Standardne pytańske nastajenja w Firefox změniś

Toś ten nastawk wopisujo wótrězk Pytaś boka NastajenjaNastajenja Firefox. Tam móžośo pytnice pśidaś abo wótpóraś, změniś, kótara pytnica wužywa se ako standardna pytnica a nastajiś, lěc pytańske naraźenja pokazuju se abo nic.

Aby wótrězk „Pytaś“ wócynił, klikniśo na menijowy tłocašk New Fx Menu , wubjeŕśo NastajenjaNastajenja a pótom Pytaś w lěwem wobłuku. Móžośo teke wótrězk „Pytaś“ z pytańskego póla wócyniś: Klikniśo na lupu w pytańskem pólu na swójej symbolowej rědce a pótom na Pytańske nastajenja.
pytańske pólo fx47

Standardna pytnica

Móžośo standardnu pytnicu z wuběrańskego menija wubraś.

nastajenja pytaś standardna pytnica fx47
Za wužywarje Windows 10: Jolic cośo tu samsku pytnicu za pytanja Cortana wužywaś, stajśo kokulku pódla Toś tu pytnicu za pytanja z Windowsa wužywaś.

K dispoziciji stejace pytawy

Firefox pśinjaso slědujuce pytnice sobu:

 • Yahoo za pśepytowanje weba pśez Yahoo
 • Google za pśepytowanje weba pśez Google
 • Bing za pśepytowanje weba pśez Microsoft Bing
 • Amazon.com za pytanje za produktami na wikowem sedle Amazon.com
 • DuckDuckGo ako pytnica za wužywarje, kótarež njokśě, až druge jich slěduja, gaž pytaju
 • eBay za pytanje za artiklami za pśedanje abo awkciju na eBay
 • Twitter za pytanje za luźami na Twitter
 • Wikipedija (dsb) za pytanje w dolnoserbskej Wikipediji, lichej encyklopediji online

Pytańske naraźenja pódaś

Gaž pišośo do pytańskego póla, pokažo wam waša standardna pytnica naraźenja na zakłaźe woblubowanych pytanjow abo wašych pjerwjejšnych pytanjow. Glejśo Pytańske naraźenja w Firefox za dalšne informacije. Aby pytańske naraźenja zmóžnił ab znjemóžnił, pśidajśo abo wótpórajśo kokulku pódla Pytańske naraźenja pódaś.

search suggestions 38 search suggestion win 10
Nastajenja pytaś naraźenja pódaś fx47 search sug settings 43
 • Pytańske naraźenja we wuslědkach adresowego póla pokazaś. Jolic pytańske naraźenja su zmóžnjone, wubjeŕśo toś to nastajenje, aby pytańske naraźenja teke we wuslědkach pokazował, kótarež se nalicyju, gaž pytaśo z adresowego póla Firefox.

Pytnice z jadnym kliknjenim

Gaž zachopijośo do adresowego póla pisaś, buźośo symbole za druge pytnice wiźeś, z kótarymiž móžośo pytaś:

pytańske pólo pytnice fx47

Móžośo alternatiwnu pytnicu wubraś a ju za swójo pytanje z jadnym kliknjenim wužywaś, jolic njocośoaktualnu standardnu pytnicu wužywaś. Aby alternatiwne pytnice wótpórał, kótarež njamaju se w pytańskem pólu pokazowaś, wótpórajśo kokulku pódla pytnice, kótaraž jo we wótrězku Pytaś nalicona. To njewótpórajo pytnice same.

Pytnice wótpóraś

Aby pytnicu wótpórał, wuwjeźćo slědujucej kšaca:

 1. Klikniśo na pytnicu, kótarež nocośo wužywaś.
 2. Klikniśo na tłocašk Wótpóraś, aby ju ze swójeje lisćiny wótpórał.
nastajenja pytaś pytnicu wótpóraś fx47

Jeli pytawu wotstronjeće, kotruž sće sam přidał, a sće swoje měnjenje změnił, dyrbiće ju znowa přidać (glejśo dołojce). Jolic wótpórajośo pytnice, kótarež Firefox pó standarźe sobu pśinjaso, klikniśo na Standardne pytnice wótnowś, aby je slědk dostał.

Dalšne pytnice pśidaś

Wjele póbitowarjow póbituo teke dodanki, kótarež wam zmóžnjaju, samo dalšne pytnice pśidaś:

 1. Klikniśo na Dalšne pytnice pśidaś.
 2. Stajśo kursor myški nad dodanki, kótarež cośo pśidaś a klikiśo na K Firefox pśidaś.

Glejśo Pytnicu w Firefox pśidaś abo wótpóraś, aby wěcej wó pśidawanju pytnicow zgónił.

// Toś te pśijazne luźe su pomógli, toś ten nastawk pisaś: milupo. Móžośo teke pomagaś - zgóńśo, kak.

Jo toś ten nastawk wužytny był? Pšosym cakajśo…

Pśinosujśo ako dobrowólnik k pomocy Mozilla