Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Spell checker

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 6 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I have the spell check turned on, English GB dictionary installed but spell checking is not working in Yahoo Mail or Gmail. In fact it's not working anywhere! Anyone know how to make it work?

Giải pháp được chọn

Some websites disable the browser spellchecker. Why? Who knows.

Grammarly for Firefox by Grammarly https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/grammarly-1/

Grammarly will help you communicate more effectively. As you type, Grammarly flags mistakes and helps you make sure your messages, documents, and social media posts are clear, mistake-free, and impactful.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

Some websites disable the browser spellchecker. Why? Who knows.

Grammarly for Firefox by Grammarly https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/grammarly-1/

Grammarly will help you communicate more effectively. As you type, Grammarly flags mistakes and helps you make sure your messages, documents, and social media posts are clear, mistake-free, and impactful.

Hữu ích?

more options

Note that you need to install a spell check dictionary and not a language pack.

A language pack provides string translations for the user interface.

This is also different than choosing the preferred languages for webpages.

You can look here for dictionaries:

Dictionaries that you install appear under "Add-ons -> Dictionaries".

You can see which dictionary is selected if you right-click in a text area and open the Languages sub menu. At least one dictionary should be installed and have a check mark to indicate that it is selected.

  • open the "Add Dictionaries" link to install a dictionary if you do not have one.

The spelling checker is enabled if [X] "Check Spelling" in the right-click context menu has a checkmark.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.