Rozšyrjone nastajenja - pśistupnosć, pśeglědowanje, seś, aktualizacije a dalšne

Toś ten nastawk wěcej se njewótwardujo, jogo wopśimjeśe by mógło pótakem zestarjony byś.

Toś ten nastawk wujasnjujo nastajenja, kótarež stoje we wótrězku Rozšyrjony wokna NastajenjaNastajenja Firefox k dispoziciji. Toś te nastajenja se cesto njewužywaju, na pśikład nastajenja za proksy abo wšake rozšyrjone nastajenja, kótarež jano někotare luźe trjebaju.

Rejtark Powšykny

nastajenja rozšyrjony powšykny fx47

Pśistupnosć

 • Pśecej kursorowe tasty za pógibowanje na bokach wužywaś: Gaž toś to nastajenjenastajenje jo zmóžnjone, Firefox zwobraznijo pógibny kursor we webbokach, kótaryž wam zmóžnja, tekst z tastaturu wubraś. Toś ten modus groni se teke Caret Browsing a móžośo jen pśez tłocenje tasty F7 zmóžniś a znjemóžniś.
 • Pśi pisanju tekst pytaś: Gaž toś to nastajenjenastajenje jo zmóžnjone, Firefox namakajo na aktualnem webboku to, což zapisujośo, južo, mjaztym až to zapisujośo. Mjaztym až namakajośo zapisany tekst na boku, zwobraznijo se awtomatiski pólo za malsne pytanje dołojce we woknje, aby informacije wó tom pokazało, což sćo namakał.
 • Warnowaś, gaž websedła wopytuju bok dalej pósrědnjaś abo znowego začytowaś: Gaž toś to nastajenjenastajenje jo zmóžnjone, zawoborujo Firefox websedłam dalejpósrědnjanje k drugemu bokoju abo awtomatiske znowegozacytowanje.

Pśeglědowanje

 • Awtomatiske pśesuwanje wužywaś: Awtomatiske pśesuwanje jo wužytna funkcija, kótaraž wam zmóžnja, bok kulaś, gaž kliknjośo na srjeźnu tastu myški (zwětšego kólasko myški) a pógibujośo myšku górjej. Někotare luźe maju awtomatiske pśesuwanje za wobuzne, togodla dajo se z toś tym nastajenimnastajenim znjemóžniś.
 • Pólažke pśesuwanje wužywaś: Pólažke pśesuwanje móžo wjelgin wužytne byś, jolic cytaśo wjele dłujkich bokow. W normalnem paźe, gaž tłocyśo Bild dołoj, skocyjo naglěd direktnje wó jaden bok dołoj. Z pólažkim pśesuwanim suwa se pólažko dołoj, tak až móžośo wiźeś, wó wjele se suwa. To wólažcujo dalejcytanje wót togo městna, źož sćo pśestał cytaś.
 • Hardwarowe póspěšenje wužywaś, jolic k dispoziciji: Firefox móžo grafikowy procesor wašogo licadła wužywaś, aby boki z wideo a animacijami zwobraznił. To póspěšujo Firefox, dokulaž grafikowy procesor wašogo licadła jo wó wjele lěpšy ako głowny procesor wašogo licadła, aby take wěcy zwobraznił. Toś to nastajenje jo pó standarźe zmóžnjone, ale funkcija njejo za wšykne grafikowe procesory k dispoziciji. Zgóńśo wěcej wó hardwarowem póspěšenju.
  Jolic změnijośo toś to nastajenje, musyśo Firefox znowego startowaś.
  Aby Firefox znowego startował:
  1. Klikniśo górjejce we woknje Firefox na tłocašk Firefox a wubjeŕśo pótom na SkóńcyśKlikniśo górjejce we woknje Firefox na meni Dataja a wubjeŕśo pótom SkóńcyśKlikniśo na menijowej rědce na meni Firefox a wubjeŕśo Firefox skóńcyśKlikniśo górjejće we woknje Firefox na meni Dataja a wubjeŕśo Skóńcyś.

   Klikniśo na menijowy tłocašk New Fx Menu a pótom na symbol „Firefox skóńcyś“„Firefox skóńcyś“ Close 29 .

  2. Startujśo Firefox ako to pśecej cyniśo.
 • Pśi pisanju pšawopis kontrolěrowaś: Gaž toś to nastajenje jo zmóžnjone, Firefox buźo waš pšawopis kontrolěrowaś a móžne korektury pódawaś, gaž pišośo do webformularow. Źiwajśo na to, až musyśo słownik ześěgnuś; aby to cynił, klikniśo z pšaweju tastutłocćo Strg a klikniśo na tekstowe pólo, zmóžniśo pšawopisnu kontrolu, jolic to jo trěbne, a wužywajśo pótom k dispoziciji stojecy meni Rěcy, aby słownik ześěgnuł.

Rejtark Datowy wuběrk

nastajenja rozšyrjony datowy wuběrk fx47

 • Firefox - statusowu rozprawu zmóžniś: Statusowa rozpšawa Firefox (zgóńśo wěcej) staja wam informacije wó wugbaśu a stabilnosći wašogo wobglědowaka w běgu casa k dispoziciji. Mozilla wužywa toś te daty, aby wam zmysłapołne pśirownanja a pokaze k dispoziciji stajił. Zběramy teke daty, kótarež móžo kuždy wužywaś, aby my Firefox pólěpšyli.
 • Pśidatne daty źěliś (na pś. telemetriju): Teke gaž zmóžnijośo toś to nastajenje, sćelu se Mozilla daty (zgóńśo wěcej) wó realistiskem wugbaśu Firefox. Buźomy toś te daty wužywaś, aby Firefox pólěpšyli.
 • Rozpšawjak wowalenjow zmóžniś: Jolic Firefox se wowalujo, buźo se rozpšawjak wowalenjow Mozilla pokazowaś a was pšašaś, lěc cośo Mozilla wó wowalenju informěrowaś. Stajśo how kokulku, aby kašćik Informěrujśo Mozilla wó toś tom wowalenju, aby mógał jo wótpóraś južo pó standarźe w rozpšawjaku wowalenjow zmóžnjony był.

Rejtark Seś

nastajenja rozšyrjony seś fx47

Zwisk

Móžo byś, až wašo pśedewześe abo waš póbitowaŕ internetneje słužby póbitujo abo pomina se wužywanje proksy. Proksy funkcioněrujo ako pósrědnik mjazy wašym licadłom a internetom. Wótsłuchujo wšykne napšašowanja na internet, aby zwěsćił, lěc móžo na napšašowanje z pomocu jogo pufrowaka wótegranjaś. Proksy se wužywaju, aby wugbaśe pólěpšyli, napšašowanja filtrowali a wašo licadło pśed internetom schowali, aby wěstotu pólěpšyli. Proksy su cesto źěl pśedewześowych wognjowych murjow.

Nastajenja zwiskow

 • Žeden proksy: Wubjeŕśo toś to nastajenje, jolic njocośo proksy wužywaś.
 • Nastajenja proksy za toś tu seś awtomatiski namakaś: Wubjeŕśo toś to nastajenje, jolic cośo, až Firefox namakajo awtomatiski proksy-nastajenja za wašu seś.
 • Systemowe nastajenje proksy wužywaś: Wubjeŕśo toś to nastajenje, jolic cośo proksy-nastajenja wužywaś, kótarež su za waš źěłowy system skonfigurěrowane.
  • To jo standardne nastajenje.
 • Manuelna konfiguracija proksy: Wubjeŕśo toś to nastajenje, jolic maśo lisćinu proksy-serwerow. Pšašajśo se swójogo systemowego administratora za konfiguraciskimi informacijami. Kuždy proksy trjeba hostowe mě a portowy numer.
  • Jolic to samske proksy-mě a ten samski portowy numer wužywatej se za wšykne protokole, zmóžniśo Ten samski proksy za wšykne protokole wužywaś.
  • Žeden proksy za: Lisćina hostowych mjenjow abo IP-adresow, za kótarež žeden proksy-serwer ma se wužywaś.
 • URL awtomatiskeje proksy-konfiguracije: Wubjeŕśo toś to nastajenje, jolic maśo dataju za proksy-konfiguraciju (.pac). Zapódajśo URL a klikniśo na W pórěźe, aby změny składował a proksy-konfiguraciju zacytował.
  • Znowego: Z toś tym tłocaškom zacytujo se tuchylu k dispoziciji stojeca proksy-konfiguracija.

Pufrowane webwopśimjeśe

Boki, kótarež se woglědujośo, składuju se normalnje we wósebnem pufrowakowem zarědniku, aby se je pśiducy raz, gaž woglědujośo se k tomu samskemu bokoju, malsnjej woglědował. Móžośo składowański rum pódaś, kótaryž pufrowak smějo wužywaś. Móžośo teke wopśimjeśe pufrowaka ned lašowaś.

 • Něnto wuprozniś: Wulašujo ned aktualne wopśimjeśe z pufrowaka a pušća składowański rum, kótaryž wužywa se wót pufrowaka.
 • Awtomatiske zastojanje pufrowaka pśepisaś: Zmóžniśo toś to nastajenje, aby maksimalnu wjelikosć pufrowaka na swójom licadle (w megabajtach) póstajiś.

Webwopśimjeśe a wužywarske daty offline

 • Něnto wuprozniś: Toś to nastajenje wulašujo ned daty, kótarež składuju se wót websedłow za wužywanje offline.
 • Informěrowaś, gaž websedło co daty za wužywanje offline składowaś: Zmóžnja websedłam, daty składowaś, kótarež su trěbne za wužywanje bźez internetnego zwiska. Jolic sćo websedłoju do togo składowanje datow za wužywanje offline zawoborał a swójo měnjenje změnił, móžośo na tłocašk Wuwześa… kliknuś. Wubjeŕśo sedło, kótarež njama se wěcej blokěrowaś, a klikniśo na Wótpóraś. Aby wšykne websedła z lisćiny wótpórał, klikniśo na Wšykne sedła wótpóraś.

Rejtark Aktualizěrowaś

nastajenja rozšyrjony aktualizěrowaś fx47 Fx38MacLinuxAdvancedPanel-Update

Aktualizacije Firefox

 • Aktualizacije awtomatiski instalěrowaś (pśiraźijo se: pólěpšona wěstota): Firefox awtomatiski ześěgujo a instalěrujo namakane aktualizacije.
  • Warnowaś, jolic to znjemóžnijo dodanki: Wubjeŕśo toś to nastajenje, jolic cośo, až Firefox was warnujo, gaby ześěgnjenja zainstalěrowane dodanki znjemóžnili.
 • Za aktualizacijami pytaś, ale do togo se pšašaš, lěc maju se instalěrowas: Firefox wam pśewóstajijo, lěc cośo aktualizacije ześěgnuś a instalěrowaś. Jolic to něnto njecyniśo, móžośo to teke pózdźej cyniś.
 • Nigda za aktualizacijami njepytaś (njedopórucone: wěstotne riziko): Firefox njepyta za aktualizacijami.
  Warnowanje: Jolic wuběraśo toś to nastajenje, njedostanjośo kritiske wěstotne aktualizacije, kótarež zarucyju wašu wěstotu online, snaźkuli pytaśo cesto manuelnje za aktualizacijami.
 • Aby historiju aktualizacijow pśeglědował, kótarež su se ześěgnuli a zainstalěrowali, klikniśo na Aktualizacisku historiju pokazaś.
 • Slězynowu słužbu za instalěrowanje aktualizacijow wužywaś: Firefox buźo wótwardowańsku słužbu Mozilla wužywaś, gaž aktualizacije se instalěruju. Njetrjebaśo pótom wěcej Firefox awtorizěrowaś, gaž co na wašom licadle pśez wóźenje wužywarskich kontow (němski: Benutzerkontensteuerung) we Windows 7 a Vista pśewjasć.
Pokaz: Aby aktualizacije Firefox instalěrował, musyśo Firefox ako administrator wuwjasć, abo ako wužywaŕ, kótaryž jo Firefox na zachopjeńku zainstalěrował.

Awtomatiski aktualizěrowaś

 • Pytnice: Zmóžniśo toś to nastajenje, aby awtomatiske aktualizacije swójich pytnicow dostał.
Glědajśo: Móžo byś, až nastajenja za aktualizěrowanje Firefox feluju, jolic aktualizacije kontrolěruju se pśez waš paketowy zastojnik Linux.

Aktuaizacije Firefox

 • Aktualizacije awtomatiski instalěrowaś (pśiraźijo se: pólěpšona wěstota): Firefox awtomatiski ześěgujo a instalěrujo namakane aktualizacije.
  • Warnowaś, jolic to znjemóžnijo dodank: Wubjeŕśo toś to nastajenje, jolic cośo, až Firefox was warnujo, gaby ześěgnjenja zainstalowěrane dodanki znjemóžnili.
 • Za aktualizacijami pytaś, ale do togo se pšašaś, lěc maju se instalěrowaś: Firefox wam pśewóstajijo, lěc cośo aktualizacije ześěgnuś a instalěrowaś. Jolic to nětko njecyniśo, móžośo to teke pózdźej cyniś.
 • Nigda za aktualizacijami njepytaś (njedopórucone: wěstotne riziko): Firefox njepyta za aktualizacijam.
  Warnowanje: Jolic wuběraśo toś to nastajenje, njedostanjośo kritiske wěstotne aktualizacije, kótarež zarucyju wašu wěstotu online, snaźkuli pytaśo cesto manuelnje za aktualizacijami.
 • Aby historiju aktualizacijow pśeglědował, kótarež su se ześěgnuli a zainstalěrowali, klikniśo na Aktualizacisku historiju pokazaś.
Pokaz: Aby aktualizacije Firefox instalěrował, musyśo Firefox ako administrator wuwjasć, abo ako wužywaŕ, kótaryž jo Firefox na zachopeńku zainstalěrował.
Pokaz: Aby aktualizacije Firefox instalěrował, musyśo Firefox ako root wuwjasć, abo ako wužywaŕ, kótaryž jo Firefox na zachopjeńku zainstěralował.

Awtomatiski aktualizěrowaś

 • Pytnice: Zmóžniśo toś to nastajenje, aby awtomatiske aktualizacije swójich pytnicow dostał.

Rejtark Certifikaty

nastajenja rozšyrjony certifikaty fx47

Certifikaty pomagaju, koděrowanje a dešifrěrowanje zwiskow z websedłami pśewjasć.

 • Gaž serwer pomina wósobinski certifikat: Někotare serwery was pšose, aby se z wósobinskim certifikatom identificěrował. Aby mógał to cyniś, pšosćo Firefox za was jaden certifikat napóraś. Gaž woglědujoso se k sydłoju w pśichodźe, Firefox se was wopšašajo, kótary certifikat ma se wužywaś. Jolic cośo, až Firefox awtomatiski wuběra certifikat za was, wubjeŕśo nastajenjenastajenje Awtomatiski wubraś .
  Glědajśo: Wósobinski certifikat móžo informacije wopśimowaś, pśez kótarež sćo wósobinski identifcěrujobny, ako na pśikład wašo mě abo wašu adresu. NastajenjeNastajenje Awtomatiski wubraś móžo togodla wašu priwatnosć zraniś. Jolic wužywaśo toś to nastajenje, njedostanjośo warnowanje, gaž websedło pomina waš wósobinski certifikat, a zgubijośo snaź kontrolu wó tom, chtož ma pśistup na waše wósobinske daty.
 • Pla wótegronowych serwerow OCSP se napšašowaś, aby aktualnu płaśiwosć certifikatow wobkšuśiło: Firefox móžo se OCSP-serwera (Online Certificate Status Protocol) pšašaś, aby ten wobkšuśił, až certifikat jo hyšći płaśiwy. Pó standarźe Firefox pśeglědujo certifikat, jolic certifikat pódawa OCSP-serwer. Trjebaśo nejskerjej to jano změniś, jolic waša internetna wokolina pomina se to.
 • Certifikaty pokazaś: Klikniśo na toś ten tłocašk, aby se skłaźone certifikaty woglědał, nowe certifikaty importěrował a stare certifikaty zawěsćił abo wulašował.
 • Wěstotne rědy: Wěstotne rědy mógu zwiski koděrowaś a dešifrěrowaś a certifikaty a gronidła składowaś. Jolic musyśo wěstotny rěd wužywaś, kótaryž njejo w Firefox wopśimowany, klikniśo na tłocašk Wěstotne rědy.

Slědujuce wjelicne luźe su pomogli, toś ten nastawk pisaś:

Illustration of hands

Dobrowólnik

Rosćo a źělśo swóju kompetencu z drugimi. Wótegrońśo na pšašanja a pólěpšćo našu wědowu datowu banku.

Dalšne informacije