Informacije wó bóku - techniske drobnostki wó aktualnem boku

Wokno Info wó boku Firefox wam techniske drobnostki wó aktualnem boku dawa a dowólujo wam, wšake pšawa za to websedło změniś. Aby wokno Info wó boku wócynił, wužywajśo jadnu z toś tych metodow:

 • Jolic menijowa rědka jo zmóžnjona, klikniśoKlikniśo w menijowej rědce na Rědy a wubjeŕśo Info wó boku z wuběrańskego menija.
 • Wužywajśo tastowu skrotconku Strg + Icmd ⌘ + I.

Slědujśo toś tym kšacam, aby wokno Infó wó boku wócynił:

 1. Klikniśo na pytko Fx89Padlock nalěwo pódla adrese webboka.
 2. Klikniśo na pšawu šypku we wuběrańskem meniju sedłowych informacijow.
  Fx89SiteInfoPanel
 3. Klikniśo na tłocašk Dalšne informacije w pśiducej napominanju.

Wokno Info wó boku, kótarež se wócynja, jo do rozdźělnych woknow rozrědowane. Kužde wokno se dołojce wopišo.

Powšykne

Fx89PageInfo-General

Wótrězk Powšykne wopśimujo zakładne informacije wó boku, na pśikład titel, adresu a wopśimjeśowy typ, ako teke dalšne techniske daty ze žrědłowego koda boka.

 • Titel: Pokazujo titel boka, ku kótaremuž se woglědujośo.
 • Adresa: Pokazujo URL (Uniform Resource Locator) boka, ku kótaremuž se woglědujośo.
 • Typ: Pokazujo wopśimjeśowy typ (MIME-typ) boka, ku kótaremuž se rowno woglědujośo. Toś ten typ póstaja se pśez webserwer. Za dalšne informacije glejśo Wopśimjeśowe typy a ześěgnjeńske akcije w Firefox.
 • Zwobraznjeński modus: Pokazujo, lěc bok wótpowědujo standardam webprograměrowanja (modus konformnosći ze standardami) abo lěc Firefox musy bok na wašnju pokazaś, kótaraž jo kompatibelna z njestandardnym kodom (modus Quirks).
 • Tekstowe koděrowanje: Pokazujo znamuškowe koděrowanje, kótarež bok wužywa. Za dalšne informacije cytajśo Text Encoding no longer available in the Firefox menu panel
 • Změnjony: pokazujo datum a cas, gaž bok jo se slědny raz změnił.

Meta

Pólo Meta pokazujo wšykne metaelementy, kótarež su w žrědłowem koźe boka (licba wobznamjenjow su w spinkach). To mógu pódaśa wó datajowem typje, znamuškowem koděrowanju, awtorje, klucowych słowach a wěcej byś.

Medije

Fx73PageInfo-Media
Wótrězk Medije pokazujo URL a typ slězynow, wobrazow a zasajźonego wopśimjeśa (inkluziwnje awdio a wideo), kótarež zacytuju se z bokom. Móžośo na kuždy element kliknuś, aby wěcej wó nich zgónił, mjazy nimi:

 • Adresa: URL elementa.
 • Typ: Datajowy typ elementa.
 • Wjelikosć: Wjelikośc elementa w kilobajtach (a bajtach).
 • Wótměry: Wjelikosć elementa na wobrazowce w pikselach.
 • Pśisłušny tekst: „Alternatiwny“ tekst (wobrazowego atributa „alt“), kótaryž se pokazujo, gaž wobraze njedaju se zacytowaś.

Móžośo kuždy element na swójej twardej plaśe składowaś, gaž na tłocašk Składowaś ako… klikaśo.

Klikniśo na tłocašk Składowaś ako… za kuždy zapiska, aby jen na swójej twardej plaśe składował.

Pšawa

Fx73PageInfo-Permissions

We wótrězku Pšawa móžośo nastajenjanastajenja za domenu změniś, kótaraž pokazujo se za zapiskom Pšawa za:. Wótpórajśo kokulku w kašćiku pódla Standard wužywaś, aby pódał, lěc wěsta akcija dowólujo abo zakazujo se bokoju.

Pśistup k rědam wirtuelneje reality

Pódawa, lěc pódana domena smějo waše nagłowne słuchatko z mikrofonom wužywaś. To se na sedła nałožujo, kótarež wobšyrne dožywjenja maju, ako 360°-owe wideo a graśa. Móžośo to na Pśecej se pšašaś, Dowóliś abo Blokěrowaś stajiś. Aby wěcej zgónił, glejśo WebXR Permission Info Page.

Pśistup na wašo stojnišćo

Pódawa, lěc Firefox smějo danej domenje wašo aktualne stojniščo z pomocu stojnišćowego pśeglědowanja k wěsći daś.

Awtomatiski wótgraś

Pódawa, lěc pódana domena smějo awdio a wideo awtomatiski wótgraś. Za dalšne informacije glejśo Allow or block media autoplay in Firefox.

Dodanki instalěrowaś

Pódawa, lěc dana domena smějo dialogowe wokno za instalaciju rozšyrjenja abo drastwy wócyniś. Instalaciska dowólnosć za websedła dajo se we woknje Priwatnosć a wěstota nastajenjow Firefox pód Pšawa pśidaś abo wótwónoźeś.

Wuskokujuce wokna wócyniś

Pódawa, lěc dana domena smějo wuskokujuce wokna wócyniś. Glejśo Nastajenja wuskokujucych woknow, wuwześa a rozwězowanje problemow za instrukcije wó tom, kak móžośo sedłam pšawa za wócynjanje wuskokujucych woknow daś abo wześ.

Tastowe skrotconki pśepisaś

Pódawa, lěc pódana domena smějo zatwarjone tastowe skrotconki wuměniś; na pśikład pśipokazowanje Strg + Bcmd ⌘ + B pśikazoju Tucny město bocnicy cytańskich znamjenjow.

Powěźeńki pósłaś

Pódawa, lěc dana domena smějo eksterne zdźělenja (push-zdźělenja) pósłaś.

Cookieje stajiś

Pódawa, lěc dana domena smějo cookieje stajiś. Glejśo Websites say cookies are blocked - Unblock them a Block websites from storing cookies and site data in Firefox za instrukcije wó tom, kak móžośo cookiejowe pšawa za sedła pśidaś abo wótwónoźeś.

Wobrazowku źěliś

Websedła móžo wó wašu dowólnosć pšosyś, wašu licadłowu wobrazowku źěliś. Móžośo to na Pśecej se pšašaś abo Blokěrowaś stajiś. Za dalšne informacije glejśo Share browser windows or your screen with sites you trust.

Daty w trajnem skłaźe składowaś

Pódawa, lěc pódana domena smějo daty na wašom licadle za pózdźejše wužywanje składowaś. Firefox daty z websedłow z trajnym składom chowa, daniž je njelašujośo. Za dalšne informacije glejśo Manage local site storage settings.

K toś tomu rejtarikoju pśejś

Pódawa, lěc pódana domena smějo fokus na swój rejtarik změniś. Móžośo to na Pśecej se pšašaś abo Dowóliś stajiś.

Kameru wužywaś

Pódawa, lěc dana domena smějo wašu kameru wužywaś. To płaśi za sedła, kótarež maju móžnosći, wideo nagrawaś abo fotografěrowaś, na pśikład sedła z wideochatom. Móžośo toś to nastajenje na Pśecej se pšašaś, Dowóliś abo Blokěrowaś stajiś. Za dalšnje informacije glejśo How to manage your camera and microphone permissions with Firefox.

Mikrofon wužywaś

Pódawa, lěc dana domena smějo waš mikrofon wužywaś. To płaśi za sedła, kótarež maju awdiomóžnosći, t. gr., kótarež mógu zuki nagraś, na pśikład sedła, kótarež zmóžnjaju telefonowe konference. Móžośo toś to nastajenje na Pśecej se pšašaś, Dowóliś abo Blokěrowaś stajiś. Za dalšnje informacije glejśo How to manage your camera and microphone permissions with Firefox.

Wěstota

Fx64PageInfo-Security

Identita websedła

 • Websedło: Pokazujo domenu boka.
 • Wobsejźaŕ: Pokazujo wobsejźarja websedła, jolic identita boka dajo se pśekontrolěrowaś.
 • Pśespytany wót: Pokazujo certifikatowu awtoritu, kótaraž jo wěstotny certifikat wudała, kótaryž sydło wužywa, jolic certifikat jo k dispoziciji. Klikniśo na tłocašk Certifikat se woglědas, aby se certifikat websedła woglědał.

Priwatnosć a historija

 • Som se k toś tomu websedłoju južo do togo wogłědał?: Pokazujo, lěc sćo se k sedłoju južo do togo woglědał wopytał, a, jolic tomu tak jo, kak cesto.
 • Składujo toś to websedło informacije na mójom licadle?: Pokazujo, lěc sedło składujo cookieje abo druge sedłowe daty składujo. Klikniśo na tłocašk Cookieje a sedłowe daty wulašowaś, aby skłaźone daty ze wšych sedłow w domenje wótwónoźeł, jolic dajo take. Jolic na pśikład wó to pšosyśo blog.mozilla.org lašowaś, se cookieje a daty wšych sedłow w domenje mozilla.org wótwónoźiju.
 • Su se gronidła za toś to websedło składowali?: Pokazujo, lěc sćo pśizjawjeńske informacije za toś to sedło składowali. Klikniśo na Składowane gronidła se woglědaś, aby se gronidła woglědał, kótarež sćo za sedło składł.

Techniske drobnostki

Wótrězk Techniske drobnostki pokazujo, lěc zwisk jo z pśicynow priwatnosći skoděrowany, a, jolic tomu tak jo, kótary typ a móc koděrowanja stej se wužyłej.


Toś ten nastawk źěliś: https://mzl.la/2LfrxcY

Jo toś ten nastawk wužytny był?

Pšosym cakajśo…

Slědujuce wjelicne luźe su pomogli, toś ten nastawk pisaś:

Illustration of hands

Dobrowólnik

Rosćo a źělśo swóju kompetencu z drugimi. Wótegrońśo na pšašanja a pólěpšćo našu wědowu datowu banku.

Dalšne informacije