox.

Co jo signěrowanje dodankow?

Mozilla pśeglědujo a „signěrujo“ dodanki, kótarež maju se pó wěstotnych směrnicach. Wšykne dodanki, kótarež góspóduju se na addons.mozilla.org, pódlaže toś tomu procesoju, aby se signěrowali. Dodanki, kótarež góspoduju se na drugich sedłach, muse se pó tych samskich směrnicach měś, aby je Mozilla signěrował.

Wuwijarje: Zgóńśo wěcej wó směrnicach signěrowanja dodankow glejśo Signing and distributing your add-on (engelski) a Review Policies (engelski) na Mozilla Developer Network.

Lěcrownož Firefox tuchylu ma system blokěrowańskich lisćinow, jo w pśiběrajucej měrje śěžko, rosćecu licbu złosnych dodankow slědowaś a blokěrowaś. Nowy proces signěrowanja dodankow se pomina, až wuwijarje maju se pó směrnicach wuwijarjow Mozilla. Signěrowanje dodankow w Firefox pomaga, pśed programami šćitaś, kótarež kapruju wobglědowak, a pśed drugimi škódnymi programami z tym, až póśězujo jich instalěrowanje. Firefox buźo was pśed dodankami tśeśich póbitowarjow warnowaś, kótarež njejsu wot Mozilla digitalnje signěrowane. Tuchylu móžośo hyšći njesigněrowany dodank na swójo riziko instalěrowaś.

We wersiji 43 Firefox a nowšych zajźujo instalěrowanjeju njesigněrowanych dodankow a znjemóžnja njesigněrowane dodanki, kótarež su južo zainstalěrowane.

Kótare typy dodankow muse se signěrowaś?

Rozšyrjenja (dodanki, kótarež pśidawaju Firefox funkcije) muse se signěrowaś. Drastwy, rěcne pakśiki a tykace njetrjebaju se signěrowaś.

Źo by ja mógał na njesigněrowane dodanki starcyś?

Dodanki, kótarež pochadaju wót oficielnego sedła dodankow Firefox, pśejdu wěstotne kontrole nježli až se wózjawjaju. Toś te dodanki su pśeglědane a signěrowane. Gaž instalěrujośo dodank wót drugego websedła, pśeglědujo Firefox, lěc dodank jo digitalnje signěrowany, nježli až móžośo jen instalěrowaś.

Instalěrujśo dodanki jano wót wuwijarjow, kótarymž dowěriśo. Njepśeglědane dodanki mógu škódnu softwaru wopśimowaś abo waše nastajenja manipulěrowaś a waše daty kšadnuś.

Co mógu cyniś, jolic Firefox znjemóžnja zainstalěrowany dodank?

Jolic njesigněrowany dodank jo znjemóžnjony, njamóžośo jen wužywaś a zastojnik dodankow pokažo powěźeńku, až dodank njedajo se za wužywanje w Firefox wobkšuśiś a jo se znjemóžnił.. Móžośo dodank z Firefox wópóraś a pótom sigěrowanu wersiju wót sedła dodankow Mozilla instalěrowaś, jolic taka jo k dispoziciji.

Jolic signěrowana wersija njejo k dispoziciji, stajśo se z wuwijarjom dodanka do zwiska, aby zgónił, lěc wón móžo zaktualizěrowanu a signěrowanu wersiju togo dodanka póbitowaś. Móžośo teke jogo pšosyś, aby swój dodank signěrował (engelski).

Wunuźenjeju signěrowanja dodankow zajźowaś (nazgónite wužywarje)

Móžośo wunuźenjeju signěrowanja dodankow zajźowaś: Stajśo nastajenje xpinstall.signatures.required w konfiguraciskem editorje Firefox (bok about:config) na false. Za změny w konfiguraciskem editorje pódpěra njedajo, musyśo to na swójo riziko cyniś. Zachopinajucy z wersiju 48 se signěrowanje dodankow wunuźijo bźez togo, ab mógał tomu w kóńcnych a betawersijach Firefox zajźowaś. Cytajśo nastawk Add-ons/Extension Signing (engelski) za dalšne informacije.

Kótare móžnosći mam, jolic cu njesigněrowany dodank wužywaś? (nazgónite wužywarje)

Firefox ESR wersija 45 a teke wuwijarska edicija a nocne wersije Firefox wam zmóžniju, nastajenje, kótarež wunuźijo signěrowanje dodanka, znjemóžniś. Změńśo w konfiguraciskem editorje Firefox (bok about:config) gódnotu nastajenja xpinstall.signatures.required do false. Su teke wósebne wersije Firefox bźez znamjenja wóry, kótarež zmóžnjaju toś to pśepisanje. Cytański nastawk MozillaWiki, Add-ons/Extension Signing (engelski) za dalšne informacije.

// Toś te pśijazne luźe su pomógli, toś ten nastawk pisaś: milupo, Dinesh. Móžośo teke pomagaś - zgóńśo, kak.

Jo toś ten nastawk wužytny był? Pšosym cakajśo…

Pśinosujśo ako dobrowólnik k pomocy Mozilla