Pśeglědowańsku, pytańsku a ześěgnjeńsku historiju lašowaś

Gaž pśeglědujośo web, markujo se Firefox wjele informacijow za was – sedła, ku kótarymž sćo se woglědał, dataje, kótarež sćo ześěgnuł a wěcej. Toś te informacije pomjenjuju se historija. Jolic pak wužywaśo zjawne licadło abo źěliśo licadło z někim, njoćośo snaź, až druge luźe wiźe toś te informacije.

Toś ten nastawk wujasnjujo, kótare informacije Firefox składujo w swójej historiji a dajo wam rozpokazanje kšac pó kšacu, kak móžośo wšykne toś te informacije abo jano źěl z nich lašowaś.

Co historija wopśimujo?

 • Pśeglědowańska a ześěgnjeńska historija: Pśeglědowańska historija jo lisćina sedłow, ku kótarymž sćo se woglědał a kótarež pokazuju se w meniju Historija, w lisćinje Historija biblioteki a w adresowej lisćinje inteligentnego adresowego póla. Ześěgnjeńska historija jo lisćina datajow, kótarež sćo ześěgnuł a kótarež pokazuju se we woknje ześěgnjenjow.
 • Formularna a pytańska historija: Formularna historija wopśimujo zapiski, kótarež sćo do formularow na webbokach za awtowudopołnjenje formularow zapódał. Pytańska historija wopśimujo zapiski, kótarež sćo do pytańskego póla zapódał.
 • Cookieje: Cookieje składuju informacije wó websedłach, ku kótarymž se woglědujośo, na pśikład nastajenja sedła abo pśizjawjeński status. To nastupa teke informacije a nastajenja sedłow, kótarež składuju se pśez tykace ako Adobe Flash. Cookieje daju se teke wót tśeśich póbitowarjow wužywaś, aby was pśez sedła slědowali. Za dalšne informacije wó slědowanju, glejśo Funkciju Njeslědowaś zmóžniś.
  Pokaz: Aby cookieje stajone pśez Flash lašował, musyśo nejnowšu wersiju wužywaś. Glejśo Flash aktualizěrowaś za instrukcije.
 • Pufrowak: Pufrowak składujo nachylne dataje, ako na pśikład webboki a druge medije online, kótarež jo Firefox z interneta ześěgnuł, aby zacytowanje bokow a sedłow póspěšował, kótarež sćo se južo woglědał.
 • Aktiwne pśizjawjenja: Jolic sćo se pśizjawił pla websedła, kótarež wužywa HTTP-awtentifikaciju, wót togo casa, ako sćo slědny raz Firefox wócynił, ga to sedło naglěda se "aktiwne". Gaž lašujośo toś te pśizjawjenja, wótzjawijośo se wót tych sedłow.
 • Daty websedłow offline: Jolic sćo to dowólił, móžo websedło dataje na wašom licadle składowaś, aby wy mógał je dalej wužywaś, gaž njejsćo z internetom zwězany.
 • Sedłowe nastajenja: Nastajenja wěstych sedłow, na pśikład skłaźony skalěrowański schójźeńk za sedła, koděrowanje znamuškow a pšawa za sedła (na pś. wuwześa za blokěrowanje wuskokujucych woknow) wopisane we woknje Info wó boku.

Kak mógu swóju historiju lašowaś?

 1. Klikniśo na menijowy tłocašk New Fx Menu , wubjeŕśo Historija a pótom Aktualnu historiju wuprozniś....
 2. Wubjeŕśo, wjele z historije cośo lašowaś:
  • Klikniśo na wuběrański meni pódla Cas za wuproznjenje, aby wubrał, wjele ze swójeje historije cośo wulašowaś.
  Aktualnu historiju wuprozniś cas History Mac2 History Lin2
  • Klikniśo pótom na šypku pódla Drobnostki, aby eksaktnje wubrał, kótare informacije maju se lašowaś. Waše wuběrki wopisuju se górjejce we wótrězku Co historija wopśimujo?.
  Aktualnu historiju wuprozniś drobnostki History Mac3 Fx11 History Lin3 Fx11
 3. Skóńcnje klikniśo na tłocašk Něnto wuprozniś. Wokno se zacynijo a zapiski, kótarež sćo wubrał, se wulašuju.

Kak mógu swóju historiju awtomatiski lašowaś daś?

Jolic musyśo swóju historiju kuždy raz lašowaś, gaž wužywaśo Firefox, móžośo nastajiś, až historija se awtomatiski lašujo, gaž kóńcyśo Firefox. Tak njamóžośo to nigda zabyś.

 1. Klikniśo górjejce we woknje Firefox na tłocašk Firefox a wubjeŕśo pótom NastajenjaKlikniśo górjejce we woknje Firefox na meni Rědy a wubjeŕśo pótom NastajenjaKlikniśo na menijowej rědce na meni Firefox a wubjeŕśo NastajenjaKlikniśo górjejce we woknje Firefox na meni Wobźěłaś a wubjeŕśo Nastajenja

  Klikniśo na menijowy tłocašk New Fx Menu a wubjeŕśo NastajenjaNastajenja

 2. Wubjeŕśo wótrězk Priwatnosć.

 3. Stajśo Firefox buźo: na Swójske nastajenja za historiju wužywaś.
  Custom History Fx21 WinXP Custom History Fx21 Win7 Custom History Fx21 Mac Custom History Fx21 Linux Fx 43 Swójske nastajenja za historiju
 4. Klikniśo do kašćika pódla Historiju wuprozniś, gaž Firefox se zacynja.
 5. Aby pódał, kótare typy historije maju se lašowaś, klikniśo na tłocašk Nastajenja... pódla Historiju wuprozniś, gaž Firefox se zacynja.
  Historiju_wuprozniś_zacynjenje_Firefox
 6. Wubjeŕśo we woknje Nastajenja za wuproznjenje historije zapiski, kótarež cośo kuždy raz awtomatiski lašowaś daś, gaž kóńcyśo Firefox.
  history fx38
  Nastajenja wuproznjenja historije
 7. Za tym až sćo zapiski historije wubrał, kótarež cośo lašowaś, klikniśo na W pórěźe, aby wokno Nastajenja za wuproznjenje historije zacynił.
 8. Klikniśo na W pórěźe, aby wokno Nastajenja zacynił.Klikniśo na Zacyniś, aby wokno Nastajenja zacynił.Zacyńśo wokno Nastajenja. Zacyńśo bok about:preferences. Wšykne změny, kótarež sćo pśewjadł, budu se awtomatiski składowaś.

Kak mógu jadnotliwe websedło ze swójeje historije wótpóraś?

 1. Klikniśo górjejce we woknje Firefox na tłocašk Firefox, źiśo k menijoju Historija a wubjeŕśo Wšu historiju pokazaś, aby wokno biblioteki wócynił.Klikniśo na menijowej rědce na meni Historija a wubjeŕśo Wšu historiju pokazaś, aby wokno biblioteki wócynił.Klikniśo górjejce we woknje Firefox na meni Historija a wubjeŕśo Wšu historiju pokazaś, aby wokno biblioteki wócynił.

  Klikniśo na menijowy tłocašk New Fx Menu , wubjeŕśo Historija a klikniśo pótom na wótkaz Wšu historiju pokazaś dołojce w lisćinje, aby wokno biblioteki wócynił.

 2. Aby za websedłom pytał, kótarež cośo z historije wótpóraś, zapódajśo jogo mě do póla Historiju pśepytaś górjejce napšawo a tłocćo pótom Return.
 3. Klikniśo pótom z pšaweju tastuŹaržćo pótom tastu Strg tłoconu, mjaztym až kliknjośo w pytańskich wuslědkach na sedło, kótarež cośo wótpóraś a wubjeŕśo Toś to sedło zabyś.
  Wšykne elementy historije (pśeglědowaska a źeśěgnjeńska historija, cookieje, pufrowak, aktiwne pśizjawjenja, gronidła, skłaźone formularne daty, wuwześa za cookieje, wobraze, wuskokujuce wokna) za toś to sedło se wótpóraju.
  History Win6 History Mac6 History Lin6
 4. Zacyńśo na kóńcu wokno biblioteki.
// Toś te pśijazne luźe su pomógli, toś ten nastawk pisaś: milupo. Móžośo teke pomagaś - zgóńśo, kak.

Jo toś ten nastawk wužytny był? Pšosym cakajśo…

Pśinosujśo ako dobrowólnik k pomocy Mozilla