Adresowe pólo w Firefox awtomatiski wudopołniś

Adresowe pólo Firefox URL (webadresa) za bok pokazujo, ku kótaremuž se woglědujośo. Gaž do toś togo póla pišośo, aby URL abo pytański wuraz zapódał, se Firefox boki markujo, ku kótarymž sćo se woglědał a pokazujo naraźenja we wuběrańskem meniju adresowego póla, na pśikład sedła, kótarež sćo składł do togo ako cytańske znamjenja, markěrował abo ku kótarymž sćo se woglědał abo w rejtarikach wócynjone maśo. Toś ten nastawk wujasnjujo, kak funkcija awtowudopołnjenja adresowego póla funkcioněrujo.

Kak mógu lisćinu awtowudopołnjenjow wužywaś?

Zachopśo jadnorje do adresowego póla pisaś. Naraźenja z pśeglědowańskeje historije, cytańskich znamjenjow a rejtarikow se pód zapódanym tekstom pokazuju.
Glědajśo: Jolic do adresowego póla klikaśo, bźez togo aby něco zapódał, se město togo wuběrański meni nejcesćej woglědane sedła zwězanja pokažo.
Fx82AddressBarAutocompleteDropdownFx89AutocompleteDropdown

Gaž něco do adresowego póla zapódawaśo, buźo wuběrański meni wudopołnjenja slědujuce wopśimowaś:

 • Titele bokow a webadrese z wašeje historije
 • Titele bokow, webadrese a wobznamjenja z wašych cytańskich znamjenjow.
 • Boki, kótarež su tuchylu w drugich rejtarikach wócynjone (glejśo dołojce pód K rejtarikoju pśejś).
 • Synchronizěrowane rejtariki z drugich rědow.
 • Pytańske wuraze z wašeje pytańskeje historije (jolic pytańske naraźenja su zmóžnjone).
Pokaz: Naraźenja z pśeglědowańskeje historije, cytańskich znamjenjow a wócynjonych rejtarikow se snaź pód nadpismom Firefox Suggest za někotare wužywarje nalicyju (glejśo Firefox Suggest FAQ). Woblubowane pytanske namjety ze standardneje pytawy so snano tež nalistuja, wotwisujo wot wašich pytanskich nastajenjow. To so z lupowym symbolom woznamjeni. Hlejće Pytańske naraźenja w Firefox za dalše informacije.

Symbol módreje hwěžki podawa, zo hodźacy so wuslědk je zapołožka; rajtarkowy symbol a tekst „K rajtarkej přeńć“ wočinjeny rajtark podawa. Hdyž požadanu stronu widźiće, klikńće prosće na nju abo wužiwajće šipkaj horje a dele na swojej tastaturje, zo byšće ju wuzběhnył a tłóčće potom EnterReturn.

Naraźenja adresowego póla se na zakłaźe wašogo pśeglědowańskego zaźaržanja pśiměrjaju, na pśikład kak cesto se k webbokoju woglědujośo a gdy slědny raz, a kótary wuslědk sćo wubrał we wótwisnosći wót togo, což jo se zapódało. Na toś tu wašnju se boki, ku kótarymž se woglědujośo, ceły cas górjejce w lisćinje pokazuju, cesto južo pó zapódawanju jadnogo znamuška.

Awtowudopołnjenje adresow

Pśidatnje k wuběrańskej lisćinje awtowudopołnjenja za bok, ku kótaremuž sće se do togo woglědał, wudopołnjujo Firefox URL w adresowem pólu. Jolic na pśikład "suppo" zapisujośo, Firefox jen snaź "rt.mozilla.de" pśidawa, aby adresu k "support.mozilla..org wudopołnił, jolic sćo se do togo k tomu bokoju woglědał. Tłocćo w toś tom paźe Enter a dostanjośo se direktnje k toś tej adresy.

URLAutocomplete75

K rejtarikoju pśejś

Adresowe pólo teke waše wócynjone rejtarki pśepytujo a pokazujo wuslědki z rejtarikowym symbolom a tekstom „K rejtarikoju pśejś“. Gaž toś te wuslědki wuběraśo, wjeźośo se k južo wócynjonemu rejtarikoju, město togo aby se duplikat napórał.

SwitchToTab75Fx89Autocomplete-SwitchToTab
Tłocćo, aby nastajenje „K rejtarikoju pśejś“ nachylu znjemóžnił, tastu Alt abo Strg, mjaztym až na bok do lisćiny awtowudopołnjenjow klikaśo, kótaraž se pód wašym adresowym pólom pokazujo. Město togo, aby k eksistěrujucemu pśejšeł, se waš bok z Alt w aktualnem rejtariku wócynja, z Strg w nowem rejtariku.

Co mógu cyniś, aby nejlěpše wuslědki dostał?

 • Gaž cośo k webbokoju hyś, ku kótaremuž sćo se do togo woglědał, zapišćo někotare pismiki z jogo webadrese abo z titela boka. Kulniśo pśez zapiski awtowudopołnjenja a pytajśo bok w lisćinje (zapódajśo drugi pismik, jolic bok w lisćinje njewiźiśo). Tłocćo Enter, aby k wubranej webadresy šeł. Firefox toś tej zapiskowej/wuslědkowej kombinaciji w pśichoźe wušu wažnosć dajo.
 • Njewuprozniśo pśeglědowańsku historiju - zwětšego nejbogatše žrědło zapiskow awtowudopołnjenja z kombinacije titel/webadresa pśiźo. Wuproznjenje pśeglědowańskeje historije toś te zapiski z wuslědkow wótwónoźijo.
 • Składujśo cesto wužyte boki ako cytańske znamjenja abo wóznamjeńśo je z wobznamjenjami. Adresowe pólo z mjenim pśirownajo, kótarež cytańskemu znamjenjeju a teke wobznamjenjam dajośo, kótarež su z cytańskim znamjenim zwězane. Glejśo nastawk Z cytańskimi znamjenjami swóje nejlubše webboki składowaś za dalšne informacije wó tom, ako móžośo cytańske znamjenja w Firefox wužywaś. Wóznamjeńśo boki z lažko pišobnymi mjenjami wobznamjenjow, aby swóje awtudopołnjeńske wuslědki pólěpšył.

Kak mógu kontrolěrowaś, kótare wuslědki adresowe pólo mě pokazujo?

Waše nastajenja za adresowe pólo změniś

Aby funkciju awtowudopołnjenja adresowego póla znjemóžnił abo ju wobgranicował, aby wěste wuslědki wuzamknuł:

 1. Klikniśo w menijowej rědce górjejce na wobrazowce na Firefox a wubjeŕśo Nastajenja. Klikniśo na menijowy tłocašk Fx57Menu a wubjeŕśo NastajenjaNastajenja.Klikniśo na menijowy tłocašk Fx89menuButton a wubjeŕśo Nastajenja.

 2. Wubjeŕśo wokno Priwatnosć a wěstota.
 3. Wubjeŕśo abo wótwólśo jadnu móžnosć abo někotare móžnosći ze slědujucych we wótrězku Adresowe pólo:
  Glědajśo: Někotare wužywarje snaź město togo wótrězk Adresowe pólo — Firefox Suggest wiźe, z pśidatnymi nastajenjami. Aby wěcej zgónił, glejśo How to Customize Firefox Suggest Settings.
  Fx78AddressBarSettingsFx89AddressBarSettings
 • Pśeglědowanska historija: naraźujo boki, ku kótarymž sćo se do togo woglědał.
 • Cytańske znamjenja: naraźujo boki, kótarež sćo składł ako cytańske znamjenja.
 • Wócynjone rejtariki: naraźujo boki, kótarež su w drugem rejtariku wócynjone.
 • Woblubowane sedła: naraźujo swóje nejlubše boki (jolic su we woknje Startowy bok zmóžnjone), gaž do adresowego póla klikaśo.
 • Pśeglědowańska historija: boki naraźujo, ku kótarymž sćo se do togo woglědał.
 • Cytańske znamjenja: naraźujo boki, kótarež sćo składł ako cytańske znamjenja.
 • Wócynjone rejtariki: naraźujo boki, kótarež su w drugem rejtariku wócynjone.
 • Zwězanja: naraźujo waše nejcesćej woglědane sedła (jolic we woknje Startowy bok zmóžnjone), gaž do adresowego póla klikaśo.
 • Pytnice: naraźujo pytanje z wašymi pytnicami.

Nastajenja za naraźenja pytnice změniś: Aby naraźenja pytnice zmóžnił abo znjemóžnił, inkluziwnje naraźenja z wašeje pytańskeje historije, klikniśo na toś ten wótkaz, aby se do wokna Pytaś w nastajenjach Firefox dostał. Glejśo Standardne pytańske nastajenja w Firefox změniś, aby wěcej wó změnjanju toś tych nastajenjow zgónił.

Wuslědki awtowudopołnjenja wótwónoźeś

Jolic cośo zapisk z lisćiny awtowudopołnjenja wótwónoźeś:

 1. Wužywajśo, mjaztym až sćo w adresowem pólu, šypkowej tasće „górjej“ a „dołoj“ na swójej tastaturje, aby zapisk wuzwignuł.
 2. Tłocćo + Entf, aby zapisk z lisćiny wótwónoźeł.

Jolic cośo wšykne wuslědki z historije z lisćiny awtowudopołnjenja wótwónoźeś, wuprozniśo pśeglědowańsku historiju Firefox.

Glědajśo: Zapiski awtowudopołnjenja z cytańskich znamjenjow se z wuslědkow njewótwónoźuju, jolic wopytujośo je lašowaś abo pśeglědowańsku historiju prozniś. Toś te zapiski maju gwězdku. Aby toś te zapiski wótwónoźeł, lašujśo zwězane cytańske znamje abo wuzamkniśo cytańske znamjenja w nastajenjach adresowego póla.

Wuslědki mimoducy změniś

Gaž pytańske wuraze do adresowego póla zapódawaśo, lisćina pód nim pó standarźe pytańske naraźenja ze standardneje pytnice a boki (cytańske znamjenja, historija, wócynjone rejtariki) pokazujo, źož kuždy pytański wuraz jo źěl titela, wobznamjenja abo webadrese (URL).

Jolic za wěstym typom wuslědka pytaśo, na pśikład cytańske znamje abo wócynjony rejtarik, móžośo pytanje za nimi póspěšyś, gaž wósebne znamuška do adresowego póla zapódawaśo, wótźělone pśez prozne znamjenja:

 • Pśidajśo ^, aby wótpowědniki w swójej pśeglědowańskej historiji pokazał.
 • Pśidajśo *, aby wótpowědniki w swójich cytańskich znamjenjach pokazał.
 • Pśidajśo +, aby wótpowědniki w bokach pokazał, kótarež sćo wóznamjenił z wobznamjenjami.
 • Pśidajśo %, aby wótpowědniki w tuchylu wócynjonych rejtarikach pokazał.
 • Pśidajśo #, aby wótpowědniki pokazał, źož kuždy pytański wuraz jo źěl titela abo wobznamjenja.
 • Pśidajśo $, aby wótpowědniki pokazał, źož kuždy pytański wuraz jo źěl webadrese (URL). Tekst „https://“ w URL se ignorěrujo, ale nic „file:///“.
 • Pśidajśo ?, aby pytańske naraźenja pokazał.

Jolic na pśikład bok pytaśo, za kótaryž sćo składł cytańske znamje Pomoc Mozilla Firefox, móžośo mozilla zapódaś. Wuslědki awtowudopołnjenja se pokazuju, ale móžo byś, až se póžedany bok njepokazujo.

Móžośo swóje wuslědki jano na cytańske znamjenja wobgranicowaś, z tym až pytański wuraz mozilla * abo * mozilla zapódawaśo.

Pódobne nastawki

Aby wěcej wó pytanju z adresowego póla zgónił, cytajśo slědujuce nastawki:

Jo toś ten nastawk wužytny był?

Pšosym cakajśo…

Slědujuce wjelicne luźe su pomogli, toś ten nastawk pisaś:

Illustration of hands

Dobrowólnik

Rosćo a źělśo swóju kompetencu z drugimi. Wótegrońśo na pšašanja a pólěpšćo našu wědowu datowu banku.

Dalšne informacije