Pśeglědne pśedstajenje webbokow z cytańskim naglědom

Glědajśo: Pšosym aktualizěrujśo swóju wersiju Firefox, aby nejnowše funkcije wužywał.

Cytański naglěd jo funkcija Firefox, kótaraž wótwónoźujo mólece elementy ako tłocaški, wabjenje a slězynowe wobraze a změnja tekstowu wjelikosć, kontrast a wugótowanje za lěpšu cytajobnosć. Móžośo nastajenja cytańskego naglěda lažko swójim wósobinskim pśedstajenjam pśiměriś.

Bok w cytańskem naglěźe se woglědaś

 1. Jo-lic bok w cytańskem naglěźe k dispoziciji, se symbol cytańskego naglěda Reader mode w adresowem pólu zjewijo.
  symbol cytańskego naglěda fx47
 2. Klikniśo na symbol cytańskego naglěda Reader mode . Symbol se oranžy, gaž bok jo w cytańskem nagleźe.

Nastajenja cytańskego naglěda změniś

Nastajenja se nalěwo zjewiju, gaž woglědujośo se bok w cytańskem naglěźe:

nastajenja cytańskego naglěda fx47

Nastajenja cytańskego naglěda:

 • exit reader view 38 : Cytański naglěd zacyniś Cytański naglěd spušćiś.
 • reader view font 38 : Zapódawańske elementyPismowe elementy (tekstowu wjelikosć, pismo a kontrast w cytańskem naglěźe pśiměriś)

 • pocket button reader view 38 : Do Pocket składowaś Bok Pocket pśidaś.

Nastajenja se nalěwo zjewiju, gaž woglědujośo se bok w cytańskem naglěźe:

nastajenja cytańskego naglěda fx47

Nastajenja cytańskego naglěda:

 • exit icon rl 49 : Cytański naglěd spušćiś.
 • font size 49 rl : Tekstowu wjelikosć, pismo, wótstawk mjazy smužkami a kontrast w cytańskem naglěźe pśiměriś

 • read aloud 49 : Dajśo Firefox nastawk w cytańskem naglěźe głosnje cytaś.
 • pocket button reader view 38 : Bok Pocket pśidaś.
Firefox za Android: Cytański naglěd jo teke na Firefox za Android k dispoziciji! Glejśo View articles in Reader View on Firefox for Android.
// Toś te pśijazne luźe su pomógli, toś ten nastawk pisaś: milupo. Móžośo teke pomagaś - zgóńśo, kak.

Jo toś ten nastawk wužytny był? Pšosym cakajśo…

Pśinosujśo ako dobrowólnik k pomocy Mozilla