Z drastwami wěnkowny naglěd Firefox změniś

Drastwa (engelski: theme) jo typ dodanka Firefox, kótaryž změnja wenkowny naglěd Firefox. Toś ten nastawk wopisujo, kak móžośo drastwy w Firefox namakaś, instalěrowaś a zastojaś.


Co drastwy su?

Drastwa wenkowny naglěd Firefox změnja, na pśikład barwowu šemu a slězynowy wobraz symbolowych rědkow. Barwowa šema menijow a zatwarjonych bokow buźo slědowaś, za tym až tekstowa barwa na wašej symbolowej rědce jo swětła abo śamna. Někotare websedła teke tej samskej barwowej šemje slěduju.

fx57 theme - Mac1Fx96 Light Theme menu and new tab fx57_theme_Mac2Fx96 Dark Theme menu and new tab

Firefox standardnu drastwustandardnu systemowu drastwu a opcionalne swětłu a śamnu drastwuswětłu, śamnu drastwu a drastwu Alpenglow sobu pśinjaso, a póbitujo opcionalne barwowe kombinacijebarwowe kombinacije za wobmgranicowany cas, ale móžośo pśecej nowe drastwy instalěrowaś.

Glědajśo: Wšykne drastwy su lažke (slězynowe) drastwy. Dopołne drastwy se wěcej njepódpěraju. Glějśo Built-in themes in Firefox - alternative to complete themes.

Drastwy instalěrowaś

 1. Klikniśo na menijowy tłocašk Fx57menu pótom na Dodanki a drastwyFx57Addons-icon Dodanki a drastwyFx57Addons-icon Dodanki a wubjeŕśo Dopórucenja abo drastwy.
 2. Kulniśo pó naraźonych drastwach abo woglědajśo se k addons.mozilla.org, aby wěcej drastwow pśeglědował.
 3. Klikniśo na awtora drastwy, aby wěcej wó nim zgónił.
 4. Klikniśo na tłocašk + Drastwu instalěrowaś.
  theme card add-ons manager
  • Aby drastwu z addons.mozilla.org instalěrował, klikniśo na drastwu a wubjeŕśo tłocašk + Drastwu instalěrowaś na wótpowědnem boku.
  themes fx57 2
 5. Firefox ześěgnjo požedanu drastwu a dajo wam snaź k wěsći, až jo se zainstalěrowała.

Drastwy zastojaś

Klikniśo na menijowy tłocašk Fx57menu pótom na Dodanki a drastwyFx57Addons-icon Dodanki a drastwyFx57Addons-icon Dodanki a wubjeŕśo Drastwy.

 • Drastwa, kótaraž se rowno wužywa, se górjejce pód Zmóžnjony pokažo.
 • Druge k dispoziciji stojece drastwy se pód nim pód Znjemóžnjony nalicyju.
Fx93Themes-LightEnabled

Drastwu na standard slědk stajiś

 1. Klikniśo na menijowy tłocašk Fx57menu pótom na Dodanki a drastwyFx57Addons-icon Dodanki a drastwyFx57Addons-icon Dodanki a wubjeŕśo Drastwy.
  • Jolic drastwa pód Zmóžnjony jo opcionalna abo pśidana drastwa, změjo nastajenje Znjemóžniś.
 2. Klikniśo na Znjemóžniś. StandardnaStandardna systemowa drastwa se zmóžnijo.

Drastwy pśešaltowaś

 1. Klikniśo na menijowy tłocašk Fx57menu pótom na Dodanki a drastwyFx57Addons-icon Dodanki a drastwyFx57Addons-icon Dodanki a wubjeŕśo Drastwy.
 2. Kulniśo pó lisćinje drastwow.
 3. Klikniśo na Zmóžniś, aby tu drastwu wužywał.
  fx72 enable themes

Drastwy wótwónoźeś

Glědajśo: Njamóžośo drastwy wótwónoźeś, kótarež Firefox sobu pśinjaso (standardnasystemowa, swětła, śamnaswětła, śamna, Alpenglow abo barwowe kombinacije abo barwowe kombinacije), ale móžośo je znjemóžniś - pśešaltujśo drastwy abo stajśo standardnu drastwu slědk (glejśo górjejce).

Aby zainstalěrowanu drastwu wótwónoźeł, kótaruž sćo pśidał do togo Firefox:

 1. Klikniśo na menijowy tłocašk Fx57menu pótom na Dodanki a drastwyFx57Addons-icon Dodanki a drastwyFx57Addons-icon Dodanki a wubjeŕśo Drastwy.
 2. Klikniśo na tśidypkowy symbol, kótaryž se za drastwu pokazujo, kótaruž cośo wótwónoźeś a wubjeŕśo Wótwónoźeś.
  fx72 remove themes
Glědajśo:Jolic zmóžnjonu drastwu wótwónoźujośo, se standardnasytemowa drastwa zmóžnijo.

Jolic njamóžośo drastwu wótwónoźeś, glejśo Cannot remove an add-on (extension or theme).

Rozwězowanje problemow

Jo toś ten nastawk wužytny był?

Pšosym cakajśo…

Slědujuce wjelicne luźe su pomogli, toś ten nastawk pisaś:

Illustration of hands

Dobrowólnik

Rosćo a źělśo swóju kompetencu z drugimi. Wótegrońśo na pšašanja a pólěpšćo našu wědowu datowu banku.

Dalšne informacije