Nastajenja za priwatnosć, pśeglědowańsku historiju a njeslědowanje

Toś ten nastawk wěcej se njewótwardujo, jogo wopśimjeśe by mógło pótakem zestarjony byś.

Toś ten nastawk wopisujo nastajenja, kótarež su we wótrězku Priwatnosć wokna NastajenjaNastajenjaNastajenjaNastajenja k dispoziciji.

Wótrězk Priwatnosć wam zmóžnja:

 • Wóźiś, kak Firefox wobchada z wašeju historiju, kótaraž wopśimujo, ku kótarymž bokam sćo se woglědał, kótare dataje sćo ześěgnuł, co sćo do formularow zapódał a kótare cookieje sedła su was pósłali.
 • Wóźiś, kótare sedła mógu wam cookieje pósłać a cookieje wótpóraś, kótarež sedła su wam pósłali.
 • Wóźiś, kak adresowe pólo wužywa historiju, aby wam zapiski naraźowało, kótarež wótpowěduju wašym pytańskim wurazam.

Privacy panel 38

Slědowanje

Sedłam k wěsći daś, až njamaju mě slědowaś: Gaž wuběraśo toś to nastajenje, dajośo websedłam k wěsći, až njocośo, až wabjarje a tśeśe póbitowarje wam slěduju. Ale źiwanje na toś to nastajenje jo dobrowólne — jadnotliwe websedła njetrjebaju jo pśipóznaś. Glejśo Funkciju Njeslědowaś zmóžniś za dalšne informacije.

fx42 wotrezk priwatnoscFx43 Nastajenja priwatnosć

Slědowanje

Pominajśo, až sedła njamaju wam slědowaś: Gaž wuběraśo toś to nastajenje, dajośo websedłam k wěsći, až njocośo, až wabjarje a tśeśe póbitowarje wam slěduju. Ale źiwanje na toś to nastajenje jo dobrowólne — jadnotliwe websedła njetrjebaju jo pśipóznaś. Glejśo Funkciju Njeslědowaś zmóžniś za dalšne informacije.

Slědowański šćit w priwatnych woknach wužywaś: Gaž wuběraśo toś to nastajenje, buźo Firefox domeny a sedła blokěrowaś, kótarež, ako jo znate, wužywarjam slědowaś, mjaztym až pśeglěduju z priwatnymi woknami. Klikniśo na Blokěrowańsku lisćinu změniś, aby lisćinu wubrał, kótaruž Firefox wužywa, aby slědujuce websedła blokěrował. Glejśo Priwatny modus - Firefox wužywaś, mimo až historija se składujo a Slědowański šćit w priwatnem modusu za dalšne informacije.

nastajenja priwatnosć fx48

Slědowanje

Slědowański šćit w priwatnych woknach wužywaś: Gaž wuběraśo toś to nastajenje, buźo Firefox domeny a sedła blokěrowaś, kótarež, ako jo znate, wužywarjam slědowaś, mjaztym až pśeglěduju z priwatnymi woknami. Klikniśo na Blokěrowańsku lisćinu změniś, aby lisćinu wubrał, kótaruž Firefox wužywa, aby slědujuce websedła blokěrował. Glejśo Priwatny modus - Firefox wužywaś, mimo až historija se składujo a Slědowański šćit w priwatnem modusu za dalšne informacije.

Móžośo teke swóje nastajenja za Njeslědowanje zastojaś. Funkcija Njeslědowaś jo pó standarźe znjemóžnjona. Aby ju zmóžnił, klikniśo na swóje nastajenja za funkciju Njeslědowaś zastojaś a stajśo kokulku pódla Njeslědowanje wužywaś.

nastajenja priwatnosć njeslědowaś fx48

Glejśo Funkciju Njeslědowaś zmóžniś za dalšne informacije.

Historija

Nastajenje Firefox buźo: kontrolěrujo kak Firefox składujo informacije wó wašom pśeglědowanju.

Historiju se spomnjeś

Gaž Firefox buźo: jo na Se historiju spomnjeś stajony:

Klikniśo na:

Historiju se nigda njespomnjeś

Gaž Firefox buźo: jo na Historiju se nigda spomnjeś stajony:

Historiju se nigda njespomnjeś jo nic drugego ako by wy pśecej w priwatnem modusu Firefox był. Za dalšne informacije glejśo Priwatny modus - Firefox wužywaś, mimo až historija se składujo.

Klikniśo na wšu tuchylnu historiju wuprozniś, aby wokno „Aktualnu historiju wuprozniś“ wócynił, kótarež wam zmóžnja, źěl historije abo wšu historiju spěšnje lašowaś. Za dalšne informacije glejśo Pśeglědowańsku, pytańsku a ześěgnjeńsku historiju lašowaś.

Swójske nastajenja za historiju wužywaś

Options - Privacy - Win2 Fx22 custom history fx36 Swojske nastajenja za historiju

Gaž Firefox buźo: jo na Swójske nastajenja za historiju wužywaś stajony, budu slědujuce nastajenja k dispoziciji:

 • Pśecej priwatny modus wužywaś:
  Jolic toś to nastajenje jo wubrane, njebuźo se Firefox historiju markowaś, gaž startujo se znowego. Za dalšne informacije glejśo Priwatny modus - Firefox wužywaś, mimo až historija se składujo.
 • Se pśeglědowańsku a ześěgnjeńsku historiju spomnjeś:
  Jolic toś to nastajenje jo wubrane, wobchowajo Firefox lisćinu bokow, ku kótarymž sćo se woglědał a datajow, kótarež sćo ześěgnuł. Za dalšne informacije wó ześěgnjonych datajach glejśo Pytanje a zastojanje ześěgnjonych datajow.
 • Pytańsku a formularnu historiju se spomnjeś:
  Jolic toś to nastajenje jo wubrane, buźo se tekst markowaś, kótaryž zapódawaśo do formularnych pólow abo pytańskego póla, aby mógał toś te zapiski zasej wužywaś. Za dalšne informacije glejśo Awtomatiske wudopołnjowanje formularow.
 • Cookieje ze sedłow akceptěrowaś:
  Jolic toś to nastajenje jo wubrane, buźo Firefox cookieje ze sedłow akceptěrowaś. Klikniśo na Wuwześa…, aby kontrolěrował, lěc wěste sedła směju cookieje stajiś. Za dalšne informacije glejśo Block websites from storing cookies and site data in Firefox.
  • Cookieje tśeśich akceptěrowaś:
   Pśecej: Firefox buźo pśecej cookieje wót http://site2.com akceptěrowaś, gaž woglědujośo se k http://site1.com.
   Jano wót woglědanych tśeśich: Jolic sćo se k sedłoju http://site2.com do togo woglědał, buźo Firefox cookieje wót toś togo sedła akceptěrowaś, gaž woglědujośo se k http://site1.com, hować Firefox njebuźo je akceptěrowaś.
   Nigda: Firefox njebuźo nigda cookieje wót http://site2.com akceptěrowaś, gaž woglědujośo se k http://site1.com. Za dalšne informacije glejśo Third-party cookies and Firefox tracking protection.
  • Wobchowaś:
   až njepśepadnu: Jolic toś to nastajenje jo wubrane, Firefox dowólijo sedłam, ku kótarymž se woglědujośo, pódaś, kak dłujko Firefox ma jich cookieje wobchowaś.
   až Firefox se njezacynijo: Jolic toś to nastajenje jo wubrane, budu se waše cookieje lašowaś, gaž zacynjaśo Firefox.
   kuždy raz se pšašaś: Jolic toś to nastajenje jo wubrane, Firefox buźo se was kuždy raz, gaž sedło wopytujo jaden stajiś, pšašaś, kak dłujko cookie ma se wobchowaś.Klikniśo na Cookieje pokazaś…, aby wokno „Cookieje“ wócynił. Za dalšne informacije wó woknje „Cookieje“ glejśo Cookieje lašowaś, aby se daty wótpórali, kótarež websedła su na wašom licadle składowali.
 • Historiju wuprozniś, gaž Firefox se zacynja:
  Wěste skłaźone zapiski se wulašuju, gaž zacynjaśo Firefox. Klikniśo na Nastajenja…, aby kontrolěrował, kótare zapiski se wulašuju.

Adresowe pólo

Adresowe pólo jo pólo, źož zapódawaśo webadresu sedłow (URL). Adresowe pólo naraźujo wuslědki, kótarež tomu wótpowěduju, což zapisujośo pśi pytanju, na zakłaźe slědujucych nastajenjow:

fx36 location barfx38 location barfx42 adresowe pólo
 • Historija: Jolic toś to nastajenje jo wubrane, budu se sedła, ku kótarymž sćo se do togo woglědał, na wašej lisćinje wuslědkow pokazowaś.
 • Cytańske znamjenja: Sedła, kótarež sćo ako cytańske znamje składował, budu se na wašej lisćinje wuslědkow pokazowaś. Toś te wuslědki pokazuju se z módreju gwězdku pódla sebje.
 • Wócynjone rejtarki: Wubjeŕśo toś to nastajenje, jolic cośo, až rejtarki, kótarež su tuchylu wócynjone, pokazuju se we wašej lisćinje wuslědkow. To jo wósebnje wužytne, gaž jo wjele rejtarkow wócynjone.

Klikniśo na Nastajenja za naraźenja pytnice změniś… Źiśo k wótrězkoju Pytaś wokna NastajenjaNastajenjaNastajenjaNastajenja , źož móžośo pytańske naraźenja swójeje nejlubšeje pytnice zmóžniś abo znjemóžniś. Glejśo Kak mógu kontrolěrowaś, kótare wuslědki adresowe pólo mě pokazujo? za drobnostki.

Slědujuce wjelicne luźe su pomogli, toś ten nastawk pisaś:

Illustration of hands

Dobrowólnik

Rosćo a źělśo swóju kompetencu z drugimi. Wótegrońśo na pšašanja a pólěpšćo našu wědowu datowu banku.

Dalšne informacije