Wo stronje noweho rajtarka

Firefox wam přistup k wulkotnemu wobsahej wosnadnja. Wočińće nowy rajtark, zo byšće swoje najhusćišo a njedawno wopytane sydła hromadźe z woblubowanym webwobsahom wočinił. Strona noweho rajtarka je standardna startowa strona Firefox, chibazo sće druhu startowu stronu nastajił.

new tab page 57New Tab Fx89Fx90NewTab

Hdyž Firefox prěni raz wužiwaće, budźeće wotkazy na woblubowane sydła a woblubowane pytawy widźeć. Tute so naposledk z wažnymi sydłamize zwjazanjemi wuměnjeja, kotrež su wotkazy na husto a njedawno wopytane sydła z wašeje přehladowanskeje historije.

Zhońće wjace wo tym, kak móžeće stronu noweho rajtarka přiměrić:

Je tutón nastawk wužitny był?

Prošu čakajće…

Slědowacy wulkotni ludźo su pomhali, tutón nastawk pisać:

Illustration of hands

Dobrowólnik

Rosćće a dźělće swoju kompetencu z druhimi. Wotmołwće na prašenja a polěpšće našu wědowu datowu banku.

Dalše informacije