Nastajenja se njeskładuju

Wótergi waše nastajenjanastajenja Firefox se njeskładuju, za tym až sćo je změnił. Změnjaśo na pśikład nastajenje we woknje NastajenjaNastajenja a pó nowem wócynjanju wokna NastajenjaNastajenja jo se gódnota nastajenja zasej slědk stajił. Toś ten nastawk móžośo teke wužywaś, jolic rejtark Firefox zaktualizěrowany wócynja se z powěźeńku Firefox jo se zaktualizěrował pó aktualizěrowanju Firefox na nejnowšu wersiju pśi kuždym starśe.

Su rozdźělne zawiny a rozwězanja, za tym lěc njamóžośo jano někotare abo žedne nastajenja składowaś. Teke škódna softwara by mógła waš problem zawinowaś. Glejśo Problemy Firefox rozwězaś, kótarež zawinuju se pśez škódne programy za drobnostki.

Pokaz: Někotare programy, ako na pś. Advanced SystemCare ze surfowańskim šćitom mógu dataje w profilu Firefox pśeśiwo změnam šćitáś. Jolic maśo taki program, pśeglědujśo nastajenja abo wótinstalěrujśo toś ten program.

Firefox slědk stajiśwótnowiś, aby se problem rozwězał

Nejlažčejšy nałog toś ten problem rozwězowaś jo, Firefox wótnowiś, aby se standardne nastajenja slědk stajili. Pśi tom waše nejwažnjejše daty se składuju. Mimo togo slědkstajanjewótnowjanje Firefox rozwěžo teke wjeliku licbu drugich problemow, ako na pś. problemy, kótarež zawinuju se pśez rozšyrjenja abo pśez daty a nastajenja, kótarež składuju se w drugich datajach we wašom profilu Firefox. Jolic cośo dokradnjejše rozwězanje, pśeskócćo toś ten wótrězk abo wopytajśo slědujuce rozwězanja.

Pokaz: Gaž wužywaśo funkciju Wótnowiś, budu se waše cytańske znamjenja, waša pśeglědowańska historija, waše wócynjone rejtarki, waše wokna, waše gronidła, waše cookieje a waše daty awtomatiskego wudopołnjenja formularow składowaś. Waše rozšyrjenja a drastwy pak wótpóraju se a waše nastajenja stajiju se slědk.Gaž wužywaśo funkciju Slědk stajiś, budu se waše cytańske znamjenja, waša pśeglědowańska historija, waše wócynjone rejtarki, waše wokna, waše gronidła, waše cookieje a waše daty awtomatiskego wudopołnjenja formularow składowaś. Waše rozšyrjenja a drastwy pak wótpóraju se a waše nastajenja stajiju se slědk.Gaž wužywaśo funkciju Slědk stajiś, budu se waše cytańske znamjenja, waša pśeglědowańska historija, waše gronidła, waše cookieje a waše daty awtomatiskego wudopołnjenja formularow składowaś. Waše rozšěrjynja a drastwy pak se wótpóraju; wócynjone rejtarki, wokna a rejtarkowe kupki njebudu se składowaś, a waše nastajenja stajiju se slědk. Dalšne informacije.
 1. Klikniśo direktnje na tłocašk Firefox wótnowiś, jolic woglědujośo se toś ten bok w Firefox.
  To njebuźo funkcioněrowaś, jolic wužywaśo drugi wobglědowak, abo na mobilnem rěźe.
 2. Aby pókšacował, klikniśo na Firefox wótnowiś we wobkšuśeńskem woknje, kótarež se wócynja.
 3. Firefox se zacynijo a wótnowijo. Gaž to jo dokóńcone, pokažo wam wokno informacije, kótarež su se importěrowali. Klikniśo na Dokóńcyś a Firefox se wócynijo.

Pokaz: Dalšny tłocašk Firefox wótnowiś jo we woknje wěstego modusa Firefox, jolic njamóžośo Firefox normalnje startowaś.

Wěste nastajenja se njeskładuju

Jolic wěste nastajenje staja se pśecej zasej slědk abo njamóžośo wěste nastajenje změniś, ale druge nastajenja składuju se korektnje, maśo snaź jaden ze slědujucych problemow.

Druge programy změnjaju nastajenja Firefox

Někotare programy nuzkaju Firefox, wěste nastajenja wužywaś. Dołojce jo lisćina programow, kótarež su za to znate, až to cynje a wujasnjujo se wam, co móžośo pśeśiwo tomu cyniś:

 • Creative ZenCast změnja wóznamjenjenje wobglědowaka Firefox (t. pomj. user agent), a zajźujo pśez to Java.
  • Wótinstalěrujśo ten program.
 • McAfee Privacy Service znjemóžnja blokěrowanje wuskokujucych woknow Firefox.
 • Norton 360 wopśimujo funkciju „Firefox Privacy Cleanup“, kótaraž, jolic jo zmóžnjona, pśepisujo waše nastajenja priwatnosći Firefox a zajźujo składowanjeju wašeje pśeglědowańskeje historije, cookiejow abo drugich priwatnych datow mjazy pósejźenjami.

Někotare symbolowe rědki a rozšyrjenja tśeśich póbitowarjow změnjaju startowy bok a pytańske nastajenja Firefox. Móžośo to malsnje z pomocu dodanka SearchReset slědk stajiś.

Dataja user.js pśepisujo nastajenja

Jolic njejsćo žaden z górjejce naspomnjonych programow instalěrował, abo jolic sćo rozwězowańske naraźenja pśewjadł a wěste nastajenja se hyšći njeskładuju, musyśo sam konfiguraciske dataje Firefox wobźěłowaś. Njebójśo se, to jo cele lažko. Tak to źo:

 1. Wócyńśo swój profilowy zarědnik:

  Klikniśo górjejce we woknje Firefox na tłocašk Firefox, źiśo k menijoju Pomoc Klikniśo na menijowej rědce na meni PomocKlikniśo górjejce we woknje Firefox na meni Pomoc a wubjeŕśo Informacije wó rozwězowanju problemow. Rejtark za informacije wó rozwězowanju problemow se wócynijo.Klikniśo na menijowy tłocašk New Fx Menu , pótom na pšašak Help-29 a wubjeŕśo Informacije wó rozwězowanju problemow. Rejtark za informacije wó rozwězowanju problemow se wócynijo.

 2. Klikniśo pód wótrězkom Zakłady nałoženja na Zarědnik pokazaśW Finder pokazaśZarědnik wócyniś. Wokno z wašymi profilowymi datajamiwašym profilowym zarědnikom se wócynijo.
 3. Pokaz: Jolic njamóžośo Firefox wócynjaś abo wužywaś, slědujśo instrukcijam w nastawku Namakajśo swój profil, mimo až Firefox se wócynijo.

 4. Klikniśo górjejce we woknje Firefox na tłocašk Firefox a wubjeŕśo pótom na SkóńcyśKlikniśo górjejce we woknje Firefox na meni Dataja a wubjeŕśo pótom SkóńcyśKlikniśo na menijowej rědce na meni Firefox a wubjeŕśo Firefox skóńcyśKlikniśo górjejće we woknje Firefox na meni Dataja a wubjeŕśo Skóńcyś.

  Klikniśo na menijowy tłocašk New Fx Menu a pótom na symbol „Firefox skóńcyś“„Firefox skóńcyś“ Close 29 .

 5. Wócyńśo dataju user.js z tekstowym editorom (ako na pś. NotepadGedit abo KateTextEdit).
  • Jolic njamaśo dataju user.js, njebudu wam toś te kšace pomagaś.
 6. Wótpórajśo smužki za nastajenjanastajenja, kótarež cośo změniś. Móžośo wšykne smužki lašowaś, jolic cośo wšykno změniś.
 7. Składujśo dataju a zacyńśo tekstowy editor.

Móžośo něnto swóje nastajenja Firefox změniś.

Programowa dataja Firefox zajźujo wobźěłowanjeju wěstych nastajenjow

Waša instalacija Firefox jo se snaź pśiměriła, aby se wěsta konfiguraciska dataja pśidała, kótaraž blokěrujo wěste nastajenja abo zajźujo składowanjeju wěstych změnow. Pśewjeźćo kšac Firefox znowego instalěrowaś w nastawku Problemy Firefox diagnosticěrowaś a rozwězaś, aby program Firefox ze swójogo licadła wótinstalěrował a pótom znowego instalěrował. (Znowegoinstalěrowanje Firefox njewótpórajo waše wužywarske daty a nastajenja, dokulaž toś te daty a programowe dataje su w rozdźělnyma zarědnikoma.)

Žedne nastajenja se njeskładuju

Jolic žedne z wašych nastajenjow se njeskładuju, jolic rejtark Firefox zaktualizěrowany wócynja se kuždy raz, gaž startujośo Firefox abo jolic górjejce wopisane kšace njewugbaju nic, by mógła dataja, kótaruž Firefox wužywa, aby waše nastajenja składował, zastajona abo wobškóźona byś.

Zastajona dataja nastajenjow

Firefox njamóžo snaź waše nastajenja składowaś, jolic dataja prefs.js (abo dataja prefs.js.moztmp, jolic eksistěrujo) jo pśeśiwo pisanjeju šćitana abo jolic druge zawěsćańske dataje eksistěruju za waše nastajenja.

 1. Wócyńśo swój profilowy zarědnik:

  Klikniśo górjejce we woknje Firefox na tłocašk Firefox, źiśo k menijoju Pomoc Klikniśo na menijowej rědce na meni PomocKlikniśo górjejce we woknje Firefox na meni Pomoc a wubjeŕśo Informacije wó rozwězowanju problemow. Rejtark za informacije wó rozwězowanju problemow se wócynijo.Klikniśo na menijowy tłocašk New Fx Menu , pótom na pšašak Help-29 a wubjeŕśo Informacije wó rozwězowanju problemow. Rejtark za informacije wó rozwězowanju problemow se wócynijo.

 2. Klikniśo pód wótrězkom Zakłady nałoženja na Zarědnik pokazaśW Finder pokazaśZarědnik wócyniś. Wokno z wašymi profilowymi datajamiwašym profilowym zarědnikom se wócynijo.
 3. Pokaz: Jolic njamóžośo Firefox wócynjaś abo wužywaś, slědujśo instrukcijam w nastawku Namakajśo swój profil, mimo až Firefox se wócynijo.

 4. Klikniśo górjejce we woknje Firefox na tłocašk Firefox a wubjeŕśo pótom na SkóńcyśKlikniśo górjejce we woknje Firefox na meni Dataja a wubjeŕśo pótom SkóńcyśKlikniśo na menijowej rědce na meni Firefox a wubjeŕśo Firefox skóńcyśKlikniśo górjejće we woknje Firefox na meni Dataja a wubjeŕśo Skóńcyś.

  Klikniśo na menijowy tłocašk New Fx Menu a pótom na symbol „Firefox skóńcyś“„Firefox skóńcyś“ Close 29 .

 5. Pytajśo dataju prefs.js (a, jolic eksistěrujo, dataja prefs.js.moztmp).
 6. Klikniśo z pšaweju tastu myški pó rěźe na kuždu dataju a wubjeŕśo Eigenschaften z kontekstowego menija. Wobswěsććo se, až pód Attribute, kašćik Schreibgeschützt pśi kuždej dataji kokulka njejo.
  • Jolic RealPlayer jó wócynjony, móžo dataju prefs.js blokěrowaś. Zacyńśo RealPlayer a dataja njeby wěce měła se blokěrowaś.
 7. Wulašujśo wšykne dataje prefs-n.js, źož n jo licba (na. pś. prefs-2.js).
 8. Wulašujśo dataju Invalidprefs.js, jolic eksistěrujo.
 9. Startujśo Firefox znowego. By měło wam něnto móžno byś, waše nastajenja składowaś.
 1. Wócyńśo swój profilowy zarědnik:

  Klikniśo górjejce we woknje Firefox na tłocašk Firefox, źiśo k menijoju Pomoc Klikniśo na menijowej rědce na meni PomocKlikniśo górjejce we woknje Firefox na meni Pomoc a wubjeŕśo Informacije wó rozwězowanju problemow. Rejtark za informacije wó rozwězowanju problemow se wócynijo.Klikniśo na menijowy tłocašk New Fx Menu , pótom na pšašak Help-29 a wubjeŕśo Informacije wó rozwězowanju problemow. Rejtark za informacije wó rozwězowanju problemow se wócynijo.

 2. Klikniśo pód wótrězkom Zakłady nałoženja na Zarědnik pokazaśW Finder pokazaśZarědnik wócyniś. Wokno z wašymi profilowymi datajamiwašym profilowym zarědnikom se wócynijo.
 3. Pokaz: Jolic njamóžośo Firefox wócynjaś abo wužywaś, slědujśo instrukcijam w nastawku Namakajśo swój profil, mimo až Firefox se wócynijo.

 4. Klikniśo górjejce we woknje Firefox na tłocašk Firefox a wubjeŕśo pótom na SkóńcyśKlikniśo górjejce we woknje Firefox na meni Dataja a wubjeŕśo pótom SkóńcyśKlikniśo na menijowej rědce na meni Firefox a wubjeŕśo Firefox skóńcyśKlikniśo górjejće we woknje Firefox na meni Dataja a wubjeŕśo Skóńcyś.

  Klikniśo na menijowy tłocašk New Fx Menu a pótom na symbol „Firefox skóńcyś“„Firefox skóńcyś“ Close 29 .

 5. Pytajśo dataju prefs.js (a, jolic eksistěrujo, dataju prefs.js.moztmp).
 6. Wobswěsććo se, lěc waš wužywaŕ ma pisańske pšawa za toś tu dataju.
 7. Wulašujśo wšykne dataje prefs-n.js, źož n jo licba (na pś. prefs-2.js).
 8. Wulašujśo dataju Invalidprefs.js, jolic eksistěrujo.
 9. Startujśo Firefox znowego. By měło wam něnto móžno byś, waše nastajenja składowaś.
 1. Wócyńśo swój profilowy zarědnik:

  Klikniśo górjejce we woknje Firefox na tłocašk Firefox, źiśo k menijoju Pomoc Klikniśo na menijowej rědce na meni PomocKlikniśo górjejce we woknje Firefox na meni Pomoc a wubjeŕśo Informacije wó rozwězowanju problemow. Rejtark za informacije wó rozwězowanju problemow se wócynijo.Klikniśo na menijowy tłocašk New Fx Menu , pótom na pšašak Help-29 a wubjeŕśo Informacije wó rozwězowanju problemow. Rejtark za informacije wó rozwězowanju problemow se wócynijo.

 2. Klikniśo pód wótrězkom Zakłady nałoženja na Zarědnik pokazaśW Finder pokazaśZarědnik wócyniś. Wokno z wašymi profilowymi datajamiwašym profilowym zarědnikom se wócynijo.
 3. Pokaz: Jolic njamóžośo Firefox wócynjaś abo wužywaś, slědujśo instrukcijam w nastawku Namakajśo swój profil, mimo až Firefox se wócynijo.

 4. Klikniśo górjejce we woknje Firefox na tłocašk Firefox a wubjeŕśo pótom na SkóńcyśKlikniśo górjejce we woknje Firefox na meni Dataja a wubjeŕśo pótom SkóńcyśKlikniśo na menijowej rědce na meni Firefox a wubjeŕśo Firefox skóńcyśKlikniśo górjejće we woknje Firefox na meni Dataja a wubjeŕśo Skóńcyś.

  Klikniśo na menijowy tłocašk New Fx Menu a pótom na symbol „Firefox skóńcyś“„Firefox skóńcyś“ Close 29 .

 5. Pytajśo dataju prefs.js (a, jolic eksistěrujo, dataju prefs.js.moztmp).
 6. Źaržćo za kuždu dataju tastu Strg tłoconu, mjaztym až kliknjośo na dataju a pótom wuběraśo Informationen.
 7. Wobswěsććo se, lěc nastajenje Gesperrt jo znjemóžnjone.
 8. Wulašujśo wšykne dataje prefs-n.js, źož n jo licba (na pś. prefs-2.js).
 9. Wulašujśo dataju Invalidprefs.js, jolic eksistěrujo.
 10. Startujśo Firefox znowego. By měło wam něnto móžno byś, waše nastajenja składowaś.


Wobškóźona dataja nastajenjow

Dataja nastajenjow móžo wobškóźona byś, tak až Firefox njama pśistup na nju. Jolic lašujośo toś tu dataju, napórajo Firefox awtomatiski nowu dataju, gaž to jo trěbne.

Móžośo dataju prefs.js na slědujucy nałog lašowaś.

To wótpórajo wšykne waše wósobinske nastajenja a nastajenja za wjele rozšyrjenjow.
 1. Wócyńśo swój profilowy zarědnik:

  Klikniśo górjejce we woknje Firefox na tłocašk Firefox, źiśo k menijoju Pomoc Klikniśo na menijowej rědce na meni PomocKlikniśo górjejce we woknje Firefox na meni Pomoc a wubjeŕśo Informacije wó rozwězowanju problemow. Rejtark za informacije wó rozwězowanju problemow se wócynijo.Klikniśo na menijowy tłocašk New Fx Menu , pótom na pšašak Help-29 a wubjeŕśo Informacije wó rozwězowanju problemow. Rejtark za informacije wó rozwězowanju problemow se wócynijo.

 2. Klikniśo pód wótrězkom Zakłady nałoženja na Zarědnik pokazaśW Finder pokazaśZarědnik wócyniś. Wokno z wašymi profilowymi datajamiwašym profilowym zarědnikom se wócynijo.
 3. Pokaz: Jolic njamóžośo Firefox wócynjaś abo wužywaś, slědujśo instrukcijam w nastawku Namakajśo swój profil, mimo až Firefox se wócynijo.

 4. Klikniśo górjejce we woknje Firefox na tłocašk Firefox a wubjeŕśo pótom na SkóńcyśKlikniśo górjejce we woknje Firefox na meni Dataja a wubjeŕśo pótom SkóńcyśKlikniśo na menijowej rědce na meni Firefox a wubjeŕśo Firefox skóńcyśKlikniśo górjejće we woknje Firefox na meni Dataja a wubjeŕśo Skóńcyś.

  Klikniśo na menijowy tłocašk New Fx Menu a pótom na symbol „Firefox skóńcyś“„Firefox skóńcyś“ Close 29 .

 5. Pytajśo dataju prefs.js (a, jolic eksistěrujo, dataju prefs.js.moztmp).
 6. Wulašujśo toś tej dataji a wšykne dataje prefs-n.js, źož n jo licba (na pś. prefs-2.js).
 7. Wulašujśo dataju Invalidprefs.js, jolic eksistěrujo.
 8. Startujśo Firefox znowego. Wšykne waše nastajenja by měli něnto slědk stajone byś.
Bazěrujo na informacijach z nastawka Preferences not saved (mozillaZine KB)

Jo toś ten nastawk wužytny był?

Pšosym cakajśo…

Slědujuce wjelicne luźe su pomogli, toś ten nastawk pisaś:

Illustration of hands

Dobrowólnik

Rosćo a źělśo swóju kompetencu z drugimi. Wótegrońśo na pšašanja a pólěpšćo našu wědowu datowu banku.

Dalšne informacije