Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

My desktop browser now defaults to having ebay in the search bar, how can I remove it

 • 2 trả lời
 • 6 gặp vấn đề này
 • 291 lượt xem
 • Trả lời mới nhất được viết bởi kobe

more options

Each new tab I open in Firefox Windows 7 and regquest a home page now comes with ebay in the search box- this means the search results are limited to ebay. How do I remove it?

Each new tab I open in Firefox Windows 7 and regquest a home page now comes with ebay in the search box- this means the search results are limited to ebay. How do I remove it?

Giải pháp được chọn

In order to change the default search engine or the order of search engines in the top right search box in Firefox, please perform the following steps:

 1. Move the mouse cursor inside the search box at the top right of the Firefox window and click the down arrow next to the provider's logo.
 2. If you would like to select another search engine, simply pick the engine from the dropdown list.

In order to change the order of the search engines, do this:

 1. From the dropdown list, select Manage Search Engines....
 2. In the upcoming window, you have all your search engines listed. To change the order, simply click one search engine and then select Move up or Move down from the buttons on the right side in order to change the order of the search engines.

________________________________________________________________________________

Search RESET

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

In order to change the default search engine or the order of search engines in the top right search box in Firefox, please perform the following steps:

 1. Move the mouse cursor inside the search box at the top right of the Firefox window and click the down arrow next to the provider's logo.
 2. If you would like to select another search engine, simply pick the engine from the dropdown list.

In order to change the order of the search engines, do this:

 1. From the dropdown list, select Manage Search Engines....
 2. In the upcoming window, you have all your search engines listed. To change the order, simply click one search engine and then select Move up or Move down from the buttons on the right side in order to change the order of the search engines.

________________________________________________________________________________

Search RESET

more options

Unrelated, but you should update firefox/enable autoupdates for firefox to recieve the latest security fixes.