Slědowański šćit w priwatnem modusu

Glědajśo: Pšosym aktualizěrujśo swóju wersiju Firefox, aby nejnowše funkcije wužywał.
„Tracking“ (Slědowanje) póśěgujo se powšyknje na zběranje pśeglědowańskich datow wósoby pśez někotare sedła. Funkcija „Slědowański šćit“ wužywa lisćinu, kótaruž Disconnect staja k dispoziciji, aby slědowaki identificěrowała a blokěrowała.

Aby wěcej wó slědowanju a standardach cytał, kótarež Disconnect wužywa, aby swóju lisćinu napórał, glejśo how. Zgóńśo wěcej wó lisćinach, kótarež Firefox wužywa za slědowański šćit.

Šćitowy symbol pokazujo se we wašom adresowem pólu, gažkuli Firefox blokěrujo domeny, kótarež slěduju.

tracking protection 42

Aby glědał, kótare resurse se blokěruju, móžośo webkonsolu wócyniś a za powěźeńkami pód rejtarkom Wěstota pytaś.

Blokěrowańske lisćiny w Firefox

Pśiźo we wersiji 43

Zachopinajucy z wersiju 43 Firefox, móžośo blokěrowańsku lisćinu změniś, kótaraž wužywa se za blokěrowanje slědowanja pśez tśeśich. Pó standarźe wužywa priwatny modus ze slědowańskim šćitom zakładnu šćitowu lisćinu wót Disconnect.me. Móžośo to změniś a město togo striktnu šćitowu lisćinu wót Disconnect.me wužywaś.

Zachopinajucy z wersiju 43 Firefox, móžośo blokěrowańsku lisćinu změniś, kótaraž wužywa se za blokěrowanje slědowanja pśez tśeśich. Pó standarźe wužywa priwatny modus ze slědowańskim šćitom zakładnu šćitowu lisćinu wót Disconnect.me. Móžośo to změniś a město togo striktnu šćitowu lisćinu wót Disconnect.me wužywaś.

 • Zakładna šćitowa lisćina blokěrujo powšyknje znate analyzěrujuce slědowaki, slědowaki źělenja ze socialnymi seśami a wabjeńske slědowaki. Zakładna šćitowa lisćina pak dowólujo někotare znate wopśimjeśowe slědowaki, aby wobškóženje websedłow w granicach źaržała.
 • Lisćina striktnego šćita blokěrujo wšykne znate slědowaki, t. gr. analyzěrujuce slědowaki, slědowaki źělenja ze socialnymi seśami a wabjeńske slědowaki a teke wopśimjeśowe slědowaki. Striktna lisćina wobškóźujo někotare wideo, diashowy a někotare socialne seśi.

Wašu blokěrowańsku lisćinu změniś

To hyšći njejo we wašej wersiji Firefox k dispoziciji. Pšosym aktualizěrujśo Firefox na nejnowšu wersiju.
 1. Klikniśo na menijowy tłocašk new fx menu a pótom na „Nastajenja“.
 2. Klikniśo na Priwatnosć nalěwo.
 3. Klikniśo na tłocašk Blokěrowańsku lisćinu změniś pódla “Slědowański šćit w priwatnych woknach wužywaś” a wubjeŕśo blokěrowańsku lisćinu, kótaruž cośo wužywaś.
 4. Klikniśo na Změny składowaś. Buźośo dialogowe pólo "Firefox znowego startowaś" wiźeś, z powěźeńku Firefox musy se znowego startowaś, aby se blokěrowańske lisćiny změnili.
 5. Klikniśo na tłocašk W pórěźe w dialogowem pólu Firefox znowego startowaś.
 6. Gaž Firefox jo se znowego startował, móžośo rejtark NastajenjaNastajenja zacyniś.

Slědowański šćit znjemóžniś

Pó standarźe jo slědowański šćit zmóžnjony, gaž sćo w priwatnem woknje. Móžośo slědowański šćit za jadnotliwe sedło abo za wšykne sedła znjemóžniś.

Slědowański za jadnotliwe sedła znjemóžniś

 1. Šćitowy symbol se pokažo, gaž Firefox aktiwnje blokěrujo slědowaki na boku. Klikniśo na šćitowy symbol, aby kontrolny centrum wócynił.
 2. Klikniśo w kontrolnem centrumje na Šćit za toś to póseźenje znjemóžniś.
  Slědowański šćit znjemóžniś fx48
 3. Gaž slědowański šćit jo znjemóžnjony, pokažo se šćitowy symbol z cerwjeneju nakósneju smužku tracking protection off fxos we wašom adresowem polu.
Aby slědowański šćit zasej zmóžnił, klikniśo znowego na šćitowy symbol a pótom na Šćit zmóžniś.

Dokulaž priwatny modus njewobchowajo žedne informacije wó wašom pśeglědowańskem pósejźenju, gaž znjemóžnjaśo slědowański šćit za sedło, płaśi to jano za toś to pósejźenje. Gaž startujośo nowe priwatne pósejźenje, buźo slědowański šćit zasej za wšykne sedła zmóžnjone.

Slědowański šćit za wšykne sedła znjemóžniś

 1. Klikniśo na menijowy tłocašk new fx menu a pótom na NastajenjaNastajenja.
 2. Klikniśo na wótrězk Priwatnosć a wótpórajśo pótom kokulku pódla Slědowański šćit w priwatnych woknach wužywaś.
  nastajenja priwatnosć slědowański šćit fx48
 3. Zacyńśo rejtark, aby swóje změny składował.
Pokaz: Móžośo slědowański šćit teke z priwatnego startowego boka znjemóžniś:

Priwatne wokno priwatny modus startowy bok fx48

Jolic sćo južo w priwatnem woknje, zapódajśo about:privatebrowsing w adresowem pólu a tłocćo tastu , aby k priwatnemu startowemu bokoju šeł.

Klikniśo na wótkaz Slědowański šćit znjemóžniś. Jolic slědowański šćit jo južo znjemóžnjony, móžośo jen zasej z priwatnego startowego boka zmóžniś. Aby to cynił, klikniśo na wótkaz Slědowański šćit zmóžniś.

Klikniśo na zeleny tłocašk z kokulku, aby slědowański šćit znjemóžnił. Jo-lic slědowański šćit južo znjemóžnjony, móžośo jen na startowem boku priwatnego modusa zasej zmóžniś. Klikniśo na tłocašk, kótaryž tak wuglěda: Fx48TrackingOff

// Toś te pśijazne luźe su pomógli, toś ten nastawk pisaś: milupo. Móžośo teke pomagaś - zgóńśo, kak.

Jo toś ten nastawk wužytny był? Pšosym cakajśo…

Pśinosujśo ako dobrowólnik k pomocy Mozilla