Firefox wowalujo se pśi startowanju

Wowalenje jo, gaž Firefox se napśisko zacynja abo kóńcy a rozpšawjak wowalenjow Mozilla se pokazujo. Jolic Firefox se pśecej zasej wowalujo, gaž jen startujośo, móžo wam toś ten nastawk pokazaś, kak spórajośo jen zasej k běžanjeju.

Druge problemy pśi wowalowanju:

 • Jolic Firefox se startujo bźez togo, aby se wowalował, ale pótom pózdźej se wowalujo, cytajśo pšosym nastawk Firefox se wowalujo - co cyniś?, aby rozwězowańske naraźenja dostał.
 • Jolic Firefox se scełego njestartujo, ale rozpšawjak wowalenjow Mozilla se pokazujo, cytajśo pšosym nastawk Firefox won't start - find solutions za dalšne móžne rozwězanja.

Glědaś, lěc Firefox startujo se we wěstem modusu

Ako prědny kšac wy by měł glědaś, lěc Firefox startujo se we wěstem modusu Firefox. Toś ten wósebny startowy modus wušaltujo nachylu hardwarowe póspěšenje, mimo drugich nastajenjow, a znjemóžnja zainstalěrowane rozšyrjenja, kótarež ewentuelnje zawoborujo Firefox startowanje. Jolic Firefox startujo se we wěstem modusu, cytajśo nastawk Problemy z rozšyrjenjami, drastwami a hardwarowym póspěšenim rozwězaś za rozwězanja.

Wopytajśo cystu instalaciju

Jolic wowalenja zawoborujo wam startowanje Firefox, samo we wěstem modusu Firefox, cysta instalacija cesto rozwězujo toś ten problem.

Zgubijom swóje cytańske znamjenja, gronidła a dodanki? Cesta instalacija njewulašujo waše cytańske znamjenja, skłaźone gronidła, rozšyrjenja abo druge wósobinske daty. Toś te daty składuju se separatnje we wašom profilowem zarědniku.

Takle pśewjeźośo cystu instalaciju Firefox:

 1. Firefox wótinstalěrowaś.
 2. Wulašujśo instalaciski zarědnik Firefox (jo pó standarźe w jadnom ze slědujucych zarědnikow):
  • C:\Program Files\Mozilla Firefox
  • C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox
 3. download firefox win 32x32 Ześěgniśo nowu kopiju Firefox.
 4. Klikniśo dwójcy na ześěgnjonu dataju a slědujśo instrukcijam, aby z instalěrowańskim procesom pókšacował.

Za dalšne informacije, kak móžośo Firefox instalěrowaś, glejśo Firefox na Windows ześěgnuś a instalěrowaś.

 1. Wulašujśo Firefox ze zarědnika Applications.
 2. mac download 32x32 Ześěgniśo nowu kopiju Firefox.
 3. Wócyńśo ześěgnjonu dataju a śěgniśo symbol Firefox do zarědnika Applications.
 1. Wužywajśo paketowy zastojnik swójeje distribucije, aby Firefox wótinstalěrował (pšosym cytajśo dokumentaciju). Jolic to njefunkcioněrujo, wulašujśo zarědnik firefox ze swójogo zarědnika Home.
 2. Instalěrujśo Firefox pśez swój paketowy zastojnik abo pśewjeźćo slědujuce kšace, aby Firefox manuelnje instalěrował:

Softwaru wótinstalěrowaś, kótaraž, ako jo znate, zawinujo wowalenja

Někotare programy zawinuju, ako jo znate, wowalenja w Firefox a drugich wobglědowakach. Pśeglědujśo swójo licadło a wótpórajśo škódne programy abo programy, kótarež by mógli problemy zawinowaś:

 • Glědajśo do wersijowych informacijow, aby glědał, lěc su znate problemy za wašu wersiju Firefox. Pśecytajśo instrukcije swójogo licadła, kak móžośo softwaru wótinstalěrowaś, kótaraž zawinujo problemy.
 • Skannujśo swójo licadło za škódnymi programami. Pśepytajśo sedło pomocy swójogo antiwirusowego programa za pomocu wó skannowanju a wótwónoźowanju škódnych programow. Za dalšne informacije glejśo Problemy Firefox rozwězaś, kótarež zawinuju se pśez škódne programy.

Wobstarajśo se pomoc, aby problem rozwězał

Jolic trjebaśo wěcej pomocy, móžośo we forumje pomocy pšašanje stajiś. Jolic móžno, pódajśo ID wowaleńskeje rozpšawy, gaž stajaśo swójo pšašanje. Glejśo Wobstarajśo se pomoc, aby wowaleński problem rozwězał za drobnostki.

// Toś te pśijazne luźe su pomógli, toś ten nastawk pisaś: milupo. Móžośo teke pomagaś - zgóńśo, kak.

Jo toś ten nastawk wužytny był? Pšosym cakajśo…

Pśinosujśo ako dobrowólnik k pomocy Mozilla