Informacije wo stronje - techniske podrobnosće wo aktualnej stronje

Wokno „Info wo stronje“ podawa wam techniske podrobnosće wo stronje, kotruž sej runje wobhladujeće. Zo byšće ju wočinił:

 • Klikńće na symbol sydłoweje identity (globus, třiróžk abo zamk nalěwo wot adresy webstrony) a klikńće na tłóčatko Dalše informacije….

grey globe fx29

 1. Klikńće na symbol sydłoweje identity (globus abo zamk pódla adresy webstrony).
  Kontrolny centrum
 2. Klikńće na šipk naprawo w kontrolnym centrumje a klikńće potom na tłóčatko Dalše informacije.
  Kontrolny centrum info
 1. Klikńće na tłóčatko Site Info button nalěwo pódla adresy webstrony, zo byšće kontrolny centrum wočinił.
 2. Klikńće na šipk naprawo.
  fx45 kontrolny centrum
 3. Klikńće na tłóčatko Dalše informacije w přichodnym woknje.
  fx45 kontrolny centrum info

Wokno informacijow wo stronje je do rozdźělnych wotrězkow rozrjadowane. Kóždy wotrězk so deleka wopisa.

Powšitkowne

Fx38PageInfo-General Info wo stronje - Powšitkowne Wotrězk Powšitkowne wobsahuje zakładne informacije wo stronje, na přikład titul, wobsahowy typ a wulkosć, kaž tež dalše techniske daty ze žórłoweho koda strony.

Titul strony

 • Adresa: Pokazuje URL (Uniform Resource Locator) strony, kotryž runje wopytujeće.
 • Typ: Pokazuje wobsahowy typ (MIME-typ) strony, kotruž runje wopytujeće. Tutón typ so přez webserwer postaja.
 • Zwobraznjenski modus: Pokazuje, hač strona standardam webprogramowanja wotpowěduje (modus konformnosće ze standardami) abo hač Firefox dyrbi stronu na wašnje pokazać, kotrež je kompatibelne z njestandardnym kodom (modus Quirks).
 • Kodowanje:Tekstowe kodowanje: Pokazuje znamješkowe kodowanje, kotrež strona wužiwa. Móžeće kodowanje w meniju Napohlad změnić.
 • Wulkosć: Pokazuje wulkosć strony w kilobajtach (a bajtach).
 • Změnjeny: pokazuje datum a čas, hdyž je so strona posledni raz změniła.

Meta

Polo „Meta“ pokazuje wšě metaelementy, kotrež su w žórłowym kodźe strony. To móža podaća wo datajowym typje, znamješkowym kodowanju, awtorje, klučowych słowach a wjace być.

Medije

Info wo stronje - medije
Wotrězk „Medije“ pokazuje URL a typ pozadkow, wobrazow a zasadźeneho wobsaha (inkluziwnje awdio a widejo), kotrež so ze stronu začituja. Móžeće na kóždy element kliknyć, zo byšće wjace wo nich zhonił, na přikład:

 • Adresa: URL elementa.
 • Typ: Datajowy typ elementa.
 • Wulkosć: Wulkośc elementa w kilobajtach (a bajtach).
 • Wotměry: Wulkosć elementa na wobrazowce w pikselach.
 • Přisłušny tekst: „Alternatiwny“ tekst (wobrazoweho atributa „alt“), kotryž so pokazuje, hdyž wobrazy njedadźa so začitować.

Móžeće kóždy element na swojej krutej tačeli składować, hdyž na tłóčatko Składować jako… kliknjeće.

Wobrazy domeny blokować

Hdyž tute nastajenjenastajenje zmóžnjeće, zadźěwaće, zo strony wěsteje domeny wobrazy awtomatisce začitować.

Kanale

Info wo stronje - kanale

Nalistuje URL a typ webkanalow, kotrež su ze stronu zwjazane. Zo byšće kanal abonował, klikńće na jeho wotkaz w lisćinje.
Pokiw: Jeli strona webkanale nima, so wotrězk „Kanale“ wokna „Info wo stronje“ za tutu stronu njezwobraznja.

Prawa

Fx38PageInfo-Permissions Fx41PageInfo-Permissions1 Fx42PageInfo-Permissions Info wo stronje - prawa Info wo stronje prawa fx47 Fx50PageInfo-Permissions

We wotrězku „Prawa“ móžeće nastajenjanastajenja za domenu změnić, kotraž so za zapiskom Prawa za: pokazuje. Wotstrońće hóčku w kašćiku pódla Standard wužiwać, zo byšće podał, hač so wěsta akcija stronje dowoluje abo zakazuje.

Tykače aktiwizować

Nalistuje instalowane tykače a podawa, hač Firefox ma prawo za tykač wěsteje domeny na Přeco so prašeć, Dowolić abo Blokować stajić. Nastawk Čehodla dyrbju tykače přez kliknjenje aktiwizować? wujasnja, kak móžeće tute prawa za wěste sydła nastajić.

Přistup na waše stejnišćo

Podawa, hač Firefox smě datej domenje waše aktualne stejniščo z pomocu stejnišćoweho přehladowanja zdźělić.

Do połneje wobrazowki přeńć

Podawa, hač data domena smě do połneje wobrazowki přeńć.

Pokazowak myški schować

Podawa, hač data domena smě pokazowak myški schować.

Přidatki instalować

Podawa, hač data domena smě dialogowe wokno za instalaciju rozšěrjenja abo drasty wočinić. Hlejće nastawk Nastajenja za wěstotu a hesła za instrukcije wo tym, kak móžeće sydłam instalowanske prawy dać abo wzać.

Wobrazy začitać

Podawa, hač data domena smě wobrazy awtomatisce začitować.

Składowak offline wothladować

Podawa, hač data domena smě wobsah offline składować.

Wuskakowace wokna wočinić

Podawa, hač data domena smě wuskakowace wokna wočinić. Hlejće Wobsah: Nastajenja za wuskakowace wokna, pisma a rěče za instrukcije wo tym, kak móžeće sydłam prawa za wočinjenje wuskakowacych woknow dać abo wzać.

Eksterne zdźělenki přijeć

Podawa, hač data domena smě eksterne zdźělenki (push-zdźělenki) pósłać.

Eksterne zdźělenki přijeć

Podawa, hač data domena smě eksterne zdźělenki (push-zdźělenki) pósłać.

Placki stajić

Podawa, hač data domena smě placki stajić. Hlejće Nastajenja za priwatnosć, přehladowansku historiju a njeslědowanje za instrukcije wo tym, kak móžeće sydłam prawa za stajenje plackow dać abo wzać.

Zdźělenki pokazać

Podawa, hač data domena smě zdźělenki pokazać.

Podawa, hač data domena smě ekserne zdźělenki pósłać a zdźělenki pokazać.

Kameru wužiwać

Podawa, hač data domena smě wašu kameru wužiwać. To płaći za sydła, kotrež maja móžnosće, wideja nahrawać abo fotografować, na přikład sydła z widejochatom. Móžeće tute nastajenje na Přeco so prašeć, Dowolić abo Blokować stajić.

Mikrofon wužiwać

Podawa, hač data domena smě waš mikrofon wužiwać. To płaći za sydła, kotrež maja awdiomóžnosće, t. r., kotrež móža zynki natočić, na přikład sydła, kotrež telefonowe konferency zmóžnjeja. Móžeće tute nastajenje na Přeco so prašeć, Dowolić abo Blokować stajić.

Wěstota

Info wo stronje - wěstota

Identita websydła

 • Websydło: Pokazuje domenu strony.
 • Wobsedźer: Pokazuje wobsedźerja websydła, jeli identita strony da so přepruwować.
 • Přepruwowany wot: Pokazuje certifikatowu awtoritu, kotraž je wěstotny certifikat wudała, kotryž sydło wužiwa, jeli certifikat je k dispoziciji. Klikńće na tłóčatko Certifikat sej wobhladać, zo byšće sej certifikat wobhladał.

Priwatnosć a historija

 • Sym tute websydło hižo prjedy wopytał?: Pokazuje, hač sće sydło hižo prjedy wopytał, a, jeli tomu tak je, kak husto.
 • Składuje tute websydło informacije (placki) na mojim ličaku?: Pokazuje, hač sydło placki składuje. Klikńće na tłóčatko Placki sej wobhladać, zo byšće sej placki wobhladał, jeli tajke su.
 • Su so hesła za tute websydło składowali?: Pokazuje, hač sće přizjewjenske informacije za tute sydło składowali. Klikńće na Składowane hesła sej wobhladać, zo byšće sej hesła wobhladał, kotrež sće za sydło składował.

Techniske podrobnosće

Wotrězk „Techniske podrobnosće“ pokazuje, hač zwisk je z přičinow priwatnosće zaklučowany, a, jeli tomu tak je, kotry typ a sylnosć zaklučowanja stej so wužiłoj.

// Tući lubi ludźo su pomhali, tutón nastawk pisać: milupo. Móžeće tež pomhać - zhońće, kak.

Je tutón nastawk wužitny był? Prošu čakajće…

Dobrowólnik za pomoc Mozilla