Priwatny modus - Firefox wužywaś, mimo až historija se składujo

Gaž pśeglědujośo web, Firefox markujo se za was wjele informacijow - ako na pś. sedła, kótarež sćo se woglědał. Wótergi snaź njocośo, až druge luźe z pśistupom na wašo licadło wiźe toś te informacije, na pśikład, gaž cośo dar kupowaś. Priwatny modus zmóžnja wam, internet wužywaś, mimo až se informacije wó tom składuju, kótare sedła a boki sćo se woglědał.

Priwatny modus wopśimujo teke funkciju Slědowański šćit w priwatnem modusu, kótaraž zajźujo, až pśedewześa slěduju wašu pśeglědowańsku historiju pśez někotare sedła. Aby wěcej wó priwatnem modusu ze slědowańskim šćitom w Firefox zgónił, cytajśo Slědowański šćit w priwatnem modusu.

Pokažomy wam, kak to funkcioněrujo.

Wažny pokaz: Pśez priwatny modus njejsćo anonymny w interneśe. Waš internetny słužbny póbitowaŕ, źěłodawaŕ abo sedła same mógu hyšći slědowaś, kótare boki se woglědujośo. Priwatny modus njesćita wam teke pśeśiwo tastowym protokolowakam abo spionažnym programam, kótarež su se snaź na wašom licadle składowali.

Kak mógu nowe priwatne wokno wócyniś?

Stej dwě móžnosći, nowe priwatne wokno wócynjaś.

Nowe, prozne priwatne wokno wócyniś

 • Klikniśo na menijowy tłocašk New Fx Menu a pótom na Nowe priwatne wokno.
  private browsing - fx29 - winxpprivate browsing - fx29 - win8private browsing - fx29 - macprivate browsing - fx29 - linux

Wótkaz w nowem priwatnem woknje wócyniś

 • Klikniśo z pšaweju myškoweju tastuŹaržćo tastu Strg tłoconu, mjaztym až kliknjośo na wótkaz a wubjeŕśo Wótkaz w priwatnem woknje wócyniś z kontekstowego menija.
  Link in Private Window Fx20 WinXPLink in Private Window Fx20 Win7Link in Private Window Fx20 MacLink in Private Window Fx20 Lin
Pokaz: Priwatne wokna maju górjejce purpurnu masku.
Mask - WinXPMask - Win8Mask - MacMask - Linux

Co priwatny modus njeskładujo?

 • Woglědane boki: Boki njepśidawaju se lisćinje sedłow w meniju Historija, liscinje historije we woknje biblioteki abo lisćinje adresow w inteligentnem adresowem pólu.
 • Zapiski formularow a pytańskego póla: Nic, což zapódawaśo do tekstowych kašćikow na webbokach abo w pytańskem pólu njebuźo se za awtomatiske wudopołnjenje formularow składowaś.
 • Gronidła: Nowe gronidła njebudu se składowaś.
 • Zapiski ześěgnjeńskeje lisćiny: Ześěgnjone dataje njepomjeniju se we woknje ześěgnjenjow, teke, za tym až sćo priwatny modus znjemóžnił.
 • Cookieje: Cookieje składuju informacije wó woglědanych websedłach, ako na pś. nastajenja sedła, pśizjawjeński status a daty, kótarež tykace ako Adobe Flash wužywaju. Cookieje daju se teke wót tśeśich póbitowarjow wužywaś, aby slědowali, kótare websedła se woglědujośo. Za dalšne informacije wó slědowanju, glejśo Funkciju Njeslědowaś zmóžniś
 • Pufrowane webwopśimjeśe a webwopśimjeśe a wužywarske daty offline: Nachylne internetne dataje (pufrowane dataje) abo dataje, kótarež websedła składuju za wužywanje offline, se njeskładuju.
Pokaz:
 • Nowe cytańske znamjenja, kótarež napórajośo w priwatnem modusu, se składuju.
 • Dataje, kótarež ześěgujośo w priwatnem modusu, se składuju.

Mógu Firefox tak konfigurěrowaś, až pśecej wužywa priwatny modus?

Firefox markujo se pó standarźe historiju, ale móžośo toś to nastajenje w meniju NastajenjaNastajenja změniś (klikniśo na meni Firefox New Fx Menu, wubjeŕśo NastajenjaNastajenja a pótom wótrězk Priwatnosć). Gaž změnjaśo swójo nastajenje pód „Historija“ do Historiju se nigda njespomnjeś, to groni, až Firefox jo pśecej w priwatnem modusu. Za dalšne informacije glějśo Nastajenja za priwatnosć, pśeglědowańsku historiju a njeslědowanje.

Wažny: Gaž toś to nastajenje Firefox jo Historiju se nigda njespomnjeś, njewiźiśo purpurnu masku górjejce w kuždem woknje, lěcrownož sćo wopšawdu w priwatnem modusu. Aby se do normalnego modusa wrośił, źiśo do menija NastajenjaNastajenja , wubjeŕśo wótrězk Priwatnosć a stajśo nastajenje pód „Historija“ na Historiju se spomnjeś.

Dalšne móžnosći, z kótarymiž móžośo kontrolěrowaś, kótare daty Firefox składujo

Jo toś ten nastawk wužytny był?

Pšosym cakajśo…

Slědujuce wjelicne luźe su pomogli, toś ten nastawk pisaś:

Illustration of hands

Dobrowólnik

Rosćo a źělśo swóju kompetencu z drugimi. Wótegrońśo na pšašanja a pólěpšćo našu wědowu datowu banku.

Dalšne informacije