Pytanje a rjadowanje sćehnjenych datajow w Firefox

Waše wokno sćehnjenjow a biblioteka rjadujetej dataje, kotrež z pomocu Firefox sćahujeće. Tutón nastawk wujasnja, kak maće přistup k datajam a kak móžeće je rjadować, kotrež w Firefox sćahujeće a kak móžeće swoje sćehnjenske nastajenja konfigurować.

Kak mam přistup na swoje sćehnjenja?

Klikńće na sćehnjenske tłóčatko Fx91DownloadsButton w symbolowej lajsće, zo byšće přistup k sćehnjenjam z aktualneho přehladowanskeho posedźenja měł.

 • Šipk so módri Fx91DownloadsButton-blue, zo by wam zdźělił, zo su njewobhladane sćehnjene dataje.
 • Za sćehnjenje so sćehnjenske tłóčatko symbol Fx91DownloadProgress stawa, kotryž poněčim z barbu pjelni, zo by wam postup sćehnjenja pokazało. Móžeće na sćehnjenski zapisk kliknyć, samo prjedy hač sćehnjenje je dokónčene; Firefox dataju wočini, hnydom hdyž je k dispoziciji.

Klikńće na sćehnjenske tłóčatko, zo byšće sćehnjenske wokno wočinił.

Fx91DownloadsPanelFx99DownloadsPanel-mac

Sćehnjenske wokno waše pjeć poslednich sćehnjenych datajow z jich wulkosću a sćehnjenskim statusom pokazuje. Zo byšće wšě swoje sćehnjenja kóždy čas widźał, klikńće na Wšě sćehnjenja pokazać deleka we sćehnjenskim woknje, zo byšće do biblioteki šoł.

Klikńće z prawej tastu myškiDźeržće tastu control stłóčenu a klikńće na tłóčatko sćehnjenjow za nastajenja, na přikład, zo byšće tłóčatko sćehnjenjow schował, hdyž sćehnjenja w aktualnym posedźenju njejsu abo wokno sćehnjenjow pokazał, hdyž so sćehnjenje započina.

Fx101DownloadsButtonContextMenuFx102DownloadsButtonContextMenu
Kedźbu: Waša symbolowa lajsta po standardźe sćehnjenske tłóčatko njewobsahuje, hdyž we swojim přehladowanskim posedźenju sćehnjenja nimaće. Móžeće menijowe tłóčatko Fx89MenuButton na swojej symbolowej lajsće wužiwać, zo byšće přistup k lisćinje předchadnych sćehnjenjow měł (hlejće deleka).

Sćehnjensku historiju pokazać

Biblioteka informacije za wšě waše sćehnjene dataje pokazuje, chibazo sće je ze swojeje historije zhašał. Klikńće na tłóčatko biblioteki 57 library icon, potom na Sćehnjenja a potom na Wšě sćehnjenja pokazać deleka we woknje sćehnjenjow.Klikńće na tłóčatko 57 library icon a potom na Sćehnjenja z menija.Klikńće ma menijowe tłóčatko fx89MenuButton a potom na Sćehnjenja z menija. Wokno biblioteki so wočini a pokazuje lisćinu wašich sćehnjenych datajow.

Fx99Library-DownloadsFx99LibraryDownloads-mac

Kak móžu swoje sćehnjene dataje rjadować?

Móžeće sćehnjenja kóždy čas kontrolować. Klikńće na sćehnjenske tłóčatko Fx91DownloadsButton, zo byšće sćehnjenske wokno wočinił. Sćehnjenske wokno do pjeć z wašich poslednje sćehnjenych datajow z jich wulkosću a sćehnjenskim statusom pokazuje. Abo klikńće na menijowe tłóčatko Fx89MenuButton a klikńće na Sćehnjenja, zo byšće sej swoje sćehnjenja we woknje biblioteki wobhladował, kotrež lisćinu wašich předchadnych sćehnjenjow z wulkosću, žórłom a sćehnjenskim časom kóždeje dataje pokazuje.

Móžeće swoje dataje direktnje we woknje sćehnjenjow abo w swojej bibliotece rjadować. Nastajenja jewja so naprawo wot kóždeje dataje za kóždu fazu sćehnjenja.

 • Přestawka: Móžeće wšě sćehnjenja zastajić, kotrež runje běža. Klikńće z prawej tastu myškiDźeržće tastu control stłóčenu a klikńće na dataju a wubjerće Přestawka. (Klikńće z prawej tastu myškiDźeržće tastu control stłóčenu a klikńće na datajowy zapisk a wubjerće Pokročować, hdyž chceće ze sćahowanjom dataje pokročował.)
 • Přetorhnyć fx icon cancel download: Jeli hižo njetrjebaće dataju sćahnyć, klikńće na tłóčatko naprawo wot datajoweho zapiska. Tute tłóčatko přeměnja so do aktualizowanskeho symbola; klikńće hišće raz na njo, zo byšće swoje sćehnjenje znowa startował.
 • Dataju wočinić: Hdyž sćehnjenje je so dokónčiło, móžeće direktnje na zapisk kliknyć, zo byšće dataju wočinił.
 • Wobsahowacy rjadowak wočinićW rjadowaku pokazać Fx91DownloadsPanel-OpenFolderIcon : Hdyž dataja je sćehnjena, so symbol naprawo wot datajoweho zapiska do rjadowaka přeměnja. Klikńće na rjadowakowy symbol, zo byšće rjadowak wočinił, kotryž tutu dataju wobsahuje.W Finder pokazać fx icon Open the file's folder Mac: Hdyž dataja je sćehnjena, so symbol naprawo wot datajoweho zapiska do lupy přeměnja. Klikńće na lupowy symbol, zo byšće tutu dataju w Finder pokazał. Zo byšće cilowy rjadowak za swoje sćehnjenja postajił, hlejće Změnić, hdźež so sćehnjenja składuja.
 • K sćehnjenskej stronje hić: Klikńće z prawej tastu myškiDźeržće tastu control stłóčenu a klikńće na dataju, zo byšće meni wočinił. Wubjerće tute nastajenje, zo byšće webstronu wopytał, z kotrejež dataja pochadźa.
 • Datajowy zapisk wotstronić: Jeli hižo nochceće informacije wo wěstym sćehnjenju składować, móžeće zapisk za dataju wotstronić. Klikńće z prawej tastu myškiDźeržće tastu control stłóčenu a klikńće na datajowy zapisk a wubjerće potom Z historije wotstronić w kontekstowym meniju. To zapisk z lisćiny wotstroni, ale dataju samu njezhaša.
 • Sćehnjenje znowa spytać fx icon retry download 16x16: Jeli so z někajkeje přičiny sćehnjenje njedokónči, klikńće na tłóčatko naprawo wot zapiska - aktualizowanski symbol -, zo byšće sćehnjenje hišće raz spytał.
 • Sćehnjenja zhašeć: Klikńće na tłóčatko Sćehnjenja zhašeć horjeka we woknje biblioteki, zo byšće wšu historiju sćehnjenych zapiskow zhašał. To wšak sćehnjene dataje njezhaša.
 • Sćehnjenu dataju zhašeć: Móžeće sćehnjenu dataju zhašeć, jeli nochceće ju wobchować. Klikńće z prawej tastu myškiDźeržće tastu control stłóčenu a klikńće na datajowy zapisk a wubjerće Zhašeć. To dataju z wašeje tačele wotstroni.

Firefox konfigurować, zo by přeco podobne dataje wočinił

Hdyž dataju sćahujeće, móžeće Firefox tak konfigurować, zo by so podobne dataje přeco awtomatisce wočinił. Klikńće z prawej tastu myškiDźeržće tastu control stłóčenu a klikńće na dataju w sćehnjenskim woknje a wubjerće Přeco podobne dataje wočinić z kontekstoweho menija. To zapisk za tón datajowy typ wotrězkej Nałoženja wokna Powšitkowne w nastajenjach Firefox přida, hdźež móžeće konfigurować, kak Firefox z tutym datajowym typom wobchadźeć. Za dalše informacije hlejće Wobsahowe typy a sćehnjenske akcije w Firefox.

Změnić, hdźež so sćehnjenja składuja

Datajowe sćehnjenja so w rjadowaku składuja, kotryž je podaty w nastajenjach Firefox. Zo byšće tón rjadowak změnił:

 1. Klikńće w menijowej lajsće horjeka na wobrazowce na Firefox a wubjerće Nastajenja. Klikńće na menijowe tłóčatko Fx57Menu a wubjerće Nastajenja.

 2. Pytajće wotrězk Sćehnjenja pod Dataje a nałoženja we woknje Powšitkowny.
  Fx91ChangeDownloadLocationFx101ChangeDownloadLocation-win
 3. Klikńće na tłóčatko Přepytać Wubrać pódla zapiska Dataje składować do.
 4. Wubjerće sćehnjenski rjadowak, kotryž chceće wužiwać.

Sćehnjenske akcije za datajowe typy změnić

Móžeće akciju změnić, kotruž Firefox ma za wobchadźenje ze sćehnjenjemi za rozdźělne datajowe typy wužiwać, hdyž web přehladujeće, na přikład za wočinjenje dataje z wěstym nałoženjom abo hač ma so was přeco prašeć, štož ma za tutón datajowy typ činić.

 1. Klikńće w menijowej lajsće horjeka na wobrazowce na Firefox a wubjerće Nastajenja. Klikńće na menijowe tłóčatko Fx57Menu a wubjerće Nastajenja.

 2. Kulće we woknje Powšitkowny dele do wotrězka Nałoženja.
 3. Wubjerće datajowy typ, kotryž chceće změnić a klikńće na šipk pod špaltu Akcija.
 4. Wubjerće akciju, kotruž chceće we wuběranskim meniju wubrać.

Za dalše informacije hlejće Wobsahowe typy a sćehnjenske akcije w Firefox.

Sćehnjenski škit

Prjedy hač sćehnjenje započnje, Firefox spyta, was před potencielnje škódnej softwaru abo njewěstymi sćehnjenjemi škitać a budźe sćehnjenje njewěstych zwiskow blokować. Zo byšće wjace zhonil, hlejće wěstotne blogowe přinoški Mozilla Firefox 93 protects against Insecure Downloads, Enhancing Download Protection in Firefox a Improving Malware Detection in Firefox. Jeli něšto je podhladne, so sćehnjenje njezapočnje, ale sćehnjenske wokno warnowanje pokaza:

Fx91UnsafeDownloads

Potencielnje škódne sćehnjenja so z pomocu słužby Google za wěste přehladowanje wotkrywaja. Datajowe mjeno so hromadźe z warnowanjom jewi:

 • Tuta dataja wobsahuje wirus abo złóstnu softwaru.

Druhe dataje, kotrež su do sćehnjenskeho škita zapřijate, móhli njewitane sćehnjenja być (kaž w prawidłach Google wujasnjene), kotrež njewočakowane změny na wašim ličaku přewjedu. Abo sćehnjenje drje złóstne abo njewitane njeje, ale so prosće w normalnym padźe njesćahuje. Datajowe mjeno so z jednej z tuteju warnowanskeju zdźělenkow pokaza:

 • Tuta dataja móhła waš ličak poškodźić.
 • Tuta dataja so w normalnym padźe njesćahuje.

Sćehnjenski škit je po standardźe w Firefox zmóžnjeny. Hlejće nastawk Kak zatwarjeny škit před wobšudniskimi pospytami a škódnymi programami funguje? za dalše informacije.

Kak mam z njewěstymi sćehnjenjemi wobchadźeć?

Hdyž skódnu dataju abo druhe typy potencielnje njewěstych datajow w sćehnjenskim woknje widźiće, klikńće na doprawa pokazowacy šipk, zo byšće wubrał, što ma so z tutej dataju činić. Dóstanjeće dalše informacije wo typje njewěsteje dataje a móžnosć, sćehnjenje zmóžnić abo ju wotstronić:

SafeDownload93Fx98UnsafeDLdetails

Pokiw: Kontekstowy meni druhe móžnosće wobsahuje, kak móžeće z potencielnje škódnymi abo złóstnymi datajemi wobchadźeć, kotrež su w sćehnjenskim woknje nalistowane a na sćehnjenje čakaja:

Fx91UnsafeDLcontextmenuFx98UnsafeDLcontextmenu

Na přikład: Klikńće z prawej tastu myškiDźeržće tastu control stłóčenu a klikńće na jednu z potencielnje njewěstych datajow, kotrež na sćehnjenje čakaja a wubjerće Sćehnjenje dowolić, zo byšće dataju na swojim ličaku składował.

Je tutón nastawk wužitny był?

Prošu čakajće…

Slědowacy wulkotni ludźo su pomhali, tutón nastawk pisać:

Illustration of hands

Dobrowólnik

Rosćće a dźělće swoju kompetencu z druhimi. Wotmołwće na prašenja a polěpšće našu wědowu datowu banku.

Dalše informacije