Namjety awtowudospołnjenja adresoweho pola w Firefox

Adresowe polo Firefox URL (webadresa) za stronu pokazuje, kotruž wopytujeće. Hdyž do tutoho pola pisaće, zo byšće URL abo pytanski wuraz zapodał, sej Firefox strony spomjatkuje, kotrež sće wopytał a pokazuje namjety we wuběranskim meniju adresoweho pola, na přikład sydła, kotrež sće do toho jako zapołožki składował, markěrował abo wopytał abo w rajtarkach wočinjene maće. Tutón nastawk wujasnja, kak funkcija awtowudospołnjenja adresoweho pola funguje.

Kak móžu lisćinu awtowudospołnjenjow wužiwać?

Započńće prosće do adresoweho pola pisać. Namjety z přehladowanskeje historije, zapołožkow a rajtarkow so pod zapodatym tekstom pokazuja. (Jeli do adresoweho pola klikaće, bjeztoho zo byšće něšto zapodał, so město toho wuběranska lisćina wašich najhusćišo wopytanych abo připjatych sydłow město toho pokaza.)

Fx82AddressBarAutocompleteDropdownFx89AutocompleteDropdownFx94AutocompleteDropdownFirefoxSuggest

Hdyž něsto do adresoweho pola zapodawaće, móže wuběranska lisćina wudospołnjenja tole wobsahować. Za někotrych wužiwarjow so tute pod popisom Firefox Suggest nalistuja (hlejće Firefox Suggest FAQ).

 • Titule stronow a webadresy z wašeje přehladowanskeje historije
 • Titule stronow, webadresy a znački z wašich zapołožkow.
 • Strony, kotrež su tuchwilu w druhich rajtarkach wočinjene (hlejće deleka pod K rajtarkej přeńć).
 • Synchronizowane rajtarki z druhich gratow.
 • Pytanske wurazy z wašeje pytanskeje historije (jeli pytanske namjety su zmóžnjene).

Symbol módreje hwěžki BlueStarBookmarksIcon podawa, zo hodźacy so wuslědk je zapołožka; rajtarkowy symbol a tekst K rajtarkej přeńć wočinjeny rajtark podawa. Hdyž požadanu stronu widźiće, klikńće prosće na nju abo wužiwajće šipkaj horje a dele na swojej tastaturje, zo byšće ju wuzběhnył a tłóčće potom EnterReturn.

Pokaz: Woblubowane pytanske namjety z wašeje pytanskeje pytawy dadźa so tež nalistować, pak před pak za namjetami z přehladowanskeje historije, zapołožkow a rajtarkow, wotwisujo wot wašich pytanskich nastajenjow. Jeli pytanske namjety su zmóžnjene, budu so z lupowym symbolom MagnifyingGlassIcon markěrować. Namjety z pytanskeje historije budu so z časnikowym symbolom SearchHistoryClockIcon markěrować. Za dalše informacije hlejće Pytanske namjety w Firefox.

Namjety adresoweho pola so na zakładźe wašeho přehladowanskeho zadźerženja přiměrjeja, na přikład kak husto webstronu wopytujeće a hdy posledni raz, a kotry wuslědk sće wubrał we wotwisnosći wot toho, štož je so zapodało. Na tute wašnje so strony, kotrež wopytujeće, cyły čas horjeka w lisćinje pokazuja, husto hižo po zapodawanju jednoho znamješka.

Awtowudospołnjenje adresow

Přidatnje k wuběranskej lisćinje awtowudospołnjenja za stronu, kotruž sće do toho wopytał, wudospołnjuje Firefox URL w adresowym polu. Jeli na přikład "suppo" zapisujeće, Firefox jón snano "rt.mozilla.de" přidawa, zo by adresu k "support.mozilla..org wudospołnił, jeli sće tu stronu do toho wopytał. Tłóčće w tutym padźe Enter a dóstanjeće so direktnje k tutej adresy.

URLAutocomplete75

K rajtarkej přeńć

Adresowe polo tež waše wočinjene rajtarki přepytuje a pokazuje wuslědki z rajtarkowym symbolom a tekstom „K rajtarkej přeńć“. Hdyž tute wuslědki wuběraće, wjedźeće so k hižo wočinjenemu rajtarkej, město toho zo by so duplikat wutworił.

SwitchToTab75Fx89Autocomplete-SwitchToTab
Tłóčće, zo byšće nastajenje „K rajtarkej přeńć“ nachwilu znjemóžnił, tastu Alt abo Strg, mjeztym zo na stronje do lisćiny awtowudospołnjenjow klikaće, kotraž so pod wašim adresowym polom jewi. Město toho, zo byšće k eksistowacemu přešoł, so waša strona z Alt w aktualnym rajtarku wočinja, z Strg w nowym rajtarku.

Što móžu činić, zo bych najlěpše wuslědki dóstał?

 • Hdyž chceće k webstronje hić, kotruž sće prjedy wopytał, zapisajće někotre pismiki z jeje webadresy abo titula strony. Kulće přez zapiski awtowudospołnjenja a pytajće stronu w lisćinje (zapodajće druhi pismik, jeli stronu w lisćinje njewidźiće). Tłóčće Enter, zo byšće k wubranej webadresy šoł. Firefox tutej zapiskowej/wuslědkowej kombinaciji w přichodźe wyšu wažnosć da.
 • Njewuprózdnjejće přehladowansku historiju - zwjetša najbohatše žórło zapiskow awtowudospołnjenja z kombinacije titul/webadresa přińdźe. Wuprózdnjenje přehladowanskeje historije tute zapiski z wuslědkow wotstroni.
 • Składujće husto wužite strony jako zapołožki abo woznamjeńće je ze značkami. Adresowe polo z mjenom přiruna, kotrež zapołožce a tež značkam daće, kotrež su ze zapołožku zwjazane. Hlejće nastawk Ze zapołožkami swoje najlubše webstrony składować za dalše informacije wo tym, kaž móžeće zapołožki we Firefox wužiwać. Woznamjeńće strony z lochko pisajomnymi značkowymi mjenami, zo byšće swoje awtowudospołnjenske wuslědki polěpšił.

Kak móžu kontrolować, kotre wuslědki adresowe polo mi pokazuje?

Waše nastajenja za adresowe polo změnić

Zo byšće funkciju awtowudospołnjenja adresoweho pola znjemóžnił abo ju wobmjezował, zo byšće wěste wuslědki wuzamknył:

 1. Klikńće w menijowej lajsće horjeka na wobrazowce na Firefox a wubjerće Nastajenja. Klikńće na menijowe tłóčatko Fx57Menu a wubjerće Nastajenja.

 2. Wubjerće wokno Priwatnosć a wěstota.
 3. Wubjerće abo wotwolće jednu móžnosć abo wjacore móžnosće ze slědowacych we wotrězku Adresowe polo:
  Pokaz: Někotři wužiwarjo snano město toho wotrězk Adresowe polo — Firefox Suggest widźa, z přidatnymi nastajenjemi. Za dalše informacije hlejće How to customize Firefox Suggest settings.
  Fx78AddressBarSettingsFx89AddressBarSettings
 • Přehladowanska historija: namjetuje strony, kotrež sće do toho wopytał.
 • Zapołožki: namjetuje strony, kotrež sće jako zapołožki składował.
 • Wočinjene rajtarki: namjetuje strony, kotrež su w druhim rajtarku wočinjene.
 • Woblubowane sydła: namjetuje swoje najlubše strony (jeli su we woknje nastajenjow Startoweje strony zmóžnjene), hdyž do adresoweho pola klikaće.
 • Přehladowanska historija: namjetuje strony, kotrež sće do toho wopytał.
 • Zapołožki: namjetuje strony, kotrež sće jako zapołožki składował.
 • Wočinjene rajtarki: namjetuje strony, kotrež su w druhim rajtarku wočinjene.
 • Zwjazanja: namjetuje waše najhusćišo wopytane sydła (jeli zwjazanja we woknje nastajenjow strony noweho rajtarka) zmóžnjene), hdyž do adresoweho pola klikaće.
 • Pytawy: namjetuje pytanje z wašimi pytawami.

Nastajenja za namjety pytawy změnić: Klikńće na tutón wotkaz, zo byšće wokno nastajenjow Pytać wočinił, hdźež móžeće swoje nastajenja za namjety pytawow změnić, mjez nimi namjety z wašeje pytanskeje historije. Za dalše informacije hlejće Standardne pytanske nastajenja w Firefox změnić.

Wuslědki awtowudospołnjenja wotstronić

Jeli chceće zapisk z lisćiny awtowudospołnjenja wotstronić:

 1. Wužiwajće, mjeztym zo sće w adresowym polu, šipkowej tasće „horje“ a „dele“ na swojej tastaturje, zo byšće zapisk wuzběhnył.
 2. Tłóčće + Entf, zo byšće zapisk z lisćiny wotstronił.

Jeli chceće wšě wuslědki z historije z lisćiny awtowudospołnjenja wotstronić, wuprózdńće přehladowansku historiju Firefox.

Pokiw: Zapiski awtowudospołnjenja ze zapołožkow so z wuslědkow njewotstronjeja, jeli pospytujeće je zhašeć abo přehladowansku historiju wuprózdnjeć. Tute zapiski maja hwěžku. Zo byšće tute zapiski wotstronił, zhašejće zwjazanu zapołožku abo wuzamkńće zapołožki w nastajenjach adresoweho pola.

Wuslědki nimoducy změnić

Hdyž pytanske wurazy do adresoweho pola zapodawaće, lisćina pod nim po standardźe pytanske namjety ze standardneje pytawy a strony (zapołožki, historija, wočinjene rajtarki) pokazuje, hdźež kóždy pytanski wuraz je dźěl titla, znački abo webadresy (URL).

Jeli za wěstym typom wuslědka pytaće, na přikład zapołožku abo wočinjeny rajtark, móžeće pytanje za nimi pospěšić, hdyž wosebite znamješka do adresoweho pola zapodawaće, wotdźělene přez mjezoty:

 • Přidajće ^, zo byšće wotpowědniki w swojej přehladowanskej historiji pokazał.
 • Přidajće *, zo byšće wotpowědniki w swojich zapołožkach pokazał.
 • Přidajće +, zo byšće wotpowědniki w stronach pokazał, kotrež sće ze značkami woznamjenił.
 • Přidajće %, zo byšće wotpowědniki w tuchwilu wočinjenych rajtarkach pokazał.
 • Přidajće #, zo byšće wotpowědniki pokazał, hdźež kóždy pytanski wuraz je dźěl titula abo znački.
 • Přidajće $, zo byšće wotpowědniki pokazał, hdźež kóždy pytanski wuraz je dźěl webadresy (URL). Tekst „https://“ w URL so ignoruje, ale nic „file:///“.
 • Přidajće ?, zo byšće pytanske namjety pokazał.

Jeli na přikład stronu pytaće, za kotruž sće zapołožku Pomoc Mozilla Firefox składował, móžeće mozilla zapodać. Wuslědki awtowudospołnjenja so jewja, ale móže być, zo so požadana strona njepokazuje.

Móžeće swoje wuslědki jenož na zapołožki wobmjezować, zapodawajo pytanski wuraz mozilla * abo * mozilla.

Podobne nastawki

Zo byšće wjace wo pytanju z adresoweho pola zhonił, čitajće tele nastawki:

Je tutón nastawk wužitny był?

Prošu čakajće…

Slědowacy wulkotni ludźo su pomhali, tutón nastawk pisać:

Illustration of hands

Dobrowólnik

Rosćće a dźělće swoju kompetencu z druhimi. Wotmołwće na prašenja a polěpšće našu wědowu datowu banku.

Dalše informacije