Kak zarědujom Sync na swójom licadle?

Konto Firefox wam zmóžnja, waše daty a nastajenja pśez wšykne waše rědy synchronizěrowaś (na pśikład waše cytańske znamjenja, wašu historiju, waše gronidła, wócynjone rejtariki, a zainstalěrowane dodanki). Móžośo jo dermo wužywaś.

Wažny: Sync njejo myslony za zawěsćenje datow. Wužywarje měli dalej pšawidłowne zawěsćenja swójich profilow Firefox pśewjasć, aby zgubjenjeju datow zajźowali.

Konto Firefox załožyś

Trjebaśo konto Firefox, abyšće synchronizaciju konfigurěrował. Aby konto załožył:

 1. Klikniśo na menijowy tłocašk fx57menuFx89menuButton, aby menijowe wokno wócynił.
  Fx89MenuSignIn
 2. Klikniśo na tłocačk Pśizjawiś pódla Synchronizěrowaś a daty składowaś.
  • Pśizjawjeński bok Firefox Accounts se w nowem rejtariku wócynijo.
  FxA-NewSignIn-smaller
 3. Zapódajśo swóju e-mailowu adresu a klikniśo na Dalej.
 4. Wupołniśo formular, aby konto załožył.
  • Źiwajśo na e-mailowu adresu a gronidło, kótarejž sćo wužywał: Trjebaśo jej, aby se pśizjawił.
 5. Firefox Accounts wam wobkšuśeńsku mejlku pósćelo. Wužywajśo wobkšuśeński wótkaz abo kod, aby swójo konto wobkšuśił.
 6. Klikniśo na e-mailowu adresu abo zwobraznjeńske mě swójogo konta Firefox (musyśo se snaź nejpjerwjej pśizjawiś.)

  Fx89menu-FirefoxAccountFx70menu-FirefoxAccount
 7. Klikniśo na Něnto synchronizěrowaś.
 1. Klikniśo na symbol konta Firefox FxA Icon signed out na symbolowej rědce.
  (Jolic symbol konta Firefox njewiźiśo, klikniśo na menijowy tłocašk Fx57menu a pótom na Pla Firefox pśizjawiś.)
  Fx70SignInToFirefox-TurnOnSync
 2. Klikniśo na Pla Firefox pśizjawiś.
 3. Wupołniśo formular, aby konto załožył.
  • Źiwajśo na e-mailowu adresu a gronidło, kótarejž sćo wužywał: Trjebaśo jej, aby se pśizjawił.
 4. Firefox Accounts wam wobkšuśeńsku mejlku pósćelo. Wužywajśo wobkšućeński wótkaz abo kod, aby swójo konto wobkšuśił.
 5. Klikniśo na symbol konta Firefox, aby meni wócynił.
 6. Klikniśo na Něnto synchronizěrowaś.
Glědajśo: Telefonowy numer mobilnego telefona njejo trjebny za konfiguraciju Sync. Jolic se w běgu pśizjawjeńskego procesa bok pokazujo, kótaryž was napomina, Firefox telefonowy numer mobilnego telefona słaś, wócyńśo jadnorje nowy rejtarik abo nowe wokno.

Rozsuźiś, kótare informacije maju se synchronizěrowaś

Glejśo How do I choose what information to sync on Firefox?

Dalšne rědy ze Sync zwězaś

Rěd móžo mobilny rěd (na pśikład smartfon abo tablet), desktopowy kompjuter abo drugi profil Firefox byś. Za wěcej wó mobilnych rědach glejśo:

Wažny: Sync trjeba nejnowšu wersiju Firefox. Aktualizěrujśo Firefox na wšych licadłach abo Androidowych rědach. Jolic trěbne, aktualizěrujśo Sync.

Aby druge desktopowe licadło abo profil zwězał, pśizjawśo se jadnorje a dajśo Firefox zbytk cyniś. Aby se pśizjawił, trjebaśo e-mailowu adresu a gronidło, kótarejž sćo wužywał w pjerwjejšnem wótrězku.

 1. Wócyńśo Firefox na licadle abo w profilu, kótaryž cośo synchronizěrowaś.
 2. Klikniśo na menijowy tłocašk Fx89menuButton a pótom na tłocašk Pśizjawiś pódla Daty synchronizěrowaś a składowaś.
  Fx89MenuSignIn
 1. Wócyńśo Firefox na licadle abo w profilu, kótaryž cośo synchronizěrowaś.
 2. Klikniśo na symbol konta Firefox w symbolowej rědce.
  Fx70SignInToFirefox-TurnOnSync
 3. Klikniśo na Pla Firefox pśizjawiś.
  • Jolic sćo južo pśizjawjony (glejśo How do I know the status of my sync?), klikniśo na Synchronizěrowańske nastajenja, aby wubrał, což ma se synchronizěrowaś abo klikniśo na Něnto synchronizěrować, aby synchronizaciju ned zachopił.

Sync za do togo synchronizěrowane rědy znjemóžniś

Za dalšne informacije glejśo Firefox Sync znjemóžniś.

Jo toś ten nastawk wužytny był?

Pšosym cakajśo…

Slědujuce wjelicne luźe su pomogli, toś ten nastawk pisaś:

Illustration of hands

Dobrowólnik

Rosćo a źělśo swóju kompetencu z drugimi. Wótegrońśo na pšašanja a pólěpšćo našu wědowu datowu banku.

Dalšne informacije