Přehladowansku, pytansku a sćehnjensku historiju zhašeć

Hdyž web přehladujeće, sej Firefox wjele informacijow za was spomjatkuje – sydła, kotrež sće wopytał, dataje, kotrež sće sćahnył a wjace. Tute informacije so historija mjenuja. Jeli wšak zjawny ličak wužiwaće abo ličak z někim dźěliće, nochceće snano, zo druzy ludźo tute informacije widźa.

Tutón nastawk wujasnja, kotre informacije w swojej historiji Firefox składuja a da wam nawod krok po kroku, kak móžeće wšě tute informacije abo jenož dźěl z nich zhašeć.

Što historija wobsahuje?

 • Přehladowanska a sćehnjenska historija: Přehladowanska historija je lisćina sydłow, kotrež sće wopytał a kotrež so w meniju Historija, w lisćinje Historija biblioteki a w adresowej lisćinje inteligentneho adresoweho pola pokazuja. Sćehnjenska historija je lisćina datajow, kotrež sće sćahnył a kotrež so we woknje sćehnjenjow pokazuja.
 • Formularna a pytanska historija: Formularna historija wobsahuje zapiski, kotrež sće do formularow na webstronach za awtowudospołnjenje formularow zapodał. Pytanska historija wobsahuje zapiski, kotrež sće do pytanskeho pola zapodał.
 • Placki: Placki składuja informacije wo websydłach, kotrež wopytujeće, na přikład nastajenja sydła abo přizjewjenski status. To nastupa tež informacije a nastajenja sydłow, kotrež so přez tykače kaž Adobe Flash składuja. Placki dadźa so tež wot třećich poskićowarjow wužiwać, zo bychu was přez sydła slědowali. Za dalše informacije wo slědowanju, hlejće Funkciju Njeslědować zmóžnić.
  Kedźbu: Zo byšće placki zhašał, kotrež su so přez Flash składowali, dyrbiće najnowšu wersiju wužiwać. Hlejće Flash aktualizować za instrukcije.
 • Pufrowak: Pufrowak składuje nachwilne dataje, kaž na přikład webstrony a druhe medije online, kotrež je Firefox z interneta sćahnył, zo by začitowanje stronow a sydłow pospěšował, kotrež sće sej hižo wobhladał.
 • Aktiwne přizjewjenja: Jeli sće so pola websydła přizjewił, kotrež HTTP-awtentifikaciju wužiwa, wot toho, zo sće Firefox posledni raz wočinił, maja tute sydło za "aktiwne". Hdyž tute přizjewjenja zhašeće, wotzjewicé so z tutych sydłow.
 • Daty websydłow offline: Jeli sće to dowolił, móže websydło dataje na wašim ličaku składować, zo byšće móhł je dale wužiwać, hdyž njejsće z internetom zwjazany.
 • Sydłowe nastajenja: Nastajenja wěstych sydłow, na přikład składowany skalěrowanski schodźenk za sydła, kodowanje znamješkow a prawa za sydła (na př. wuwzaća za blokowanje wuskakowacych woknow) wopisane we woknje Info wo stronje.

Kak móžu swoju historiju zhašeć?

 1. Klikńće na menijowe tłóčatko New Fx Menu , wubjerće Historija a potom Aktualnu historiju wuprózdnić....
 2. Wubjerće, kelko z historije chceće zhašeć:
  • Klikńće na wuběranski meni pódla Časowa doba za wuprózdnjenje, zo byšće wubrał, kelko ze swojeje historije chceće zhašeć.
  Aktualnu historiju wuprózdnić čas History Mac2 History Lin2
  • Klikńće potom na šipk pódla Podrobnosće, zo byšće eksaktnje wubrał, kotre informacije maja so zhašeć. Waše wuběry so horjeka we wotrězku Što historija wobsahuje? wopisuja.
  Aktualnu historiju wuprózdnić podrobnosće History Mac3 Fx11 History Lin3 Fx11
 3. Skónčnje klikńće na tłóčatko Nětko wuprózdnić. Wokno so začini a zapiski, kotrež sće wubrał, so zhašeja.

Kak móžu swoju historiju awtomatisce zhašeć dać?

Jeli dyrbiće swoju historiju kóždy raz zhašeć, hdyž Firefox wužiwaće, móžeće nastajić, zo so historija awtomatisce zhaša, hdyž Firefox kónčiće. Tak njemóžeće to ženje zabyć.

 1. Klikńće na menijowe tłóčatko New Fx Menu Fx57Menu a wubjerće Nastajenja.Nastajenja.
 2. Wubjerće wotrězk Priwatnosć.

 3. Stajće Firefox budźe: do Swójske nastajenja za historiju wužiwać.
  Custom History Fx21 WinXP Custom History Fx21 Win7 Custom History Fx21 Mac Custom History Fx21 Linux Priwatnosć swójske nastajenja historija
 4. Klikńće do kašćika pódla Historiju wuprózdnić, hdyž so Firefox začinja.
  Historiju při začinjenju Firefox wuprózdnić
 5. Zo byšće podał, kotre typy historije maja so zhašeć, klikńće na tłóčatko Nastajenja... pódla Historiju wuprózdnić, hdyž so Firefox začinja.
 6. Wubjerće we woknje Nastajenja za wuprózdnjenje historije zapiski, kotrež chceće kóždy raz awtomatisce zhašeć dać, hdyž Firefox kónčiće.
  history fx38 Nastajenja historiju wuprózdnić
 7. Po tym zo sće zapiski historije wubrał, kotrež chceće zhašeć, klikńće na W porjadku, zo byšće wokno Nastajenja za wuprózdnjenje historije začinił.
 8. Začińće stronu about:preferences. Wšě změny, kotrež sće přewjedł, budu so awtomatisce składować.

Kak móžu jednotliwe websydło ze swojeje historije wotstronić?

 1. Klikńće na tłóčatko biblioteki 57 library icon , potom na Historija a skónčnje na menijowy zapisk Wšu historiju pokazać deleka, zo byšće wokno biblioteki wočinił. Klikńće na menijowe tłóčatko New Fx Menu , potom na Historija a skónčnje na menijowy zapisk Wšu historiju pokazać deleka, zo byšće wokno biblioteki wočinił.
 2. Zo byšće za websydłom pytał, kotrež chceće z historije wotstronić, zapodajće jeho mjeno do pola Historiju přepytać horjeka naprawo a tłóčće potom EnterReturn.
 3. Klikńće potom z prawej tastuDźeržće potom tastu Strg tłóčenu, mjeztym zo kliknjeće w pytanskich wuslědkach na sydło, kotrež chceće wotstronić a wubjerće Na tute sydło zabyć.
  Wšě elementy historije (přehladowanska a sćehnjenska historija, placki, pufrowak, aktiwne přizjewjenja, hesła, składowane formularne daty, wuwzaća za placki, wobrazy, wuskakowace wokna) za tute sydło so wotstronja.
  History Win6 History Mac6 History Lin6
 4. Začińće na kóncu wokno biblioteki.
// Tući lubi ludźo su pomhali, tutón nastawk pisać: milupo. Móžeće tež pomhać - zhońće, kak.

Je tutón nastawk wužitny był? Prošu čakajće…

Dobrowólnik za pomoc Mozilla