Konfiguraciski editor za Firefox

Konfiguraciski editor (bok about:config) nalicyjo nastajenja z datajowu prefs.js a user.js w profilu Firefox ako teke standardne nastajenja. Wjele z toś tych nastajenjow jo rozšyrjone nastajenja, kótarež njejsu we woknje NastajenjaNastajenjaNastajenja k dispoziciji. Toś ten nastawk wopisujo, kak móžośo se bok about:config woglědaś, nastajenja změniś abo slědk stajiś, jolic to jo trěbne.

Warnowanje: Buźćo wobglědniwy, gaž změnjaśo rozšyrjone nastajenja. Móžo byś, až wobškóźujośo Firefox abo Firefox se pótom źiwnje zaźaržujo. Wy by měł to jano cyniś, jolic wěsćo, což cyniśo, abo jolic maśo se pó dowěry gódnej raźe.

about:config wócyniś

Zapódajśo about:config do adresowego póla a tłocćo .
Warnowański bok se snaź zjawijo. Klikniśo na Akceptěrujom riziko!Riziko akceptěrowaś a pókšacowaś, aby k bokoju about:config šeł.

Fx71aboutconfig

Klikniśo na Wšykne pokazaś, aby wšykne nastajenja pokazał, kótarež su w profilu nastajone abo wužywajśo kašćik z tekstom Mě nastajenja pytaś, aby lisćinu filtrował.

Nastajenja pytaś

Móžośo kašćik Mě nastajenja pytaś górjejce na boku about:config wužywaś, aby wěste nastajenja malsnje namakał. Jolic na pśikład ocsp do pytańskego kašćika zapódawaśo, se wam nastajenje security.OCSP.enabled pokažo.
Glědajśo: Mjenja nastajenjow na wjelikopisanje źiwaju. Pytańske wuraze nic.

Jolic pytański wuraz zapódawaśo a nastajenje njeeksistěrujo, maśo móžnosć, nowe nastajenje pśidaś (glejśo dołojce).

Nastajenja změniś

Fx71aboutconfigShowAll

Móžośo na nastajenje dwójcy kliknuś, aby jogo gódnotu změnił, abo móžośo slědujuce cyniś:

Klikniśo za nastajenja typa boolean (true-false) na tłocašk Pśešaltowaś Fx71aboutconfig-ToggleButton.

Klikniśo za znamuškowy rjeśazk (tekst) abo licbowe nastajenje na tłocašk Wobźěłaś Fx71aboutconfig-EditButton a zapódajśo nowu gódnotu.

Fx71aboutconfig-editpref

Klikniśo na kokulku Fx71aboutconfig-Checkmark, aby změnu składował.

Nastajenja slědk stajiś abo wulašowaś

Aby nastajenje na jogo standardnu gódnotu stajił, klikniśo na tłocašk Slědk stajiś Fx71aboutconfig-ResetButton. Aby pśidane nastajenje wótwónoźeł, klikniśo na tłocašk Lašowaś Fx71aboutconfig-DeleteButton. Jolic sćo sam pśidał zapisk nastajenja, njenalicyjo se wěcej pó znowegostartowanju Firefox.
Glědajśo: Tłocašk Lašowaś Fx71aboutconfig-DeleteButton móžo se snaź za někotare nastajenja pokazaś, kótarež su tucnje formatěrowane, kótarež njejsćo změnił abo pśidał, na pśikład nastajenja, kótarychž gódnoty su specifiske za system. Toś te nastajenja se ewentuelnje zasej pśidawaju, jolic su se wulašowali.

Móžośo jano změnjone nastajenja slědk stajiś abo lašowaś, kótarež su tucnje formatěrowane. (Aby wšykne nastajenja slědk stajił, glejśo nastawk Nastajenja Firefox za rozwězowanje problemow slědk stajiś).

Nastajenja pśidaś

Fx71aboutconfig-addnewpref

Aby nowe nastajenje pśidał, zapódajśo jogo mě do kašćika Mě nastajenja pytaś górjejce na boku about:config. Pód pytańskimi wuslědkami (jolic take eksistěruju), jo móžnosć, nowe nastajenje napóraś. Aby to cynił, pódajśo typ gódnoty, kótaruž nastajenje buźo składowas:

  • String jo znamuškowy rjeśazk
  • Licba jo ceła licba
  • Boolean jo true (wěrny) abo false (njewěrny)

Klikniśo na tłocašk Pśidaś Fx71aboutconfig-AddButton, aby nowe nastajenje napórał a stajśo jogo gódnotu. Nastajenja typa Boolean se pó standarźe na true stajaju; wužywajśo tłocašk Pśešaltowaś Fx71aboutconfig-ToggleButton, aby gódnotu změnił. Klikniśo za nastajenja typa znamuškowy rjeśazk abo licba na tłocašk Składowaś Fx71aboutconfig-Checkmark. Klikniśo na tłocašk Lašowaś Fx71aboutconfig-DeleteButton, aby nowe nastajenje zachyśił.Bazěrujo na informacijach z nastawka About:config (mozillaZine KB)

Jo toś ten nastawk wužytny był?

Pšosym cakajśo…

Slědujuce wjelicne luźe su pomogli, toś ten nastawk pisaś:

Illustration of hands

Dobrowólnik

Rosćo a źělśo swóju kompetencu z drugimi. Wótegrońśo na pšašanja a pólěpšćo našu wědowu datowu banku.

Dalšne informacije