Pytanje a zastojanje ześěgnjonych datajow

Waš wokno ześěgnjenjow a biblioteka dataje zastojtej, kótarež z pomocu Firefox ześěgujośo. Toś ten nastawk wujasnjujo, kak maśo pśistup k datajam a kak móžośo je zastojaś, kótarež w Firefox ześěgujośo a kak móžośo swóje ześěgnjeńske nastajenja konfigurěrowaś.

Kak mam pśistup k swójim ześěgnjenjam?

Klikniśo na ześěgnjeński tłocašk Fx91DownloadsButton w symbolowej rědce, aby pśistup k ześěgnjenjam z aktualnego pśeglědowańskego pósejźenja měł.

 • Šypka se módri Fx91DownloadsButton-blue, aby wam k wěsći dała, až su njewobglědane ześěgnjone dataje.
 • Za ześěgnjenje se ześěgnjeński tłocašk symbol Fx91DownloadProgress stawa, kótaryž pómałem z barwu połni, aby wam póstup ześěgnjenja pokazał. Móžośo na ześěgnjeński zapisk kliknuś, samo nježli až ześěgnjenje jo dokóńcone; Firefox dataju wócynijo, ned gaž jo k dispoziciji.

Klikniśo z pšaweju tastu na sześěgnjeński tłocašk, aby nastajenja pokazał, z kótarymiž móžośo symbol schowaś, gaž se ześěgnjenja njewótměwaju abo wokno ześěgnjenjow pokazaś gaž se ześěgnjenje zachopina.

Klikniśo na ześěgnjeński tłocašk, aby ześěgnjeńske wokno wócynił.

Fx91DownloadsPanelFx99DownloadsPanel-mac

Ześěgnjeńske wokno waše pěś slědnych ześěgnjonych datajow z jich wjelikosću a ześěgnjeńskim statusom pokazujo. Aby wšykne swóje ześěgnjenja kuždy cas wiźeł, klikniśo na Wšykne ześěgnjenja pokazaś dołojce w ześěgnjeńskem woknje, aby do biblioteki šeł.

Glědajśo: Waša symbolowa rědka ześěgnjeński tłocašk njewopśimujo, gaž w swójom pśeglědowańskem pósejźenju ześěgnjenja njamaśo. Móžośo menijowy tłocašk Fx89MenuButton na swójej symbolowej rědce wužywaś, aby pśistup k lisćinje pjerwjejšnych ześěgnjenjow měł (glejśo dołojce).

Ześěgnjeńsku historiju pokazaś

Biblioteka informacije za wšykne waše ześěgnjone dataje pokazujo, snaźkuli sćo je wulašował ze swójeje historije. Klikniśo na tłocašk biblioteki 57 library icon, pótom na Ześěgnjenja a pótom na Wšykne ześěgnjenja pokazaś dołojce we woknje ześěgnjenjow.Klikniśo na tłocašk 57 library icon a pótom na Ześěgnjenja z menija.Klikniśo ma menijowy tłocašk fx89MenuButton a pótom na Ześěgnjenja z menija. Wokno biblioteki se wócynijo a pokazujo lisćinu wašych ześěgnjonych datajow.

Fx99Library-DownloadsFx99LibraryDownloads-mac

Kak mógu swóje ześěgnjone dataje zastojaś?

Móžośo zajźone ześěgnjenja kuždy cas kontrolěrowaś. Klikniśo na ześěgnjeński tłocašk Fx91DownloadsButton, aby ześěgnjeńske wokno wócynił. Ześěgnjeńske wokno až do pěś slědnych ześěgnjonych datajow z jich wjelikosću a ześěgnjeńskim statusom pokazujo. Abo klikniśo na menijowy tłocašk Fx89MenuButton a klikniśo na Ześěgnjenja, aby se swóje ześěgnjenja we woknje biblioteki woglědował, kótarež lisćinu wašych pjerwjejšnych ześěgnjenjow z wjelikosću, žrědłom a ześěgnjeńskim casom kuždeje dataje pokazujo.

Móžośo swóje dataje direktnje we woknje ześěgnjenjow abo w swójej bibliotece zastojaś. Nastajenja se napšawo wót kuždeje dataje za kuždu fazu ześěgnjenja pokazuju.

 • Pśestawka: Móžośo wšykne ześěgnjenja zastajiś, kótarež rowno běže. (Klikniśo z pšaweju myškoweju tastuŹaržćo tastu ctrl tłoconu, a klikniśo na datajowy zapisk a wubjeŕśo Pókšacowaś, gaž cośo ze ześěgowanim dataje pókšacował.)
 • Pśetergnuś fx icon cancel download: Jolic wěcej njetrjebaśo dataju ześěgnuś, klikniśo na tłocašk napšawo wót datajowego zapiska. Toś ten tłocašk se do aktualizěrowańskego symbola pśeměnja; klikniśo hyšći raz na njen, aby swójo ześěgnjenje znowego startował.
 • Dataju wócyniś: Gaž ześěgnjenje jo se dokóńcyło, móžośo direktnje na zapisk kliknuś, aby dataju wócynił.
 • Wopśimujucy zarědnik wócyniśW zarědniku pokazaś Fx91DownloadsPanel-OpenFolderIcon : Gaž dataja jo ześěgnjona, se symbol napšawo wót datajowego zapiska do zarědnika pśeměnja. Klikniśo na zarědnikowy symbol, aby zarědnik wócynił, kótaryž toś tu dataju wopśimujo.W Finder pokazaś fx icon Open the file's folder Mac: Gaž dataja jo ześěgnjena, se symbol napšawo wót datajowego zapiska do lupy pśeměnja. Klikniśo na lupowy symbol, aby toś tu dataju w Finder pokazał. Aby celowy zarědnik za swóje ześěgnjenja póstajił, glejśo Změniś, źož se ześěgnjenja składuju.
 • K ześěgnjeńskemu bokoju hyś: Klikniśo z pšaweju myškoweju tastuŹaržćo tastu ctrl tłoconu, a klikniśo na dataju, aby meni wócynił. Wubjeŕśo toś to nastajenje, aby wy se k webbokoju woglědał, z kótaregož dataja póchada.
 • Datajowy zapisk wótwónoźeś: Jolic wěcej njocośo informacije wó wěstem ześěgnjenju składowaś, móžośo zapisk za dataju wótwónoźeś. Klikniśo z pšaweju myškoweju tastuŹaržćo tastu ctrl tłoconu, a klikniśo na datajowy zapisk a wubjeŕśo pótom Z historije wótwónoźeś w kontekstowem meniju. To zapisk z lisćiny wótwónoźijo, ale dataju samu njewulašujo.
 • Ześěgnjenje znowego wopytaś fx icon retry download 16x16: Jolic se z někakeje pśicyny ześěgnjenje njedokóńcyjo, klikniśo na tłocašk napšawo wót zapiska - aktualizěrowański symbol -, aby ześěgnjenje hyšći raz wopytał.
 • Ześěgnjenja wulašowaś: Klikniśo na tłocašk Ześěgnjenja lašowaś górjejce we woknje biblioteki, aby wšu historiju ześěgnjonych zapiskow wulašował. To pak ześěgnjone dataje njewulašujo.
 • Ześěgnjonu dataju wulašowaś: Móžośo ześěgnjonu dataju wulašowaś, jolic njocośo ju wobchowaś. Klikniśo z pšaweju myškoweju tastuŹaržćo tastu ctrl tłoconu, a klikniśo na datajowy zapisk a wubjeŕśo Lašowaś. To dataju z wašeje platy wótwónoźijo.

Firefox konfigurěrowaś, aby pśecej pódobne dataje wócynił

Gaž dataju ześěgujośo, móžośo Firefox tak konfigurěrowaś, aby se pódobne dataje pśecej awtomatiski wócynili. Klikniśo z pšaweju myškoweju tastuŹaržćo tastu ctrl tłoconu, a klikniśo na dataju w ześěgnjeńskem woknje a wubjeŕśo Pśecej pódobne dataje wócyniś z kontekstowego menija.

To zapisk za ten datajowy typ wótrězkoju Nałoženja wokna Powšykne w nastajenjach Firefox pśidajo, źož móžośo konfigurěrowaś, kak Firefox ma z toś tym datajowym typom (glejśo dołojce) wobchadaś. Za dalšne informacije glejśo Wopśimjeśowe typy a ześěgnjeńske akcije w Firefox.

Změniś, źož se ześěgnjenja składuju

Datajowe ześěgnjenja se w zarědniku składuju, kótaryž jo pódany w nastajenjach Firefox. Aby ten zarědnik změnił:

 1. Klikniśo w menijowej rědce górjejce na wobrazowce na Firefox a wubjeŕśo Nastajenja. Klikniśo na menijowy tłocašk Fx57Menu a wubjeŕśo NastajenjaNastajenja.Klikniśo na menijowy tłocašk Fx89menuButton a wubjeŕśo Nastajenja.

 2. Pytajśo wótrězk Ześěgnjenja pód Dataje a nałoženja we woknje Powšykny.
  Fx91ChangeDownloadLocation
 3. Klikniśo na tłocašk Pśepytaś Wubraś pódla zapiska Dataje składowaś do.
 4. Wubjeŕśo ześěgnjeński zarědnik, kótaryž cośo wužywaś.

Ześěgnjeńske akcije za datajowe typy změniś

Móžośo akciju změniś, kótaruž Firefox ma za wobchadanje ze ześěgnjenjami za rozdźělne datajowe typy wužywaś, gaž web pśeglědujośo, na pśikład za wócynjanje dataje z wěstym nałoženim abo lěc ma se was pśecej pšašaś, což ma za toś ten datajowy typ cyniś.

 1. Klikniśo w menijowej rědce górjejce na wobrazowce na Firefox a wubjeŕśo Nastajenja. Klikniśo na menijowy tłocašk Fx57Menu a wubjeŕśo NastajenjaNastajenja.Klikniśo na menijowy tłocašk Fx89menuButton a wubjeŕśo Nastajenja.

 2. Kulniśo we woknje Powšykne dołoj do wótrězka Nałoženja.
 3. Wubjeŕśo datajowy typ, kótaryž cośo změniś a klikniśo na šypku pód słupom Akcija.
 4. Wubjeŕśo akciju, kótaruž cośo we wuběrańskem meniju wubraś.

Za dalšne informacije glejśo Wopśimjeśowe typy a ześěgnjeńske akcije w Firefox.

Ześěgnjeński šćit

Nježli až ześěgnjenje zachopijo, Firefox wopytajo, was pśed potencielnje škódneju software abo njewěstymi ześěgnjenjami šćitaś abo buźo ześěgnjenja njewěstych zwiskow blokěrowaś. Aby wěcej zgónił, glejśo wěstotne blogowe pśinoski Mozilla Firefox 93 protects against Insecure Downloads, Enhancing Download Protection in Firefox a Improving Malware Detection in Firefox. Jolic něco jo suspektne, se ześěgnjenje njezachopijo, ale ześěgnjeńske wokno warnowanje pokažo:

Fx91UnsafeDownloads

Potencielnje škódne ześěgnjenja se z pomocu słužby Google za wěste pśeglědowanje namakaju. Datajowe mě se gromaźe ze slědujucym warnowanim pokazujo:

 • Toś ta dataja wirus abo złosnu softwaru wopśimujo.

Druge dataje, kótarež su do ześěgnjeńskego šćita zapśimjone, mógli njewitane ześěgnjenja byś (ako w pšawidłach Google wujasnjone), kótarež njewócakane změny na wašom licadle pśewjadu. Abo ześěgnjenje źe njejo złosne abo njewitane, ale se jadnorje w normalnem paźe njeześěgujo. Datajowe mě se z jedneju z toś teju warnowańskeju powěźeńkowu pokažo:

 • Toś ta dataja mógła wašo licadło wobškóźiś.
 • Toś ta dataja se w normalnem paźe njeześěgujo.

Ześěgnjeńški šćit jo pó standarźe w Firefox zmóžnjony. Glejśo nastawk Kak funkcioněrujo zatwarjony šćit pśed wopytami wobšuźenja a škódnymi programami? za dalšne drobnostki.

Kak mam z njewěstymi ześěgnjenjami wobchadaś?

Gaž skódnu dataju abo druge typy potencielnje njewěstych datajow w ześěgnjeńskem woknje wiźiśo, klikniśo na napšawo pokazujucu šypku, aby wubrał, co ma se z toś teju dataju cyniś. Dostanjośo dalšne informacije wó typje njewěsteje dataje a móžnosć, ześěgnjenje zmóžniś abo ju wótwónoźeś:

SafeDownload93Fx98UnsafeDLdetails

Pokaz: Kontekstowy meni dalšne móžnosći wopśimujo, kak móžośo z potencielnje škódnymi abo złosnymi datajami wobchadaś, kótarež su w ześěgnjeńskem woknje nalicone a na ześěgnjenje cakaju:

Fx91UnsafeDLcontextmenuFx98UnsafeDLcontextmenu

Na pśikład: Klikniśo z pšaweju myškoweju tastuŹaržćo tastu ctrl tłoconu, a klikniśo na jadnu z potencielnje njewěstych datajow, kótarež na ześěgnjenje cakaju a wubjeŕśo Ześěgnjenje dowóliś, aby dataju na swójom licadle składował.

Jo toś ten nastawk wužytny był?

Pšosym cakajśo…

Slědujuce wjelicne luźe su pomogli, toś ten nastawk pisaś:

Illustration of hands

Dobrowólnik

Rosćo a źělśo swóju kompetencu z drugimi. Wótegrońśo na pšašanja a pólěpšćo našu wědowu datowu banku.

Dalšne informacije