Priwatny modus - Firefox wužiwać, bjeztoho zo by so historija składowała

Priwatny modus waše přehladowanske informacije njeskładuje, na přikład hesła, historiju a placki a njezawostaja žadyn slěd, hdyž posedźenje kónčiće. Firefox ma tež blokowanje wobsahapolěpšeny slědowanski škit, kotryž schowane přesćěhowaki při hromadźenju datow přez wjacore sydła a spomałšenju wašeho přehladowanja haći.

Wažny pokiw: Přez priwatny modus w interneće anonymny njejsće. Waš internetny słužbny poskićowar, dźěłodawar abo sydła same móža hišće informacije wo stronach hromadźić, kotrež wopytujeće. Priwatny modus wam ani přećiwo tastowym protokolowakam abo spionažnym programam nješkita, kotrež su so snano na wašim ličaku składowali.

Kak móžu nowe priwatne wokno wočinić?

Stej dwě móžnosći, nowe priwatne wokno wočinjeć:

Nowe priwatne wokno z menija Firefox wočinić

 • Klikńće na menijowe tłóčatko Fx57Menu a potom na Nowe priwatne wokno.
  private tab menu 57 winprivate tab menu 57private tab menu 57 linuxFx63menu-NewPrivateWindow

Startowa strona priwatneho modusa so w nowym woknje wočini.

Wotkaz w nowym priwatnym woknje wočinić

 • Klikńće z prawej tastu myškiDźeržće tastu Control stłóčenu, mjeztym zo kliknjeće na wotkaz a wubjerće Wotkaz w priwatnym woknje wočinić z kontekstoweho menija.
  Link in Private Window Fx20 Win7Link in Private Window Fx20 MacLink in Private Window Fx20 Lin
Pokiw: Priwatne wokna maja horjeka purpurnu masku.
private mask 57 winprivate mask 57private mask 57 linux

Što priwatny modus njeskładuje?

 • Wopytane strony: Strony so ani lisćinje sydłow w meniju Historija, liscinje historije we woknje biblioteki ani lisćinje adresow w adresowym polu njepřidawaja.
 • Zapiski formularow a pytanskeho pola: Ničo, štož do tekstowych kašćikow na webstronach abo w pytanskim polu zapodawaće, njebudźe so za awtomatiske wudospołnjeje formularow składować.
 • Zapisk sćehnjenskeje lisćiny: Dataje, kotrež sćahujeće, so w sćehnjenskim woknje njepokazuja, po tym zo sće priwatny modus znjemóžnił.
 • Placki: Placki składuja informacije wo wopytanych websydłach, kaž na př. nastajenja sydła, přizjewjenski status a daty, kotrež tykače kaž Adobe Flash wužiwaja. Placki dadźa so tež wot třećich poskićowarjow wužiwać, zo bychu slědowali, kotre websydła wopytujeće. Za dalše informacije wo slědowanju, hlejće Funkciju Njeslědować zmóžnić. Placki nastajene w priwatnych woknach so nachwilu wobchowuja, rozdźělene wot plackow normalnych woknow a zaćisnu so na kóncu priwatneho posedźenja (po tym zo poslednje priwatne wokno je so začiniło).
 • Pufrowany webwobsah a webwobsah a wužiwarske daty offline: Nachwilne internetne dataje (pufrowane dataje) abo dataje, kotrež websydła za wužiwanje offline składuja, so njeskładuja.
Pokiw:
 • Nowe hesła a zapołožki, kotrež w priwatnym modusu wutworjeće, budu so składować.
 • Dataje, kotrež w priwatnym modusu sćahujeće, so składuja.

Móžu Firefox tak konfigurować, zo přeco priwatny modus modus wužiwa?

Firefox spomjatkuje so po standardźe historiju, ale móžeće tute nastajenje w meniju NastajenjaNastajenja změnić:

 1. Klikńće na menijowe tłóčatko New Fx MenuFx57Menu a wubjerće Nastajenja.Nastajenja.
 2. Wubjerće wokno Priwatnosć a wěstota a dźiće k wotrězkej Historija.


Fx63CustomHistory

 1. Wubjerće Swójske nastajenja za historiju wužiwać z wuberanskeho menija a stajće hóčku do kašćika před nastajenjom Přeco priwatny modus wužiwać.
  • Město toho móžeće Sej historiju ženje njespomjatkować z wuběranskeho menija wubrać, štož priwatnemu modusej wotpowěduje.
 2. Startujće Firefox znowa.
Wažny: Hdyž je Firefox na Přeco priwatny modus wužiwać abo Sej historiju ženje njespomjatkować nastajeny, njebudźeće wioletnu masku horjeka w kóždym woknje, samo hdyž sće w priwatnym modusu. Zo byšće normalne přehladowanje wobnowił, dźiće k swojim nastajenjam w Priwatnosć a wěstota a wotstrońće hóčku před Přeco priwatny modus wužiwać ze swojich nastajenjow Swójske nastajenja za historiju wužiwać (abo wubjerće Sej historiju spomjatkować z wuběranskeho menija) a startujće Firefox znowa.

Dalše móžnosće, z kotrymiž móžeće kontrolować, kotre daty Firefox składuje

Je tutón nastawk wužitny był?

Prošu čakajće…

Slědowacy wulkotni ludźo su pomhali, tutón nastawk pisać:

Illustration of hands

Dobrowólnik

Rosće a dźělće swoju kompetencu z druhimi. Wotmołwće na prašenja a polěpšće našu wědowu datowu banku.

Dalše informacije