Nastajenja wuskokujucych woknow, wuwześa a rozwězowanje problemow

Toś ten dokument wujasnjujo wšykne nastajenja, kótarež su w Mozilla Firefox za woźenje wuskokujucych woknow k dispoziciji.

Co su wuskokujuce wokna?

Wuskokujuce wokna su wokna, kótarež pokazuju se awtomatiski, bźez wašeje dowólnosći. Wariěruju pó wjelikosći, ale njezaběraju zwětšego cełu wobrazowku. Někotare wuskokujuce wokna wócynjaju se nad aktualnym woknom Firefox (prědkowe wokna), druge pak pód woknom Firefox (slězynowe wokna).

Firefox wam zmóžnja, prědkowe ako teke slězynowe wuskokujuce wokna pśez wótrězk Wopśimjeśe we woknje NastajenjaNastajenja wóźiś. Blokěrowanje wuskokujucych woknow jo pó standarźe zmóžnjone, njetrjebaśo se pótakem wó jogo zmóžnjanje staraś, aby wuskokujuce wokna pśi wócynjanju w Firefox zajśował.

Gaž wuskokujuce wokno se blokěrujo, Firefox zwobraznjujo inforědku (snaźkuli sćo inforědku do togo wušaltował – glejśo dołojce) ako teke symbol pop-up-icon-win pop-up-icon-mac Popup-blocked.png w adresowem pólu.

Symbol wuskokujucego wokna Popup1 29 Mac Popup1 29 Lin

Gaž kliknjośo pak na tłocašk NastajenjaNastajenja w inforědce pak na symbol w adresowem pólu, zwobraznijo se meni ze slědujucymi wuběrańskimi móžnosćami:

Nastajenja inforědki wuskokujucego wokna
Blokěrowanje wuskokujucych woknow móžo problemy z websedłami zawinowaś: Někotare websedła, na pśikład někotare bankowe sedła, wužywaju wuskokujuce wokna za wažne funkcije. Blokěrowanje wšych wuskokujucych woknow znjemóžnja take funkcije. Aby wěstym websedłam wužywanje wuskokujucych woknow zmóžnił a wšykne druge hyšći blokěrował, móžośo lisćinje dowólonych sedłow toś te wěste websedła pśidaś.
Blokěrowanje wuskokujucych woknow nic pśecej funkiconěrujo: Lěcrownož Firefox blokěrujo nejwěcej wuskokujucych woknow, mógu někotare websedła wuskokujuce wokna z pomocu wósebnych metodow wócyniś, samo gaby zablokěrowane byli.

Nastajenja blokěrowanja wuskokujucych woknow

Aby pśistup na nastajenja blokěrowanja wuskokujucych woknow měł:

 1. Klikniśo górjejce we woknje Firefox na tłocašk Firefox a wubjeŕśo pótom NastajenjaKlikniśo górjejce we woknje Firefox na meni Rědy a wubjeŕśo pótom NastajenjaKlikniśo na menijowej rědce na meni Firefox a wubjeŕśo NastajenjaKlikniśo górjejce we woknje Firefox na meni Wobźěłaś a wubjeŕśo Nastajenja

  Klikniśo na menijowy tłocašk New Fx Menu a wubjeŕśo NastajenjaNastajenja

  Fx43 Meni Nastajenja
 2. Wubjeŕśo wótrězk Wopśimjeśe.

  Nastajenja wuskokujucego wokna
 3. W toś tom wótrězka maśo slědujuce móžnosći:
 • Wótpórajśo kokulku pódla Wuskokujuce wokno blokěrowaś, aby blokěrowanje wuskokujucych woknow znjemóžnił.
 • Klikniśo na Wuwześa…, aby dialogowe pólo z lisćinu sedłow wócynił, kótarymž cośo pokazowanje wuskokujucych woknow dowóliś.

Dialog ma slědujuce wuběrańske móžnosći:

Dowólone sedła

Dowóliś: Klikniśo na to, aby lisćinje wuwześow websedło pśidał.
Sedło wótpóraś: Klikniśo na to, aby websedło z lisćiny wuwześow wótpórał.
Wšykne sydła wótpóraś: Klikniś na to, aby wšykne websydła w lisćinje wuwześow wótpórał.
Glědajśo: Blokěrowanje wuskokujucych woknow nic pśecej funkioněrujo a móžo problemy z někotarymi websedłami zawinowaś. Za dalšne informacije glejśo górjejce wótrězk Co su wuskokujuce wokna?.

Wuskokujuce wokna se njeblokěruju

Pśiźo wuskokujuce wokno z Firefox?

Wuskokujuce wokno njamóžo pópšawem z Firefox pśiś. Móžośo na naglěźe wokna spóznaś, wótkulž wuskokujuce wokno pśiźo.

 • Jolic w adresowem pólu wuskokujucego wokna tłocašk sedłoweje identity (globus, pytko abo warnowański tśirožk)tłocašk Site Info button wiźiśo, wuskokujuce wokno wót Firefox pśiźo.
; Foto wuskokujucego wokna Popup2 29 Mac Popup2 29 Lin

Jo blokěrowanje wuskokujucych woknow za toś to sedło zmóžnjone?

 1. Klikniśo górjejce we woknje Firefox na tłocašk Firefox a wubjeŕśo pótom NastajenjaKlikniśo górjejce we woknje Firefox na meni Rědy a wubjeŕśo pótom NastajenjaKlikniśo na menijowej rědce na meni Firefox a wubjeŕśo NastajenjaKlikniśo górjejce we woknje Firefox na meni Wobźěłaś a wubjeŕśo Nastajenja

  Klikniśo na menijowy tłocašk New Fx Menu a wubjeŕśo NastajenjaNastajenja

 2. Wubjeŕśo wótrězk Wopśimjeśe.
 3. Pśeznańśo se, lěc kokulka jo w kašćiku pódla Wuskokujuce wokno blokěrowaś.
 4. Klikniśo na tłocašk Wuwześa… napšawo pódla Wuskokujuce wokno blokěrowaś. Dialog se pokažo, kótaryž pokazujo wšykne sedła, za kótarež wuskokujuce wokna su dowólone.
 5. Jolic sedło, kótarež wócynja wuskokujuce wokna, se how pódawa, wubjeŕśo jo a klikniśo na Sedło wótpóraś.
 6. Klikniśo na ZacyniśZacyńśo wokno Dowólone sedła - wuskokujuce wokna.
 7. Klikniśo na W pórěźe, aby wokno Nastajenja zacynił.Klikniśo na Zacyniś, aby wokno Nastajenja zacynił.Zacyńśo wokno Nastajenja. Zacyńśo bok about:preferences. Wšykne změny, kótarež sćo pśewjadł, budu se awtomatiski składowaś.

 1. Klikniśo górjejce we woknje Firefox na tłocašk Firefox a wubjeŕśo pótom NastajenjaKlikniśo górjejce we woknje Firefox na meni Rědy a wubjeŕśo pótom NastajenjaKlikniśo na menijowej rědce na meni Firefox a wubjeŕśo NastajenjaKlikniśo górjejce we woknje Firefox na meni Wobźěłaś a wubjeŕśo Nastajenja

  Klikniśo na menijowy tłocašk New Fx Menu a wubjeŕśo NastajenjaNastajenja

 2. Wubjeŕśo wótrězk Wopśimjeśe.
 3. Pśeznańśo se, lěc kokulka jo w kašćiku pódla Wuskokujuce wokno blokěrowaś.
 4. Klikniśo na tłocašk Wuwześa… napšawo pódla Wuskokujuce wokno blokěrowaś. Dialog se pokažo, kótaryž pokazujo wšykne sedła, za kótarež wuskokujuce wokna su dowólone.
 5. Jolic sedło, kótarež wócynja wuskokujuce wokna, se how pódawa, wubjeŕśo jo a klikniśo na Sedło wótpóraś.
 6. Klikniśo na Změni składowaś, aby swóje změny aktualizěrował.
 7. Klikniśo na W pórěźe, aby wokno Nastajenja zacynił.Klikniśo na Zacyniś, aby wokno Nastajenja zacynił.Zacyńśo wokno Nastajenja. Zacyńśo bok about:preferences. Wšykne změny, kótarež sćo pśewjadł, budu se awtomatiski składowaś.

Pokazujo se wuskokujuce wokno pó kliknjenju z myšku abo tłocenju tasty?

Wěste akcije, ako na pśikład kliknjenje abo tłocenje tasty, mógu wuskokujuce wokna wupłoźiś, njeźiwajucy na to, lěc blokěrowanje wuskokujucych woknow jo zmóžnjone abo nic. To jo wótglědane, tak až Firefox njeblokěrujo žedne wuskokujuce wokna, kótarež websedła trjebaju, aby funkcioněrowali.

Jo to napšawdu wuskokujuce wokno?

Wótergi ma wabjenje ako wokna wuglědaś, ale pópšawem to njejsu. Blokěrowanje wuskokujucych woknow Firefox njamóžo toś tomu wabjenjeju zajźowaś.

Napšašowanja Mozilla

Gaž se k websedłoju Mozilla woglědujośo, buźośo wótergi wuskokujuce wokno wiźeś, kótarež wam pšosy, se na napšašowanju wobźěliś. Jadnučke sedło tśeśego póbitowarja, kótarež Mozilla za napšašowanja wužywa, jo SurveyGizmo, kótarež Mozilla jo dał pśez swóje teamy za pšawniske nastupnosći a priwatnosć pśeglědowaś. Firefox toś te wuskokujuce wokna njeblokěrujo.

Jo toś ten nastawk wužytny był?

Pšosym cakajśo…

Slědujuce wjelicne luźe su pomogli, toś ten nastawk pisaś:

Illustration of hands

Dobrowólnik

Rosćo a źělśo swóju kompetencu z drugimi. Wótegrońśo na pšašanja a pólěpšćo našu wědowu datowu banku.

Dalšne informacije