Priwatny modus - Firefox wužiwać, bjeztoho zo by so historija składowała

Hdyž web přehladujeće, sej Firefox za was wjele informacijow spomjatkuje - kaž na př. sydła, kotrež sće wopytał. Druhdy snano nochceće, zo druzy ludźo z přistupom na waš ličak tute informacije widźa, na přikład, hdyž chceće dar kupować. Priwatny modus zmóžnja wam, internet wužiwać, bjeztoho zo so informacije wo tym składowali, kotre sydła a strony sće wopytał.

Priwatny modus tež funkciju Slědowanski škit w priwatnym modusu wobsahuje, kotraž zadźěwa, zo předewzaća wašu přehladowansku historiju přez wjacore sydła slěduja. Zo byšće wjace wo priwatnym modusu ze slědowanskim škitom w Firefox zhonił, čitajće Slědowanski škit w priwatnym modusu.

Pokazamy wam, kak to funguje.

Wažny pokiw: Přez priwatny modus w interneće anonymny njejsće. Waš internetny słužbny poskićowar, dźěłodawar abo sydła same móža hišće slědować, kotre strony wopytujeće. Priwatny modus wam ani přećiwo tastowym protokolowakam abo spionažnym programam nješkita, kotrež su so snano na wašim ličaku składowali.

Kak móžu nowe priwatne wokno wočinić?

Stej dwě móžnosći, nowe priwatne wokno wočinjeć.

Nowe, prózdne priwatne wokno wočinić

 • Klikńće na menijowe tłóčatko New Fx Menu a potom na Nowe priwatne wokno.
  private browsing - fx29 - winxp private browsing - fx29 - win8 private browsing - fx29 - mac private browsing - fx29 - linux private tab menu 57 win private tab menu 57 private tab menu 57 linux

Wotkaz w nowym priwatnym woknje wočinić

 • Klikńće z prawej tastu myškiDźeržće tastu Ctrl stłóčenu za kliknjenje na wotkaz a wubjerće Wotkaz w priwatnym woknje wočinić z kontekstoweho menija.
  Link in Private Window Fx20 WinXP Link in Private Window Fx20 Win7 Link in Private Window Fx20 Mac Link in Private Window Fx20 Lin
Pokiw: Priwatne wokna maja horjeka purpurnu masku.
Mask - WinXP Mask - Win8 Mask - Mac Mask - Linux private mask 57 win private mask 57 private mask 57 linux

Što priwatny modus njeskładuje?

 • Wopytane strony: Strony so lisćinje sydłow w meniju Historija, liscinje historije we woknje biblioteki abo lisćinje adresow w inteligentnym adresowym polu njepřidawaja.
 • Zapiski formularow a pytanskeho pola: Ničo, štož do tekstowych kašćikow na webstronach abo w pytanskim polu zapodawaće, njebudźe so za awtomatiske wudospołnjenje formularow składować.
 • Hesła: Nowe hesła njebudu so składować.
 • Zapiski sćehnjenskeje lisćiny: Sćehnjene dataje njebudu so we woknje sćehnjenjow listować, tež, po tym zo sće priwatny modus znjemóžnił.
 • Placki: Placki składuja informacije wo wopytanych websydłach, kaž na př. nastajenja sydła, přizjewjenski status a daty, kotrež tykače kaž Adobe Flash wužiwaja. Placki dadźa so tež wot třećich poskićowarjow wužiwać, zo bychu slědowali, kotre websydła wopytujeće. Za dalše informacije wo slědowanju, hlejće Funkciju Njeslědować zmóžnić. Placki nastajene w priwatnych woknach so nachwilu wobchowuja, rozdźělene wot plackow normalnych woknow a zaćisnu so na kóncu priwatneho posedźenja (po tym zo poslednje priwatne wokno je so začiniło).
 • Pufrowany webwobsah a webwobsah a wužiwarske daty offline: Nachwilne internetne dataje (pufrowane dataje) abo dataje, kotrež websydła za wužiwanje offline składuja, so njeskładuja.
Pokiw:
 • Nowe zapołožki, kotrež w priwatnym modusu wutworjeće, so składuja.
 • Dataje, kotrež w priwatnym modusu sćahujeće, so składuja.

Móžu Firefox tak konfigurować, zo přeco priwatny modus modus wužiwa?

Firefox spomjatkuje so po standardźe historiju, ale móžeće tute nastajenje w meniju „Nastajenja“ změnić (klikńće na meni Firefox New Fx Menu , wubjerće NastajenjaNastajenja a potom wotrězk PriwatnosćPriwatnosć a wěstota). Hdyž swoje nastajenje pod „Historija“ do Historiju sej ženje njespomjatkować změniće, to rěka, zo Firefox je přeco w priwatnym modusu. Za dalše informacije hlejće Nastajenja za priwatnosć, přehladowansku historiju a njeslědowanje.

Wažny: Hdyž tute nastajenje Firefox je Historiju sej ženje njespomjatkować, njewidźiće purpurnu masku horjeka w kóždym woknje, hačrunjež sće woprawdźe w priwatnym modusu. Zo byšće so do normalneho modusa wróćił, dźiće do menija NastajenjaNastajenja , wubjerće wotrězk Priwatnosć a stajće nastajenje pod „Historija“ na Historiju sej spomjatkować.

Dalše móžnosće, z kotrymiž móžeće kontrolować, kotre daty Firefox składuje

// Tući lubi ludźo su pomhali, tutón nastawk pisać: milupo. Móžeće tež pomhać - zhońće, kak.

Je tutón nastawk wužitny był? Prošu čakajće…

Dobrowólnik za pomoc Mozilla