Konfiguraciski editor za Firefox

Konfiguraciski editor (bok about:config) nalicyjo nastajenja z datajowu prefs.js a user.js w profilu Firefox ako teke standardne nastajenja. Wjele z toś tych nastajenjow jo rozšyrjone nastajenja, kótarež njejsu w meniju NastajenjaNastajenja k dispoziciji. Toś ten nastawk wopisujo, kak móžośo se boku about:config woglědaś, nastajenja změniś abo slědk stajiś, jolic to jo trěbne.

Warnowanje: Buźćo wobglědniwy, gaž změnjaśo rozšyrjone nastajenja. Móžo byś, až wobškóźujośo Firefox abo Firefox se pótom źiwnje zaźaržujo. Wy by měł to jano cyniś, jolic wěsćo, což cyniśo, abo jolic maśo se pó dowěry gódnej raźe.

about:config wócyniś

Zapódajśo about:config do adresowego póla a tłocćo .

  • Zwětšego pótom warnowanje about:config "Pśez to wy by mógał garantiju zgubiś!" se pokazujo. Klikniśo na Lubim, až budu wobglědniwy!Akceptěruju riziko, aby se k bokoju about:config dostał.

aboutconfig

Nastajenja pśidaś, změniś a slědk stajiś

Aby nowe nastajenje pśidał, klikniśo z pšaweju tastuz tłoconeju tastu ctrl něźi w lisćinje nastajenjow. Wubjeŕśo Nowy w kontekstowem meniju, wubjeŕśo pótom datowy typ nastajenja, kótarež pśidajośo (String , Integer abo Boolean) a slědujśo instrukcijam, aby mě a gódnotu nastajenja zapódał.

Kontekstowy meni datowe typy
  • String jo znamuškowy rjeśazk, tekst
  • Integer jo licba
  • Boolean jo true (= wěrno) abo false (= wopak)

Aby gódnotu eksistujucego nastajenja typa string abo integer změnił, klikniśo z pšaweju tastuz tłoconeju tastu ctrl na nastajenje a wubjeŕśo Změniś z kontekstowego menija (abo klikniśo dwójcy na nastajenje) a zapišćo pótom nowu gódnotu do wokna, kótarež se wócynja.

aboutconfig kontekstowy meni změniś

Za nastajenje typa boolean (true-false) klikniśo z pšaweju tastuz tłoconeju tastu ctrl na nastajenje a wubjeŕśo Pśešaltowaś z kontekstowego menija (abo klikniśo dwójcy na nastajenje), aby jogo gódnotu mjazy true a false pśešaltował.

aboutconfig kontekstowy meni pśešaltowaś

Aby nastajenje na jogo standardnu gódnotu slědk stajił abo pśidane nastajenje wótpórał, klikniśo z pšaweju tastuz tłoconeju tastu ctrl na nastajenje a wubjeŕśo Slědk stajiś. Móžośo akciju "Slědk stajiś" jano na nastajenja nałožyś, kótarychž gódnoty jo wužywaŕ změnił abo kótarež jo wužywaŕ pśidał. Take nastajenja pokazuju se w tucnem pismje (glejśo górjejce w prědnem fośe wobrazowki). Nastajenje, kótarež sćo pśidał, njenalicyjo se wěcej pó nowem startowanju Firefox. (Aby wšykne nastajenja slědk stajił, cytajśo nastawk Nastajenja Firefox za rozwězowanje problemow slědk stajiś).

aboutconfig kontekstowy meni slědk stajiś

Nastajenja pytaś

Móžośo tekstowe pólo Pytaś: górjejce na boku about:config wužywaś, aby malsnje wěste nastajenje namakał. Jolic zapisujośo na pśikład snippet do pytańskego póla, pokažo se ned nastajenje browser.aboutHomeSnippets.updateUrl. Źiwajśo pšosym na to, až wjeliko- resp. małopisanje jo wažne za mjenja nastajenjow, za pytańske wuraze pak to njegrajo žednu rólu.
Bazěrujo na informacijach z nastawka About:config (mozillaZine KB)

// Toś te pśijazne luźe su pomógli, toś ten nastawk pisaś: milupo. Móžośo teke pomagaś - zgóńśo, kak.

Jo toś ten nastawk wužytny był? Pšosym cakajśo…

Pśinosujśo ako dobrowólnik k pomocy Mozilla