Priwatny modus - Firefox wužiwać, bjeztoho zo by so historija składowała

Priwatny modus waše přehladowanske informacije njeskładuje, na přikład historiju a placki a njezawostaja žadyn slěd, hdyž posedźenje kónčiće. Firefox ma tež polěpšeny slědowanski škit, kotryž schowane přesćěhowaki při hromadźenju datow přez wjacore sydła a spomałšenju wašeho přehladowanja haći.

Chceće wjace zhonić? Čitajće nastawk SmartBlock for Enhanced Tracking Protection

Wažny pokiw: Přez priwatny modus w interneće anonymny njejsće. Waš internetny słužbny poskićowar, dźěłodawar abo sydła same móža hišće informacije wo stronach hromadźić, kotrež wopytujeće. Priwatny modus wam ani přećiwo tastowym protokolowakam abo spionažnym programam nješkita, kotrež su so snano na wašim ličaku składowali. Zo byšće wjace zhonił, hlejće Common Myths about Private Browsing.

Kak móžu nowe priwatne wokno wočinić?

Stej dwě móžnosći, nowe priwatne wokno wočinjeć:

Nowe priwatne wokno z menija Firefox wočinić

 • Klikńće na menijowe tłóčatko Fx57Menu a potom na Nowe priwatne wokno.
  Fx63menu-NewPrivateWindowNewPrivatewin89

Startowa strona priwatneho modusa so w nowym woknje wočini.

Wotkaz w nowym priwatnym woknje wočinić

 • Klikńće z prawej tastu myškiDźeržće tastu control stłóčenu a klikńće na wotkaz a wubjerće Wotkaz w priwatnym woknje wočinić z kontekstoweho menija.
  Link in Private Window Fx20 Win7Link in Private Window Fx20 MacLink in Private Window Fx20 Lin
Pokiw: Priwatne wokna maja horjeka purpurnu masku.
private mask 57 winprivate mask 57private mask 57 linux

Što priwatny modus njeskładuje?

 • Wopytane strony: Strony so ani lisćinje sydłow w meniju Historija, liscinje historije we woknje biblioteki ani lisćinje adresow w adresowym polu njepřidawaja.
 • Zapiski formularow a pytanskeho pola: Ničo, štož do tekstowych kašćikow na webstronach abo w pytanskim polu zapodawaće, njebudźe so za awtomatiske wudospołnjeje formularow składować.
 • Zapisk sćehnjenskeje lisćiny: Dataje, kotrež sćahujeće, so w sćehnjenskim woknje njepokazuja, po tym zo sće priwatny modus znjemóžnił.
 • Placki: Placki składuja informacije wo wopytanych websydłach, kaž na př. nastajenja sydła a přizjewjenski status a daty. Placki dadźa so tež wot třećich poskićowarjow wužiwać, zo bychu slědowali, kotre websydła wopytujeće. Hlejće nastawk Funkciju Njeslědować zmóžnić, zo byšće wjace wo slědowanju zhonił. Placki nastajene w priwatnych woknach so nachwilu wobchowuja, rozdźělene wot plackow normalnych woknow a zaćisnu so na kóncu priwatneho posedźenja (po tym zo poslednje priwatne wokno je so začiniło).
 • Pufrowany webwobsah a webwobsah a wužiwarske daty offline: Nachwilne internetne dataje (pufrowane dataje) abo dataje, kotrež websydła za wužiwanje offline składuja, so njeskładuja.
Pokiw:
 • Nowe hesła a zapołožki, kotrež w priwatnym modusu wutworjeće, budu so składować.
 • Dataje, kotrež w priwatnym modusu sćahujeće, so składuja.

Móžu Firefox tak konfigurować, zo přeco priwatny modus modus wužiwa?

Firefox spomjatkuje so po standardźe historiju, ale móžeće tute nastajenje w meniju NastajenjaNastajenjaNastajenja změnić:

 1. Klikńće w menijowej lajsće horjeka na wobrazowce na Firefox a wubjerće Nastajenja. Klikńće na menijowe tłóčatko Fx57Menu a wubjerće Nastajenja.

 2. Wubjerće wokno Priwatnosć a wěstota a dźiće k wotrězkej Historija.


Fx63CustomHistory

 1. Wubjerće Swójske nastajenja za historiju wužiwać z wuberanskeho menija a stajće hóčku do kašćika před nastajenjom Přeco priwatny modus wužiwać.
  • Město toho móžeće Sej historiju ženje njespomjatkować z wuběranskeho menija wubrać, štož priwatnemu modusej wotpowěduje.
 2. Startujće Firefox znowa.
Wažny: Hdyž je Firefox na Přeco priwatny modus wužiwać abo Sej historiju ženje njespomjatkować nastajeny, njebudźeće wioletnu masku horjeka w kóždym woknje, samo hdyž sće w priwatnym modusu. Zo byšće normalne přehladowanje wobnowił, dźiće k swojim nastajenjam w Priwatnosć a wěstota a wotstrońće hóčku před Přeco priwatny modus wužiwać ze swojich nastajenjow Swójske nastajenja za historiju wužiwać (abo wubjerće Sej historiju spomjatkować z wuběranskeho menija) a startujće Firefox znowa.

Dalše móžnosće, z kotrymiž móžeće kontrolować, kotre daty Firefox składuje

Je tutón nastawk wužitny był?

Prošu čakajće…

Slědowacy wulkotni ludźo su pomhali, tutón nastawk pisać:

Illustration of hands

Dobrowólnik

Rosćće a dźělće swoju kompetencu z druhimi. Wotmołwće na prašenja a polěpšće našu wědowu datowu banku.

Dalše informacije