Separatne profile za kuždu instalaciju Firefox

Co profile su?

Firefox informacije ako cytańske znamjenja, gronidła a wužywaŕske nastajenja w sajźbje datajow z mjenim „profil“ składujo. Toś ten profil se na drugem městnje ako nałožeńskeprogramowe dataje Firefox składujo. Cytajśo toś ten nastawk za drobnostki.

Co se stawa, jolic wěcej ako jadnu instalaciju Firefox mam?

Někotare wužywarje maju někotare instalacije Firefox, kuždu w separatnych nałožeńskichprogramowych zarědnikach. Firefox za kuždu instalaciju Firefox separatny profil wužywa, mjazy nimi za instalacije Nightly, Beta, Developer Edition a Extended Support Release (ESR). Pśez to Firefox jo stabilnjejšy, gaž instalacije na samskem licadle wuměnjaśo a zmóžnja wam teke, druge instalacije Firefox rownocasnje wužywaś.

Jolic nowu, pśidatnu instalaciju Firefox instalěrujośo, se nowy profil załožyjo. Njezghubijośo wósobinske daty abo pśiměrjenja, kótarež sćo do togo měł, dokulaž se waš stary profil składujo a jo z pjerwjejšneju instalaciju Firefox zwězany.

Kótare móžnosći su?

Njetrjebaśo nic cyniś. Kužda instalacija Firefox ma rozdźělne profilowe daty. Jolic cośo, až informacije, kótarež do Firefox składujośo, maju za wšykne instalacije te samske byś, móžośo konto Firefox wužywaś, aby je synchronizěrował. Sync jo nejlažčejša móžnosć, aby se waše profile za wšykne waše instalacije Firefox synchrone źaržali. Mimo togo dostanjośo lěpšyny ako słanje rejtarikow a wěste składowanje gronidłow. How móžośo Sync startowaś.

Dajo se změniś, kótara instalacija Firefox pjerwjejšny profil wužywa?

Jo. Móžośo zarědnik profilow za kuždu instalaciju wužywaś, aby nowy standardny profil nastajił. Instrukcije su w nastawku zastojnika profilow a w nastawku Recover user data missing after Firefox update k dispoziciji.

Wužywam Sync, budu se móje skłaźone daty nadalej synchronizěrowaś?

Jo. Gaž se pla swójogo konta Firefox w Firefox pśizjawjaśo, měli se daty z drugich instalacijow Firefox, kótarež su se do Sync składowali, pokazaś.

Co se z mójim profilom stawa, jolic se k pjerwjejšnej wersiji Firefox wrośam?

Musyśo nowy profil załožyś, aby se wobškóźenjow profila wobinuł.

Zachopinajucy z wersiju Firefox 67, se kužda instalacija Firefox separatny profil pomina. Wšykne dotychměstne profilowe daty se składuju a su z prědneju instalaciju Firefox zwězane, kótarež se pó změnje wócynja.

Jolic wopytujośo instalaciju Firefox z profilom startowaś, kótaryž jo se wužywał slědny raz w nowšej wersiji, buźośo warnowanje wiźeś, až wužywanje staršeje wersije Firefox móžo profilowe daty ako na pś. cytańske znamjenja a pśeglědowańsku historiju wobškóźiś:

Fx68DowngradeProtection-prompt

Klikniśo na tłocašk Nowy profil załožyś, aby Firefox z nowym profilom startował.

Gaž se k starej wersiji Firefox wrośaśo a nowy profil wužywaśo, jo profil, kótaryž jo se wužywał w nowšej wersiji, hyšći w zastojniku profilow za wužywanje w nowšej wersiji Firefox k dispoziciji.

Pokaz: Šćit pśeśiwo wužywanjeju staršeje wersije Firefox (engelski: downgrade) dajo se wótpóraś, gaž Firefox z pśikazoweje smužki z parametrom --allow-downgrade startujośo.

Wužywam južo separatne profile za móje rozdźělne instalacije Firefox

Jolic južo sćo załožył manuelnje separatne profile za rozdźělne instalacije, njetrjebaśo na změnu źiwaś (to jo chylku było dopórucone póstupowanje z Nightly).

Jo toś ten nastawk wužytny był?

Pšosym cakajśo…

Slědujuce wjelicne luźe su pomogli, toś ten nastawk pisaś:

Illustration of hands

Dobrowólnik

Rosćo a źělśo swóju kompetencu z drugimi. Wótegrońśo na pšašanja a pólěpšćo našu wědowu datowu banku.

Dalšne informacije