Tastowe skrotconki - zwucone nadawki Firefox spěšnje wuwjasć

To jo lisćina tastowych skrotconkow w Mozilla Firefox. Jolic sćo skrotconki Emacs za tekstowe wobźěłanje w GNOME zmóžnił, budu wóne teke w Firefox funkcioněrowaś. Jolic tastowa skrotconka Emacs za tekstowe wobźěłowanje su ze standardnymi tastowym skrotconkami (ako na pś. Strg + {key K) w konflikśe, ma tastowa skrotconka Emacs primat, jolic fokus jo w tekstowem pólu (inkluziwnje adresowe a pytańske pólo). W takich padach wy by měł alternatiwnu tastowu skrotconku wužywaś, jolic dołojce jadna jo pódana.

Pokaz: Tastowe skrotconki daju se z pomocu rozšyrjenja Menu Wizard pśiměris.

Nawigacija

Pśikaz Tastowa skrotconka
Slědk Alt +
cmd ⌘ +
cmd ⌘ + [
Entf ⌦
Alt +
Strg + [
Doprědka Alt +
+
cmd ⌘ +
cmd ⌘ + ]
+ Entf ⌦
Alt +
Strg + ]
Startowy bok Alt + Pos1alt ⌥ +
Dataju wócyniś Strg + Ocmd ⌘ + O
Znowego F5
Strg + Rcmd ⌘ + R
Znowego (wulašujo pufrowak) Strg + F5
Strg + + R
cmd ⌘ + + R
Stoj Esc
cmd ⌘ + .

Aktualny bok

Pśikaz Tastowa skrotconka
Wobrazowku dołoj Bildfn +
Wobrazowku górjej Bildfn +
Kóńc boka Ende
cmd ⌘ +
Zachopjeńk boka Pos1
cmd ⌘ +
K pśiducemu wobcerkoju F6
K pjerwjejšnemu wobcerkoju + F6
Śišćaś Strg + Pcmd ⌘ + P
Bok składowaś ako Strg + Scmd ⌘ + S
Pówětšyś Strg + +cmd ⌘ + +
Pómjeńšyś Strg + -cmd ⌘ + -
Skalěrowanje anulěrowaś Strg + 0cmd ⌘ + 0

Wobźěłaś

Pśikaz Tastowa skrotconka
Kopěrowaś Strg + Ccmd ⌘ + C
Wurězaś Strg + Xcmd ⌘ + X
Lašowaś Entffn +
Zasajźiś Strg + Vcmd ⌘ + V
Zasajźiś (ako lutny tekst) Strg + + Vcmd ⌘ + + V
Wóspjetowaś Strg + Ycmd ⌘ + + ZStrg + + Z
Wšykno wubraś Strg + Acmd ⌘ + A
Anulěrowaś Strg + Zcmd ⌘ + Z

Pytaś

Pśikaz Tastowa skrotconka
Pytaś Strg + Fcmd ⌘ + F
Dalej pytaś F3
Strg + Gcmd ⌘ + G
Naslědk pytaś + F3
Strg + + G

cmd ⌘ + + G

Pśi pisanju jano we
wótkazowem teksće pytaś
'
Spěšne pytanje /
Pytańske pólo abo
pólo za spěšne pytanje zacyniś
Esc - gaž pytańske pólo abo
pólo za spěšne pytanje ma fokus
Fokus na pytańske pólo stajiś Strg + Kcmd ⌘ + K
Strg + EStrg + Jcmd ⌘ + alt ⌥ + F
Spěšnje mjazy pytnicami pśešaltowaś Strg +
Strg +
cmd ⌘ +
cmd ⌘ +
- gaž pytańske pólo ma fokus
W meniju móžośo pytnice pśešaltowaś,
pśidaś abo zastojaś

Alt +
Alt +
F4
alt ⌥ +
alt ⌥ +
- gaž pytańske pólo ma fokus

Wokna a rejtarki

Někotare z toś tych tastowych skrotconkow se pominaju, až tuchylu wubrany rejtark ma "fokus", to groni, skrotconki funkcioněruju jano we wubranem rejtarku. Tuchylu jo jadnučka móžnosć to cyniś, pódlański objekt wubraś a z pomocu tastoweje skrotconki Alt + Dcmd ⌘ + L do aktualnego rejtarka skócyś, aby wy adresowe pólo wubrał a pótom dwójcy + tłocyś.
Pśikaz Tastowa skrotconka
Rejtark zacyniś Strg + W
Strg + F4
cmd ⌘ + W
- nic pak za rejtarki nałoženjow
Wokno zacyniś Strg + + W
Alt + F4
cmd ⌘ + + W
Rejtark nalěwo pśesunuś, jolic ma fokus Strg +
Strg +
cmd ⌘ +
cmd ऎ +
Strg + + Bild
Rejtark napšawo pśesunuś, jolic ma fokus Strg +
Strg +
cmd ⌘ +
cmd ⌘ +
Strg + + Bild
Rejtark k zachopjeńkoju pśesunuś, jolic ma fokus Strg + Pos1cmd ⌘ +
Rejtark ku kóńcoju pśesunuś, jolic ma fokus Strg + Endecmd ⌘ +
Zuk za rejtarki wušaltowaś Strg + M
Nowy rejtark Strg + Tcmd ⌘ + T
Nowe wokno Strg + Ncmd ⌘ + N
Nowe priwatne wokno Strg + + Pcmd ⌘ + + P
Pśiducy rejtark Strg +
Strg + Bild
ctrl +
ctrl +
cmd ⌘ + alt ⌥ +
Adresu w nowem rejtarku wócyniś Alt + alt ⌥ + - z adresowego abo pytańskego póla
Pjerwjejšny rejtark Strg + +
Strg + Bild
ctrl + +
{key ctrl
+
cmd ⌘ + alt ⌥ +
Zacynjanje rejtarka anulěrowaś Strg + + Tcmd ⌘ + + T
Zacynjanje wokna anulěrowaś Strg + + Ncmd ⌘ + + N
Rejtark 1 do 8 wubraś Strg + 1 do 8cmd ⌘ + 1 do 8Alt + 1 do 8
Slědny rejtark wubraś Strg + 9cmd ⌘ + 9Alt + 9
Rejtarkowe kupki pokazaś Strg + + Ecmd ⌘ + + E
Naglěd rejtarkowych kupkow zacyniś Esc
Pśiduca rejtarkowa kupka Strg + `crl + ` - jano za někotare tastaturowe šemy
Pjerwjejšna rejtarkowa kupka Strg + + `ctrl + + ` - jano za někotare tastaturowe šemy

Historija

Pśikaz Tastowa skrotconka
Bocnica historije Strg + Hcmd ⌘ + + H
Wokno biblioteki (Historija) Strg + + H
Aktualnu historiju wuprozniś Strg + + Entfcmd ⌘ + + Entf ⌦

Cytańske znamjenja

Pśikaz Tastowa skrotconka
Wšykne rejtarki ako cytańske znamjenja składowaś Strg + + Dcmd ⌘ + + D
Toś ten bok ako cytańske znamje składowaś Strg + Dcmd ⌘ + D
Bocnica cytańskich znamjenjow Strg + B
Strg + I
cmd ⌘ + BStrg + B
Biblioteka (cytańske znamjenja) Strg + + Bcmd ⌘ + + BStrg + + O

Rědy

Pśikaz Tastowa skrotconka
Ześěgnjenja Strg + JStrg + + Ycmd ⌘ + J
Dodanki Strg + + Acmd ⌘ + + A
Wuwijarske rědy pśešaltowaś F12
Strg + + Icmd ⌘ + alt ⌥ + I
Webkonsola Strg + + Kcmd ⌘ + alt ⌥ + K
Inspektor Strg + + Ccmd ⌘ + alt ⌥ + C
Pytanje za zmólkami Strg + + Scmd ⌘ + alt ⌥ + S
Stilowy editor + F7
Wugbaśe + F5
Seś Strg + + Qcmd ⌘ + alt ⌥ + Q
Wuwijarska symbolowa rědka + F2
Pśiměrjony webdesign Strg + + Mcmd ⌘ + alt ⌥ + M
Zapisnik + F4
Žrědłowy tekst boka Strg + Ucmd ⌘ + U
Zmólkowa konsolaKonsola wobglědowaka Strg + + Jcmd ⌘ + + J
Info wó boku cmd ⌘ + IStrg + I

PDF

Pśikaz Tastowa skrotconka
Pśiducy bok N abo J abo
Pjerwjejšny bok P abo K abo
Pówětšyś Strg + +cmd ⌘ + +
Pómjeńšyś Strg + -cmd ⌘ + -
Awtomatiske skalěrowanje Strg + 0cmd ⌘ + 0
Dokument k směroju špěrki zwjertnuś R
Dokument pśeśiwo směroju špěrki zwjertnuś + R
Prezentaciski modus pśešaltowaś Strg + Alt + Pcmd ⌘ + alt ⌥ + P
Rucny rěd pśešaltowaś H
Fokus na zapodawańske pólo numera boka stajiś Strg + Alt + Gcmd ⌘ + alt ⌥ + G

Howacne

Pśikaz Tastowa skrotconka
Adresu z .com wudopołniś Strg + cmd ⌘ +
Adresu z .net wudopołniś + +
Adresu z .org wudopołniś Strg + + cmd ⌘ + +
Wubrany wudopołnjeński zapisk Entf + Entf ⌦
Połnu wobrazowku pśešaltowaś cmd ⌘++FF11
Aktiwěrowanje menijoweje rědki pśešaltowaś
(pokazujo se nachylu, gaž jo schowana)
Alt abo F10Alt (KDE) abo F10 (GNOME)
Rědku dodankow pokazaś/schowaś Strg + /cmd ⌘ + /
Caret Browsing F7
Adresowe pólo wubraś F6
Alt + D
Strg + L
cmd ⌘ + L

Medijowe skrotconki

Pśikaz Tastowa skrotconka
Mjazy wótgraśim a pawzu pśešaltowaś prozna tasta
Głosnosć pómjeńšýś
Głosnosć pówušyś
Zuk wušaltowaś Strg + cmd ⌘ +
Zuk zašaltowaś Strg + cmd ⌘ +
15 sekundow slědk
10 % slědk Strg + cmd ⌘ +
15 sekundow doprědka
10 % doprědka Strg + cmd ⌘ +
K zachopjeńkoju Pos1
Ku kóńcoju Ende

Wuwijarske tastowe skrotconki

Móžośo tastowe skrotconki teke z wuwijarskimi rědami w Firefox wužywaś. Glejśo bok tastowych skrótšenkow na Mozilla Developer Network (engelski).

// Toś te pśijazne luźe su pomógli, toś ten nastawk pisaś: milupo. Móžośo teke pomagaś - zgóńśo, kak.

Jo toś ten nastawk wužytny był? Pšosym cakajśo…

Pśinosujśo ako dobrowólnik k pomocy Mozilla