Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

qr code not recognized on firefox is recognized on edge

  • 3 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 79 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi zeroknight

more options

To identify myself I had to scan a qr code on a website using my phone. This used to work in firefox but it doesn't anymore. It still works in edge. I'm using firefox 119.0.1 x64 on windows 11 home 22H2. How can I fix this?

To identify myself I had to scan a qr code on a website using my phone. This used to work in firefox but it doesn't anymore. It still works in edge. I'm using firefox 119.0.1 x64 on windows 11 home 22H2. How can I fix this?

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

This might be due to canvas fingerprinting protection, you can let the site access the canvas from the icon in the address bar at the expense of exposing your browser fingerprint.

Hữu ích?

more options

Hello zeroknight.

Thank you for your reply. I use standard protection. If I understand correctly fingerprinting protection can not be my problem. It's a curious problem. This qrcode does not work in firefox and it does work in edge. Other qrcodes work fine in firefox. Do you have any other suggestions how I can solve this?

Kind regards, Klaas

Hữu ích?

more options

Does it still happen in a new profile? An easy way to test a new profile is to install Developer Edition and see if it happens there or refresh your existing profile.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.