Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Black and Pink flicker after update

  • 5 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Deus Mortis

more options

Ever since the update, I have had pink flickers on videos on youtube and twitter. They last for less then a second, so I couldn't grab a screenshot of it. After doing some reading online, I turned off hardware acceleration which turned the pink flicker black and now effects several sections of the web browser.

Ever since the update, I have had pink flickers on videos on youtube and twitter. They last for less then a second, so I couldn't grab a screenshot of it. After doing some reading online, I turned off hardware acceleration which turned the pink flicker black and now effects several sections of the web browser.
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

Ok this has solved my flicker. Thank you

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (5)

more options

Graphical bugs should normally go away with hardware acceleration disabled.

Does it still happen in a new profile? An easy way to test a new profile is to install Developer Edition and see if it happens there or refresh your existing profile. Make sure you stay signed out of your sync account when testing.

Hữu ích?

more options

Yes, this is still happening with hardware acceleration disabled. Sorry, for taking so long.

Hữu ích?

more options

Did you try Developer Edition?

Are no other graphic-intensive apps affected?

Hữu ích?

more options

Start Firefox in Troubleshoot Mode to check if one of the extensions ("3-bar" menu button or Tools -> Add-ons -> Extensions) or if hardware acceleration or if userChrome.css/userContent.css is causing the problem.

  • switch to the Default System theme: "3-bar" menu button or Tools -> Add-ons -> Themes
  • do NOT click the "Refresh Firefox" button on the Troubleshoot Mode start window

Hữu ích?

more options

Giải pháp được chọn

Ok this has solved my flicker. Thank you

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.