Kak zarědujom Sync na swójom licadle?

Sync wam zmóžnja, waše daty a nastajenja pśez wšykne waše rědy źěliś (na pśikład waše cytańske znamjenja, wašu historiju, waše gronidła, wócynjone rejtarki a zainstalěrowane dodanki). Toś ten nastawk wam pokazujo, kak móžośo Sync zarědowaś.

Sync wam zmóžnja, waše daty a nastajenja pśez wšykne waše rědy źěliś (na pśikład waše cytańske znamjenja, wašu historiju, waše gronidła, wócynjone rejtarki, cytańsku lisćinu a zainstalěrowane dodanki). Toś ten nastawk wam pokazujo, kak móžośo Sync zarědowaś.

Wažny: Sync trjeba nejnowšu wersiju Firefox. Aktualizěrujśo Firefox na wšych licadłach abo Androidowych rědach. Jolic trěbne, aktualizěrujśo Sync.

Pšosym aktualizěrujśo na nejnowšu wersiju Firefox, aby toś te funkcije wužywali.

Aby Sync zarědował, musyśo konto na swójom głownem rěźe załožyś a se pótom z pomocu drugich rědow pla toś togo konta pśizjawiś. How su jadnotliwe kšace:

Konto Sync załožyś

 1. Klikniśo na menijowy tłocašk new fx menu a pótom na Pla Sync pśizjawiś. Pśizjawjeński bok wócynijo se w nowem rejtarku.
  Pla Sync pśizjawiś
  Pokaz: Jolic njewiźiśo wótrězk Sync w meniju, sćo hyšći ze stareju wersiju Sync zwězany. Pšosym cytajśo Sync your Firefox bookmarks, history, passwords and more.
 2. Klikniśo na tłocašk Prědne kšace.
 3. Wupołniśo formular, aby konto załožył a klikniśo na Dalej. Źiwajśo na e-mailowu adresu a gronidło, dokulaž trjebaśo jej pózdźej, aby se pśizjawił.
 4. Pśepytajśo swóje mejlki za wobkšuśeńskim wótkazom a klikniśo na njen, aby swóju e-mailowu adresu wobkšuśił. Móžośo zachopiś!
 5. Aby swóje druge rědy ze Sync zwězał, pókšacujśo z pśiducym wótrězkom.

Dalšne rědy ze Sync zwězaś

Musyśo se jano pśizjawiś a Sync cyni zbytk. Aby se pśizjawił, trjebaśo e-mailowu adresu a gronidło, kótarež sćo pśi registrěrowanju pódał.

 1. Klikniśo na menijowy tłocašk new fx menu a pótom na Pla Sync pśizjawiś.
 2. Klikniśo na tłocašk Prědne kšace, aby bok Konto Firefox załožyś wócynił.
 3. Klikniśo na wótkaz Maśo južo konto? Pśizjawśo se dołojce na boku.
  Sync sign in - 29
 4. Zapódajśo e-mailowu adresu a gronidło, kótarejž sćo wužył, aby swójo konto załožył.
 5. Za tym až sćo pśizjawił, buźo Sync synchronizěrowanje wašych datow pśez waše zwězane rědy startowaś.
Aby wubrał, kótare daty maju se synchronizěrowaś, cytajśo How do I choose what types of information to sync on Firefox?

Aby swóje mobilne rědy zwězał, glejśo:

Rěd ze Sync wótpóraś

 1. Klikniśo na menijowy tłocašk new fx menu , aby meni pokazał.
 2. Klikniśo na mě swójogo konta Sync (zwětšego waša e-mailowa adresa), aby nastajenja Sync wócynił.
 3. Klikniśo na Źěliś. Waš rěd wěcej njebuźo se synchronizěrowaś.

Jo toś ten nastawk wužytny był?

Pšosym cakajśo…

Slědujuce wjelicne luźe su pomogli, toś ten nastawk pisaś:

Illustration of hands

Dobrowólnik

Rosćo a źělśo swóju kompetencu z drugimi. Wótegrońśo na pšašanja a pólěpšćo našu wědowu datowu banku.

Dalšne informacije