Z drastwami wěnkowny naglěd Firefox změniś

Drastwa (engelski: theme) jo typ dodanka Firefox, kótaryž změnja wenkowny naglěd Firefox. Toś ten nastawk wopisujo, kak móžośo drastwy w Firefox namakaś, instalěrowaś a zastojaś.


Co drastwy su?

Drastwa změnja wenkowny naglěd Firefox. Drastwa by mógła slězynowe barwy symboloweje rědki abo naglěd tłocaška změniś, ale někotare drastwy daju Firefox ako dopołnje drugi program wuglědaś.

Stej dwě družynje drastwow, kótarejž stej za Firefox k dispoziciji:

 • Slězynowe drastwy - lažkotwarne drastwy, kótarež mógu barwnu šemu a slězynowy wobraz symbolowych rědkow Firefox změniś.
Themes - Win1
Themes - Win2
background theme
theme2
 • Dopołne drastwy - wěcej pśiměrjujobne ako slězynowe drastwy, ale ześěgnjenje jo wětše.

; Themes - Win3

complete theme

Kak drastwy se instalěruju

 1. Klikniśo górjejce we woknje Firefox na tłocašk FirefoxKlikniśo na menijowej rědce na meni RědyKlikniśo górjejce we woknje Firefox na meni Rědy a pótom na Dodanki. Rejtark zastajonika dodankow se wócynijo. Klikniśo na menijowy tłocašk New Fx Menu a wubjeŕśo Dodanki. Zastojnik dodankow se wócynijo.

  Meni Dodanki
 2. Wubjeŕśo w rejtarku zastojnika dodankow wótrězk Dodanki wobstaraś.
 3. Aby wěcej informacijow wó wěstej drastwje wiźeł, klikniśo na nju. Aby se ju woglědał, źaržćo kursor nad njeju a klikniśo pótom na zeleny tłocašk Zu Firefox hinzufügen (dolnoserbski: K Firefox pśidaś), aby ju instalěrował.
  • Móžośo teke wše drastwy pśepytowaś: Klikniśo na wótkaz Alle anzeigen (dolnoserbski: Wše pokazaś). Aby wše dopołne drastwy pokazał, klikniśo na Alle vollständigen Themes anzeigen (dolnoserbski: Wše dopołne drastwy pokazaś) abo pytajśo za wěsteju drastwu z pomocu pytańskego póla górjejce na boku. Móžośo pótom namakanu drastwu pśez kliknjenje na tłocašk Instalěrowaś instalěrowaś.
  Themes - Win6

  Themes - Win7
 4. Firefox ześěgnjo požedanu drastwu a pšosy was wobkšuśiś, až cośo ju instalěrowaś.
 5. Klikniśo na Něnto znowego startowaś, jolic se to pokazujo. Waše rejtarki budu se składowaś a pó znowegostartowanju wótnowjaś.
 1. Klikniśo górjejce we woknje Firefox na tłocašk FirefoxKlikniśo na menijowej rědce na meni RědyKlikniśo górjejce we woknje Firefox na meni Rědy a pótom na Dodanki. Rejtark zastajonika dodankow se wócynijo. Klikniśo na menijowy tłocašk New Fx Menu a wubjeŕśo Dodanki. Zastojnik dodankow se wócynijo.

  Meni Dodanki
 2. Wubjeŕśo w rejtarku zastojnika dodankow wótrězk Dodanki wobstaraś.
 3. Kulajśo pó boku, až njenamakajośo wótrězk Vorgestellte Themes (dolnoserbski: Pśedstajone drastwy) a klikniśo na Alle anzeigen (dolnoserbski: Wšykne pokazaś), aby drastwy pśepytował. Móžośo teke pytańske pólo wužywaś, aby za wěsteju drastwu pytał.
  themes fx29
  • Aby wiźeł, kak slězynowa drastwa wuglěda, nježli až ju instalěrujośo, stajśo jadnorje kursor myški nad nju.
  • Klikniśo na drastwu, aby dalšne informacije wó njej wiźeł.
 4. Jolic wiźiśo drastwu, kótaraž se wam spódoba, klikniśo na tłocašk Zu Firefox hinzufügen (dolnoserbski: K Firefox pśidaś), aby ju instalěrował.
 5. Firefox ześěgnjo požedanu drastwu a pšosy was wobkšuśiś, až cośo ju instalěrowaś.
 6. Klikniśo na Něnto znowego startowaś, jolic se to pokazujo. Waše rejtarki budu se składowaś a pó znowegostartowanju wótnowjaś.

Drastwy zastojaś

Kak drastwy se wuměnjaju

Jolic su někotare drastwy zainstalěrowane:

 1. Klikniśo górjejce we woknje Firefox na tłocašk FirefoxKlikniśo na menijowej rědce na meni RědyKlikniśo górjejce we woknje Firefox na meni Rědy a pótom na Dodanki. Rejtark zastajonika dodankow se wócynijo. Klikniśo na menijowy tłocašk New Fx Menu a wubjeŕśo Dodanki. Zastojnik dodankow se wócynijo.

  Meni Dodanki
 2. Wubjeŕśo w rejtarku zastojnika dodankow wótrězk Wenkowny naglěd.
 3. Wubjeŕśo drastwu z lisćiny.
 4. Klikniśo na tłocašk Zmóžniś.
 5. Klikniśo na wótkaz Něnto znowego startowaś, jolic to se pokazujo. Waše rejtarki budu se składowaś a pó znowegostartowanju wótnowjaś.

Kak drastwy se wótwónoźuju

Jolic cośo drastwu wótwónoźeś, cytajśo Dodanki znjemóžniś abo wótpóraś.

Rozwězowanje problemow

// Toś te pśijazne luźe su pomógli, toś ten nastawk pisaś: milupo. Móžośo teke pomagaś - zgóńśo, kak.

Jo toś ten nastawk wužytny był? Pšosym cakajśo…

Pśinosujśo ako dobrowólnik k pomocy Mozilla