Informacije wó bóku - techniske drobnostki wó aktualnem boku

Wokno „Info wó boku“ pódawa wam techniske drobnostki wó boku, kótaryž se rowno woglědujośo. Aby ju wócynił:

 • Klikniśo na symbol sedłoweje identity (globus, tśirožk abo pytko nalěwo wót adrese webboka) a klikniśo na tłocašk Dalšne informacije….

grey globe fx29

 1. Klikniśo na symbol sedłoweje identity (globus abo pytko pódla adrese webboka).
  Kontrolny centrum
 2. Klikniśo na šypku napšawo w kontrolnem centrumje a klikniśo pótom na tłocašk Dalšne informacije.
  Kontrolny centrum info
 1. Klikniśo na tłocašk Site Info button nalěwo wót adrese webboka, aby kontrolny centrum wócynił.
 2. Klikniśo na šypku napšawo.
  fx45 kontrolny centrum
 3. Klikniśo na tłocašk Dalšne informacije w pśiducem woknje.
  fx45 kontrolny centrum info

Wokno informacijow wó boku jo do rozdźělnych wótrězkow rozrědowane. Kóždy wótrězk se dołojce wopisajo.

Powšykne

Fx38PageInfo-General Info wó boku - Powšykne Wótrězk Powšykne wopśimujo zakładne informacije wó boku, na pśikład titel, wopśimjeśowy typ a wjelikosć, ako teke dalšne techniske daty ze žrědłowego koda boka.

Titel boka

 • Adresa: Pokazujo URL (Uniform Resource Locator) boka, ku kótaremuž se woglědujośo.
 • Typ: Pokazujo wopśimjeśowy typ (MIME-typ) boka, ku kótaremuž se rowno woglědujośo. Toś ten typ póstaja se pśez webserwer.
 • Zwobraznjeński modus: Pokazujo, lěc bok wótpowědujo standardam webprograměrowanja (modus konformnosći ze standardami) abo lěc Firefox musy bok na wašnju pokazaś, kótaraž jo kompatibelna z njestandardnym kodom (modus Quirks).
 • Koděrowanje:Tekstowe koděrowanje: Pokazujo znamuškowe koděrowanje, kótarež bok wužywa. Móžośo koděrowanje w meniju Naglěd změniś.
 • Wjelikosć: Pokazujo wjelikosć boka w kilobajtach (a bajtach).
 • Změnjony: pokazujo datum a cas, gaž bok jo se slědny raz změnił.

Pólo „Meta“ pokazujo wšykne metaelementy, kótarež su w žrědłowem koźe boka. To mógu pódaśa wó datajowem typje, znamuškowem koděrowanju, awtorje, klucowych słowach a wěcej byś.

Medije

Info wó boku - medije
Wótrězk „Medije“ pokazujo URL a typ slězynow, wobrazow a zasajźonego wopśimjeśa (inkluziwnje awdio a wideo), kótarež zacytuju se z bokom. Móžośo na kuždy element kliknuś, aby wěcej wó nich zgónił, na pśikład:

 • Adresa: URL elementa.
 • Typ: Datajowy typ elementa.
 • Wjelikosć: Wjelikośc elementa w kilobajtach (a bajtach).
 • Wótměry: Wjelikosć elementa na wobrazowce w pikselach.
 • Pśisłušny tekst: „Alternatiwny“ tekst (wobrazowego atributa „alt“), kótaryž se pokazujo, gaž wobraze njedaju se zacytowaś.

Móžośo kuždy element na swójej twardej plaśe składowaś, gaž kliknjośo na tłocašk Składowaś ako….

Wobraze domeny blokěrowaś

Gaž zmóžnjaśo toś to nastajenjenastajenje, zawoborujośo bokam wěsteje domeny wobraze awtomatiski zacytowaś.

Kanale

Info wó boku - kanale

Nalicyjo URL a typ webkanalow, kótarež su z bokom zwězane. Aby kanal aboněrował, klikniśo na jogo wótkaz w lisćinje.
Pokaz: Jolic bok njama webkanale, wótrězk „Kanale“ wokna „Info wó boku“ njezwobraznjujo se za toś ten bok.

Pšawa

Fx38PageInfo-Permissions Fx41PageInfo-Permissions1 Fx42PageInfo-Permissions Info wó boku - pšawa Info wó boku - pšawa info pšawa fx50.1.0 win10

We wótrězku „Pšawa“ móžośo nastajenjanastajenja za domenu změniś, kótaraž pokazujo se za zapiskom Pšawa za:. Wótpórajśo kokulku w kašćiku pódla Standard wužywaś, aby pódał, lěc wěsta akcija dowólujo abo zakazujo se bokoju.

Tykace aktiwěrowaś

Nalicyjo zainstalěrowane tykace a pódawa, lěc Firefox ma pšawo za tykac wěsteje domeny na Pśecej se pšašaś, Dowóliś abo Blokěrowaś stajiś. Nastawk Cogodla musym tykace pśez kliknjenje aktiwěrowaś? wujasnjujo, kak móžośo toś te pšawa za wěste sedła nastajiś.

Pśistup na wašo stojnišćo

Pódawa, lěc Firefox smějo danej domenje wašo aktualne stojniščo z pomocu stojnišćowego pśeglědowanja k wěsći daś.

Do połneje wobrazowki pśejś

Pódawa, lěc dana domena smějo do połneje wobrazowki pśejś.

Špěru myški schowaś

Pódawa, lěc dana domena smějo špěru myški schowaś.

Dodanki instalěrowaś

Pódawa, lěc dana domena smějo dialogowe wokno za instalaciju rozšyrjenja abo drastwy wócyniś. Glejśo nastawk Nastajenja za wěstotu a gronidła za instrukcije wó tom, kak móžośo sedłam instalěrowańske pšawy daś abo wześ.

Wobraze zacytaś

Pódawa, lěc dana domena smějo wobraze awtomatiski zacytowaś.

Offline-składowak wótwardowaś

Pódawa, lěc dana domena smějo wopśimjeśe offline składowaś.

Wuskokujuce wokna wócyniś

Pódawa, lěc dana domena smějo wuskokujuce wokna wócyniś. Glejśo Wopśimjeśe: Wuskokujuce wokna, pisma a rěcy za instrukcije wó tom, kak móžośo sedłam pšawa za wócynjanje wuskokujucych woknow daś abo wześ.

Eksterne zdźělenja dostaś

Pódawa, lěc dana domena smějo eksterne zdźělenja (push-zdźělenja) pósłaś.

Eksterne zdźělenja dostaś

Pódawa, lěc dana domena smějo eksterne zdźělenja (push-zdźělenja) pósłaś.

Cookieje stajiś

Pódawa, lěc dana domena smějo cookieje stajiś. Glejśo Nastajenja za priwatnosć, pśeglědowańsku historiju a njeslědowanje za instrukcije wó tom, kak móžośo sedłam pšawa za stajanje cookiejow daś abo wześ.

Powěźeńki pokazaś

Pódawa, lěc dana domena smějo powěźeńki pokazaś.

Pódawa, lěc dana domena smějo eksterne zdźělenki pósłaś a powěźeńki pokazaś.

Kameru wužywaś

Pódawa, lěc dana domena smějo wašu kameru wužywaś. To płaśi za sedła, kótarež maju móžnosći, wideo nagrawaś abo fotografěrowaś, na pśikład sedła z wideochatom. Móžośo toś to nastajenje na Pśecej se pšašaś, Dowóliś abo Blokěrowaś stajiś.

Mikrofon wužywaś

Pódawa, lěc dana domena smějo waš mikrofon wužywaś. To płaśi za sedła, kótarež maju awdiomóžnosći, t. gr., kótarež mógu zuki nagraś, na pśikład sedła, kótarež zmóžnjaju telefonowe konference. Móžośo toś to nastajenje na Pśecej se pšašaś, Dowóliś abo Blokěrowaś stajiś.

Wěstota

Info wó boku - wěstota

Identita websedła

 • Websedło: Pokazujo domenu boka.
 • Wobsejźaŕ: Pokazujo wobsejźarja websedła, jolic identita boka dajo se pśekontrolěrowaś.
 • Pśespytany wót: Pokazujo certifikatowu awtoritu, kótaraž jo wěstotny certifikat wudała, kótaryž sydło wužywa, jolic certifikat jo k dispoziciji. Klikniśo na tłocašk Certifikat se woglědas, aby se certifikat woglědał.

Priwatnosć a historija

 • Som se k toś tomu websedłoju južo do togo wogłědał?: Pokazujo, lěc sćo se k sedłoju južo do togo woglědał wopytał, a, jolic tomu tak jo, kak cesto.
 • Składujo toś to websedło informacije (cookieje) na mójom licadle?: Pokazujo, lěc sedło składujo cookieje. Klikniśo na tłocašk Cookieje se woglědaś, aby se cookieje woglědał, jolic take su.
 • Su se gronidła za toś to websedło składowali?: Pokazujo, lěc sćo pśizjawjeńske informacije za toś to sedło składowali. Klikniśo na Składowane gronidła se woglědaś, aby se gronidła woglědał, kótarež sćo za sedło składł.

Techniske drobnostki

Wótrězk „Techniske drobnostki“ pokazujo, lěc zwisk jo z pśicynow priwatnosći skoděrowany, a, jolic tomu tak jo, kótary typ a móc koděrowanja stej se wužyłej.

// Toś te pśijazne luźe su pomógli, toś ten nastawk pisaś: milupo. Móžośo teke pomagaś - zgóńśo, kak.

Jo toś ten nastawk wužytny był? Pšosym cakajśo…

Pśinosujśo ako dobrowólnik k pomocy Mozilla