Z drastwami wěnkowny naglěd Firefox změniś

Drastwa (engelski: theme) jo typ dodanka Firefox, kótaryž změnja wenkowny naglěd Firefox. Toś ten nastawk wopisujo, kak móžośo drastwy w Firefox namakaś, instalěrowaś a zastojaś.


Co drastwy su?

Drastwa wenkowny naglěd Firefox změnja, na pśikład barwowu šemu a slězynowy wobraz symbolowych rědkow. Firefox standardnu drastwu a opcionelnej swětłu a śamnu drastwu sobu pśinjaso, ale móžośo pśecej nowe drastwy instalěrowaś.

fx57 theme - Mac1 fx57_theme_Mac2

Glědajśo: Wšykne drastwy su lažke (slězynowe) drastwy. Dopołne drastwy se wěcej njepódpěraju. Glějśo Built-in themes in Firefox - alternative to complete themes.

Drastwy instalěrowaś

 1. Klikniśo na menijowy tłocašk Fx57menu potom na Dodanki a drastwyFx57Addons-icon Dodanki a drastwyFx57Addons-icon Dodanki a wubjeŕśo Dodanki wobstaraśDopórucenja abo drastwy.
 2. Kulniśo pó naraźonych drastwach abo woglědajśo se k addons.mozilla.org, aby wěcej drastwow pśeglědował.
 3. Klikniśo na awtora drastwy, aby wěcej wó nim zgónił.
 4. Klikniśo na tłocašk + Drastwu instalěrowaś.
  theme card add-ons manager
  • Aby drastwu z addons.mozilla.org instalěrował, klikniśo na drastwu a wubjeŕśo tłocašk + Drastwu instalěrowaś na wótpowědnem boku.
  themes fx57 2
 5. Firefox ześěgnjo požedanu drastwu a dajo wam snaź k wěsći, až jo se zainstalěrowała.

Drasty zastojaś

Drastwy změniś

 1. Klikniśo na menijowy tłocašk Fx57menu potom na Dodanki a drastwyFx57Addons-icon Dodanki a drastwyFx57Addons-icon Dodanki a wubjeŕśo Drastwy.
 2. Kulniśo pó lisćinje drastwow.
 3. Klikniśo na tśidypkowy symbol, kótaryž se za póžedanu drastwu pokazujo a wubjeŕśo pón Zmóžniś.
  fx72 enable themesenable add-on

Drastwy wótwónoźeś

Njamóžośo standardnu, swětłu abo śamnu drastwu wótwónoźeś, kótarež Firefox sobu pśinjaso, ale móžośo pśidane drastwy wótwónoźeś. Aby zainstalěrowanu drastwu wótwónoźeł, kótaruž sćo pśidał Firefox:

 1. Klikniśo na menijowy tłocašk Fx57menu potom na Dodanki a drastwyFx57Addons-icon Dodanki a drastwyFx57Addons-icon Dodanki a wubjeŕśo Drastwy.
 2. Klikniśo na tśidypkowy symbol, kótaryž se za drastwu pokazujo, kótaruž cośo wótwónoźeś a wubjeŕśo Wótwónoźeś.
  fx72 remove themesremove theme
Glědajśo:Jolic zmóžnjonu drastwu wótwónoźujośo, se standardna drastwa zmóžnijo.

Jolic njamóžośo drastwu wótwónoźeś, glejśo Cannot remove an add-on (extension or theme).

Rozwězowanje problemow

Jo toś ten nastawk wužytny był?

Pšosym cakajśo…

Slědujuce wjelicne luźe su pomogli, toś ten nastawk pisaś:

Illustration of hands

Dobrowólnik

Rosćo a źělśo swóju kompetencu z drugimi. Wótegrońśo na pšašanja a pólěpšćo našu wědowu datowu banku.

Dalšne informacije