Informacije wo stronje - techniske podrobnosće wo aktualnej stronje

Wokno Info wo stronje Firefox podawa wam techniske podrobnosće wo aktualnej stronje a dowoluje wam, wšelake prawa za te websydło změnić. Zo byšće wokno Info wo stronje wočinił, wužiwajće jednu z tutych metodow:

 • Jeli menijowa lajsta je zmóžnjena, klikńće Klikńće w menijowej lajsće na Nastroje a wubjerće Info wo stronje z wuběranskeho menija.
 • Wužiwajće tastowu skrótšenku Strg + Icmd ⌘ + I.

Slědujće tutym krokam, zo byšće wokno Info wo stronje wočinił:

 1. Klikńće na zamk nalěwo pódla adresy webstrony.
 2. Klikńće na prawy šipk we wuběranskim meniju sydłowych informacijow.
  Fx89SiteInfoPanel
 3. Klikńće na tłóčatko Dalše informacije w přichodnej namołwje.

Wokno Info wo stronje, kotrež so wočinja, je do rozdźělnych wotrězkow rozrjadowane. Kóždy wotrězk so deleka wopisa.

Powšitkowne

Fx89PageInfo-General Wotrězk Powšitkowne wobsahuje zakładne informacije wo stronje, na přikład titul, adresu a wobsahowy typ, kaž tež dalše techniske daty ze žórłoweho koda strony.

 • Titul: Pokazuje titul strony, kotruž wopytujeće.
 • Adresa: Pokazuje URL (Uniform Resource Locator) strony, kotryž runje wopytujeće.
 • Typ: Pokazuje wobsahowy typ (MIME-typ) strony, kotruž runje wopytujeće. Tutón typ so přez webserwer postaja. Za dalše informacije hlejće Wobsahowe typy a sćehnjenske akcije w Firefox.
 • Zwobraznjenski modus: Pokazuje, hač strona standardam webprogramowanja wotpowěduje (modus konformnosće ze standardami) abo hač Firefox dyrbi stronu na wašnje pokazać, kotrež je kompatibelne z njestandardnym kodom (modus Quirks).
 • Tekstowe kodowanje: Pokazuje, kotre znamješkowe kodowanje strona wužiwa. Za dalše informacije čitajće Text Encoding no longer available in the Firefox menu panel.
 • Změnjeny: pokazuje datum a čas, hdyž je so strona posledni raz změniła.

Meta

Polo Meta pokazuje wšě metaelementy, kotrež su w žórłowym kodźe strony (ličba značkow su w spinkach). To móža podaća wo datajowym typje, znamješkowym kodowanju, awtorje, klučowych słowach a wjace być.

Medije

Fx73PageInfo-Media

Wotrězk Medije pokazuje URL a typ pozadkow, wobrazow a zasadźeneho wobsaha (inkluziwnje awdio a widejo), kotrež so ze stronu začituja. Móžeće na kóždy element kliknyć, zo byšće wjace wo nich zhonił, mjez nimi:

 • Adresa: URL elementa.
 • Typ: Datajowy typ elementa.
 • Wulkosć: Wulkośc elementa w kilobajtach (a bajtach).
 • Wotměry: Wulkosć elementa na wobrazowce w pikselach.
 • Přisłušny tekst: „Alternatiwny“ tekst (wobrazoweho atributa „alt“), kotryž so pokazuje, hdyž wobrazy njedadźa so začitować.

Móžeće kóždy element na swojej krutej tačeli składować, hdyž na tłóčatko Składować jako… klikaće.

Prawa

Fx73PageInfo-Permissions

We wotrězku Prawa móžeće nastajenjanastajenja za domenu změnić, kotraž so za zapiskom Prawa za: pokazuje. Wotstrońće hóčku w kašćiku pódla Standard wužiwać, zo byšće podał, hač so wěsta akcija stronje dowoluje abo zakazuje.

Přistup ke gratam wirtuelneje reality

Podawa, hač podata domena smě waše nahłowne słuchatko z mikrofonom wužiwać. To so na sydła nałožuje, kotrež wobšěrne dožiwjenja maja, kaž 360°-owe wideja a hry. Móžeće to na Přeco so prašeć, Dowolić abo Blokować stajić. Zo byšće wjace zhonił, hlejće WebXR Permission Info Page.

Přistup na waše stejnišćo

Podawa, hač Firefox smě datej domenje waše aktualne stejniščo z pomocu stejnišćoweho přehladowanja zdźělić.

Awtomatisce wothrać

Podawa, hač podata domena smě awdio a widejo awtomatisce wothrać. Za dalše informacije hlejće Allow or block media autoplay in Firefox.

Přidatki instalować

Podawa, hač podata domena smě dialogowe wokno za instalaciju rozšěrjenja abo drasty wočinić. Instalaciska dowolnosć za websydła da so we woknje Priwatnosć a wěstota nastajenjow Firefox pod Prawa přidać abo wotstronić.

Wuskakowace wokna wočinić

Podawa, hač podata domena smě wuskakowce wokna wočinić. Hlejće Nastajenja wuskakowacych woknow, wuwzaća a rozrisowanje problemow za instrukcije wo tym, kak móžeće prawa wuskakowacych woknow za sydła přidać abo wotstronić.

Tastowe skrótšenki přepisać

Podawa, hač podata domena smě zatwarjene tastowe skrótšenki wuměnić; na přikład připokazowanje Strg + Bcmd ⌘ + B přikazej Tučny město bóčnicy zapołožkow.

Zdźělenki pósłać

Podawa, hač podata domena smě eksterne zdźělenki pósłać.

Placki składować

Podawa, hač podata domena móže placki składować. Hlejće Websites say cookies are blocked - Unblock them a Block websites from storing cookies and site data in Firefox za instrukcije wo tym, kak móžeće plackowe prawa za sydła přidać abo wotstronić.

Wobrazowku dźělić

Websydła móže wo wašu dowolnosć prosyć, wašu ličakowu wobrazowku dźělić. Móžeće to na Přeco so prašeć abo Blokować stajić. Za dalše informacije hlejće Share browser windows or your screen with sites you trust.

Daty w trajnym składźe składować

Podawa, hač podata domena smě daty na wašim ličaku za pozdźiše wužiwanje składować. Firefox daty z websydłow z trajnym składom wobchowuje, doniž je njezhašeće. Za dalše informacije hlejće Manage local site storage settings.

K tutomu rajtarkej přeńć

Podawa, hač podata domena smě fokus na swój rajtark změnić. Móžeće to na Přeco so prašeć abo Dowolić stajić.

Kameru wužiwać

Podawa, hač data domena smě wašu kameru wužiwać. To płaći za sydła, kotrež maja móžnosće, wideja nahrawać abo fotografować, na přikład sydła z widejochatom. Móžeće tute nastajenje na Přeco so prašeć, Dowolić abo Blokować stajić. Za dalše informacije hlejće How to manage your camera and microphone permissions with Firefox.

Mikrofon wužiwać

Podawa, hač data domena smě waš mikrofon wužiwać. To płaći za sydła, kotrež maja awdiomóžnosće, t. r., kotrež móža zynki natočić, na přikład sydła, kotrež telefonowe konferency zmóžnjeja. Móžeće tute nastajenje na Přeco so prašeć, Dowolić abo Blokować stajić. Za dalše informacije hlejće How to manage your camera and microphone permissions with Firefox.

Wěstota

Fx64PageInfo-Security

Identita websydła

 • Websydło: Pokazuje domenu strony.
 • Wobsedźer: Pokazuje wobsedźerja websydła, jeli identita strony da so přepruwować.
 • Přepruwowany wot: Pokazuje certifikatowu awtoritu, kotraž je wěstotny certifikat wudała, kotryž sydło wužiwa, jeli certifikat je k dispoziciji. Klikńće na tłóčatko Certifikat sej wobhladać, zo byšće sej certifikat websydła wobhladał.

Priwatnosć a historija

 • Sym tute websydło hižo prjedy wopytał?: Pokazuje, hač sće sydło hižo prjedy wopytał, a, jeli tomu tak je, kak husto.
 • Składuje tute websydło informacije na wašim ličaku?: Pokazuje, hač sydło placki abo druhe sydłowe daty składuje. Klikńće na tłóčatko Placki a sydłowe daty zhašeć, zo byšće składowane daty ze wšěch sydłow w domenje wotstronił, jeli su tajke. Jeli na přikład wo to prosyće blog.mozilla.org zhašeć, so placki a daty wšěch sydłow w domenje mozilla.org wotstronja.
 • Su so hesła za tute websydło składowali?: Pokazuje, hač sće přizjewjenske informacije za tute sydło składowali. Klikńće na Składowane hesła sej wobhladać, zo byšće sej hesła wobhladał, kotrež sće za sydło składował.

Techniske podrobnosće

Wotrězk Techniske podrobnosće pokazuje, hač zwisk je z přičinow priwatnosće zaklučowany, a, jeli tomu tak je, kotry typ a sylnosć zaklučowanja stej so wužiłoj.


Tutón nastawk dźělić: https://mzl.la/2LfrxcY

Je tutón nastawk wužitny był?

Prošu čakajće…

Slědowacy wulkotni ludźo su pomhali, tutón nastawk pisać:

Illustration of hands

Dobrowólnik

Rosćće a dźělće swoju kompetencu z druhimi. Wotmołwće na prašenja a polěpšće našu wědowu datowu banku.

Dalše informacije