Přehladowansku, pytansku a sćehnjensku historiju zhašeć

Hdyž web přehladujeće, sej Firefox wjele informacijow za was spomjatkuje – sydła, kotrež sće wopytał, dataje, kotrež sće sćahnył a wjace. Tute informacije so historija mjenuja. Jeli wšak zjawny ličak wužiwaće abo ličak z někim dźěliće, nochceće snano, zo druzy ludźo tute informacije widźa.

Tutón nastawk wujasnja, kotre informacije w swojej historiji Firefox składuja a da wam nawod krok po kroku, kak móžeće wšě tute informacije abo jenož dźěl z nich zhašeć.

Što historija wobsahuje?

 • Přehladowanska a sćehnjenska historija: Přehladowanska historija je lisćina sydłow, kotrež sće wopytał a kotrež so w meniju Historija, w lisćinje Historija biblioteki a w lisćinje awtowudospołnjenja adresoweho pola pokazuja. Sćehnjenska historija je lisćina datajow, kotrež sće sćahnył a kotrež so we woknje sćehnjenjow pokazuja.
 • Formularna a pytanska historija: Formularna historija wobsahuje zapiski, kotrež sće do formularow na webstronach za awtowudospołnjenje formularow zapodał. Pytanska historija wobsahuje zapiski, kotrež sće do pytanskeho pola strony noweho rajtarka abo do pytanskeho pola Firefox zapodał.
 • Placki: Placki składuja informacije wo websydłach, kotrež wopytujeće, na přikład nastajenja sydła abo přizjewjenski status. Placki dadźa so tež wot třećich poskićowarjow wužiwać, zo bychu was přez sydła slědowali. Hlejće Funkciju Njeslědować zmóžnić, zo byšće wjace wo slědowanju zhonił.
 • Aktiwne přizjewjenja: Jeli sće wužiwarske mjeno a hesło za sydło zapodał, kotrež HTTP zakładnu awtentifikaciju wužiwa, wot toho, zo sće Firefox posledni raz wočinił, so tute přizjewjenje jako „aktiwne“ wobhladuje. Hdyž jo zhašeće, budźeće so wot wšěch sydłow wotzjewjeć, kotrež tutu awtentifikacisku metodu wužiwaja. Njebudźeće so wot websydła wotzjewjeć, kotrež placki wužiwaja, zo bychu přizjewjenski status składowali.
 • Pufrowak: Pufrowak składuje nachwilne dataje, kaž na přikład webstrony a druhe medije online, kotrež je Firefox z interneta sćahnył, zo by začitowanje stronow a sydłow pospěšował, kotrež sće sej hižo wobhladał. Za dalše informacije hlejće Kak móžeće pufrowak wuprózdnić.
 • Daty websydłow offline: Jeli sće to dowolił, móže websydło dataje na wašim ličaku składować, zo byšće móhł je dale wužiwać, hdyž njejsće z internetom zwjazany.
 • Sydłowe nastajenja: Nastajenja wěstych sydłow, na přikład składowany skalěrowanski schodźenk za sydła, kodowanje znamješkow a prawa za sydła (na př. wuwzaća za blokowanje wuskakowacych woknow) wopisane we woknje Info wo stronje.

Kak móžu swoju historiju zhašeć?

 1. Klikńće na menijowe tłóčatko fx57menuFx89menuButton, zo byšće menijowe wokno wočinił. Klikńće na tłóčatko biblioteki 57 library icon na swojej symbolowej lajsće. (Jeli jo njewidźiće, klikńće na menijowe tłóčatko fx57menu a potom na Bibliotekaklikńće na menijowe tłóčatko fx89menuButton.)
 2. Klikńće na Historija a wubjerće Aktualnu historiju wuprózdnić….
 3. Wubjerće, kelko z historije chceće zhašeć:
  • Klikńće na wuběranski meni pódla Časowa doba za wuprózdnjenje, zo byšće wubrał, kelko ze swojeje historije chceće zhašeć (zańdźena hodźina, zańdźenej dwě hodźinje, zańdźene štyri hodźiny, dźensa abo wšo).
  fx100-ClearRecentHistory
  • Wužiwajće kontrolne kašćiki, zo byšće wubrał, kotre informacije chceće ze swojeje historije zhašeć. Waše wuběry so horjeka we wotrězku Što historija wobsahuje? wopisuja.
 4. Klikńće na tłóčatko W porjadku. Wokno so začini a zapiski, kotrež sće wubrał, so z wašeje historije zhašeja.

Kak móžu swoju historiju awtomatisce zhašeć dać?

Jeli dyrbiće swoju historiju kóždy raz zhašeć, hdyž Firefox wužiwaće, móžeće nastajić, zo so historija awtomatisce zhaša, hdyž Firefox kónčiće. Tak njemóžeće to ženje zabyć.

 1. Klikńće w menijowej lajsće horjeka na wobrazowce na Firefox a wubjerće Nastajenja. Klikńće na menijowe tłóčatko Fx57Menu a wubjerće Nastajenja.

 2. Wubjerće wotrězk Priwatnosć a wěstota a dźiće do wotrězka Historija.

 3. Wubjerće we wuběranskim meniju pódla Firefox budźe Swójske nastajenja za historiju wužiwać.
 4. Klikńće do kašćika pódla Historiju wuprózdnić, hdyž so Firefox začinja.
  fx100-ClearHistoryFirefoxCloses
 5. Zo byšće podał, kotre typy historije maja so zhašeć, klikńće na tłóčatko Nastajenja... pódla Historiju wuprózdnić, hdyž so Firefox začinja.
 6. Wubjerće we woknje Nastajenja za wuprózdnjenje historije zapiski, kotrež chceće kóždy raz awtomatisce zhašeć dać, hdyž Firefox kónčiće.
  fx100-SettingsClearingHistory
 7. Po tym zo sće zapiski historije wubrał, kotrež chceće zhašeć, klikńće na W porjadku, zo byšće wokno Nastajenja za wuprózdnjenje historije začinił.
 8. Začińće stronu about:preferences. Wšě změny, kotrež sće přewjedł, budu so awtomatisce składować.

Kedźbu: Pod wěstymi wuměnjenjemi to njefunguje:

 • Firefox njeje so normalnje začinił. Jeli Firefox spaduje, dyrbiće Firefox znowa startować a normalnje skónčić, zo byšće zawěsćił, zo to funguje.
 • Firefox awtomatisce priwatny modus wužiwa. Historija, kotraž je so w normalnych posedźenjach składowała, da so jenož z normalneho wokna zhašeć. Zo byšće mjez normalnym modusom a awtomatiskim priwatnym modusom přepinał, hlejće Priwatny modus - Firefox wužiwać, bjeztoho zo by so historija składowała.

Placki a daty za wěste websydło zhašeć

Hlejće Placki zhašeć, zo byšće daty wotstronił, kotrež websydła su na wašim ličaku składowali.

Jednotliwe websydło z wašeje historije wotstronić

 1. Klikńće na menijowe tłóčatko fx57menuFx89menuButton, zo byšće menijowe wokno wočinił. Klikńće na tłóčatko biblioteki 57 library icon na swojej symbolowej lajsće. (Jeli jo njewidźiće, klikńće na menijowe tłóčatko fx57menu a potom na Bibliotekaklikńće na menijowe tłóčatko fx89menuButton.) Klikńće na Historija a potom na lajstu Wšu historiju pokazaćHistoriju rjadować deleka, zo byšće wokno biblioteki wočinił.
 2. Zo byšće za websydłom pytał, kotrež chceće z historije wotstronić, zapodajće jeho mjeno do pola Historiju přepytać horjeka naprawo a tłóčće potom EnterReturn.
 3. Klikńće potom z prawej tastuDźeržće potom tastu Strg tłóčenu, mjeztym zo kliknjeće w pytanskich wuslědkach na sydło, kotrež chceće wotstronić a wubjerće Na tute sydło zabyć.
  Wšě elementy historije (přehladowanska a sćehnjenska historija, placki, pufrowak, aktiwne přizjewjenja, hesła, składowane formularne daty, wuwzaća za placki, wobrazy, wuskakowace wokna) za tute sydło so wotstronja.
  fx100-ForgetThisSiteHistory Mac6History Lin6
 4. Začińće na kóncu wokno biblioteki.

Je tutón nastawk wužitny był?

Prošu čakajće…

Slědowacy wulkotni ludźo su pomhali, tutón nastawk pisać:

Illustration of hands

Dobrowólnik

Rosćće a dźělće swoju kompetencu z druhimi. Wotmołwće na prašenja a polěpšće našu wědowu datowu banku.

Dalše informacije