Tłóčatko Zabyć - wašu historiju spěšnje zhašeć

Kedźbu: Prošu aktualizujće swoju wersiju Firefox, zo byšće najnowše funkcije wužiwał.

Firefox da wam hišće wjace kontrole nad wašej priwatnosću. Nowa wersija Firefox disponuje nad tłóčatkom Zabyć, kotrež wašu přehladowansku historiju za wěsty časowy wobłuk zhaša bjez toho, zo by so zbytka wašich datow dótknyło.

Móžeće tłóčatko na slědowace wašnje k dispoziciji stajić:

 1. Přidajće najprjedy swojej symbolowej lajsće tłóčatko Zabyć. Dyrbiće tutón krok jenož jedyn raz přewjesć!
  • Klikńće na menijowe tłóčatko new fx menu .
  • Klikńće na wotkaz Přiměrić deleka w menijowym woknje
Meni wotkaz přiměrić .
  • Ćehńće tłóčatko Zabyć forget button gray z wokna Přidatne nastroje a funkcije do swojeje symboloweje lajsty a klikńće potom na Přiměrjenje skónčić.
 1. Hdyž sće hotowy, swoju najnowšu historiju zhašeć, klikńće na tłóčatko „Zabyć“ forget button gray na swojej symbolowej lajsće.
 2. Wubjerće časowy wobłuk, kotryž byšće rady zabył (pjeć mjeńšin, dwě hodźinje abo 24 hodźin) a klikńće na čerwjene tłóčatko Zabyć!. Wažny: Hdyž sće na tute tłóčatko kliknył, so wubrane informacije na přeco zhašeja a njedadźa so wobnowić.
  Časowy wobłuk historiju zabyć
 3. Firefox potom historiju a placki podateho časoweho wobłuka zhaša, začini waše wočinjene rajtarki a budźe nowe, prózdne wokno startować.
Firefox ma druhu funkciju priwatnosće, kotraž wam zmnóžnja, dalše daty zhašeć, inkluziwnje hesła a sydłowe nastajenja.
// Tući lubi ludźo su pomhali, tutón nastawk pisać: milupo. Móžeće tež pomhać - zhońće, kak.

Je tutón nastawk wužitny był? Prošu čakajće…

Dobrowólnik za pomoc Mozilla