Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How do I remove the ebay search from the home page top right search box?

  • 1 trả lời
  • 12 gặp vấn đề này
  • 789 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Morbus

more options

How do I remove the ebay search engine from the top right search box on the home page?

== I think, with the latest version.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Hi Kenneth.

You can manage your search engines by going into "Manage Search Engines..." when you click the search engine icon (that dropdown that appears for you to select a different engine, you know?).

If that, for some reason, isn't working, there are other ways. But there is no reason why it wouldn't work, so please try that.