Firefox wužywa pśewjele składa (RAM)

Firefox wužywa wótergi wěcej składa (RAM) ako wón by měł. To móžo Firefox spómałšyś a w ekstremnych padach móžo se Firefox samo wowaliś. Toś ten nastawk wopisujo, kak móžośo wustatkowaś, až Firefox wužywa mjenjej składa.

 • We wótwisnosći wót wašogo źěłowego systema móžośo składowu pśetrjebu z wěstymi rědami pśespytowaś a doglědowaś. Na Windowsu pokazujo rejtark Systemleistung (systemowe wugbaśe) zastojnika nadawkow składowu pśetrjebu.
Pokaz: Jolic sćelośo wugbaśowe daty, buźo Mozilla daty gromaźiś, inkluziwnje składowu pśetrjebu za waš Firefox, kótarež maju pomagaś, Firefox za pśichodne wersije pólěpšyś.

Na nejnowšu wersiju aktualizěrowaś

Nejnowša wersija Firefox wopśimujo pólěpšenja za składowu pśetrjebu. Na nejnowšu wersiju aktualizěrowaś.

Rozšyrjenja a drastwy

Rozšyrjenja a drastwy znjemóžniś, kótarež pśetrjebuju wjele składa

Rozšyrjenja a drastwy mógu wustatkowaś, až Firefox pśetrjebujo wěcej składa ako howac.

Aby wuslěźił, lěc rozšyrjenje abo drastwa pśetrjebujo pśewjele składa, startujśo Firefox we wěstem modusu a wobglědujśo jogo składowu pśetrjebu. We wěstem modusu rozšyrjenja a drastwy se znjemóžnjaju, jolic zawupytajośo pótakem spěšne pólěpšenje, móžośo rozšyrjenje znjemóžniś abo wótinstalěrowaś.

Mólece wopśimjeśe schowaś

Wjele webbokow ma wopśimjeśe, kótarež njetrjebaśo, kótarež pak pśetrjebujo skład za swójo zwobraznjenje (glejśo wótrězk Tykace dołojce). Někotare rozšyrjenja wam zmóžnjaju, take njetrěbne wopśimjeśe blokěrowaś:

 • Flashblock wam zmóžnja, wopśimjeśe Flash na websedłach pó rěźe zmóžniś a znjemóžniś.
 • NoScript wam zmóžnja, wše skripty zmóžniś a znjemóžniś, kótarež běže na websedłach.

Tykace

Tykace mógu wjelgin wjele składa pśetrjebowaś, aby swóje wósebne wopśimjeśa zwobraznili, pśedewšym starše wersije.

Tykace aktualizěrowaś

Aby kontrolěrował, lěc maśo nejnowše wersije wšych swójich tykacow, źiśo k našomu bokoju Pśespytajśo swóje tykace.

Tykace znjemóžniś, kótarež pśetrjebuju skład

Móžośo zwěsćiś, lěc jaden z wašych tykacow pśetrjebujo pśewjele składa, gaž jen znjemóžnjaśo:

 1. Klikniśo górjejce we woknje Firefox na tłocašk FirefoxKlikniśo na menijowej rědce na meni RědyKlikniśo górjejce we woknje Firefox na meni Rědy a pótom na Dodanki. Rejtark zastajonika dodankow se wócynijo. Klikniśo na menijowy tłocašk New Fx Menu a wubjeŕśo Dodanki. Zastojnik dodankow se wócynijo.

  Meni Dodanki
 2. Wubjeŕśo w rejtarku zastojnika dodankow wótrězk Tykace.
 3. Klikniśo na tykac w lisćinje, aby jen wubrał a pótom na Znjemóžniś, aby jen znjemóžnił.
 4. Wóspjetujśo to za někotare tykace w swójej lisćinje.
 1. Klikniśo górjejce we woknje Firefox na tłocašk FirefoxKlikniśo na menijowej rědce na meni RědyKlikniśo górjejce we woknje Firefox na meni Rědy a pótom na Dodanki. Rejtark zastajonika dodankow se wócynijo. Klikniśo na menijowy tłocašk New Fx Menu a wubjeŕśo Dodanki. Zastojnik dodankow se wócynijo.

  Meni Dodanki
 2. Wubjeŕśo w rejtarku zastojnika dodankow wótrězk Tykace.
 3. Klikniśo na tykac w lisćinje, aby jen wubrał a wubjeŕśo pótom Nigda njeaktiwěrowaś, aby jen znjemóžnił.
 4. Wóspjetujśo to za někotare tykace w swójej lisćinje.

Za tym až sćo někotare ze swójich tykacow znjemóžnił, zacyńśo Firefox a startujśo jen znowego a wobglědujśo jogo składowu pśetrjebu. Jolic njewiźiśo pólěpšenje, móžośo toś te tykace zasej zmóžniś a drugi wuběrk tykacow znjemóžniś.

Jeli składowa pśetrjeba se zniža, za tym až sćo wěsty tykac znjemóžnił, móžośo jen znjemóžnjony wóstajiś. Jolic ten tykac jo w interneśe daloko rozšyrjony, wopytujśo alternatiwny tykac namakaś, kótaryž ma nišu składowu pśetrjebu.

Za PDF-cytaki, kótarež pśetrjebuju mjenjej resursow ako Adobe Reader, glejśo PDF-dataje w Firefox wócyniś.

Hardwarowe póspěšenje Flash pśeglědowaś

Za wěste tykace, kótarež wótgrawaju wideo ako Flash, zwobraznjujo se wopśimjeśe na połnej wobrazowce, což dajo se pśez hardwaru póspěšyś. Znižćo składowu pśetrjebu w paźe dedicěrowanego składa grafikoweje kórty.

 1. Nawigěrujśo k bokoju, kótaraž pokazujo wideo Flash.
 2. Klikniśo z pšaweju tastuŹaržćo tastu Strg tłoconu, mjaztym až na wideowótgrawak kliknjośo a klikniśo pótom na Einstellungen… w kontekstowem meniju. Nastajenja wótgrawaka Adobe Flash se wócyniju.
 3. Klikniśo na symbol dołojce nalěwo we woknje nastajenjow wótgrawaka Adobe Flash, aby wótrězk Anzeige wócynił.
 4. Kontrolěrujśo, lěc nastajenje Hardwarebeschleunigung aktivieren jo wubrane.
 5. Klikniśo na Schließen, aby wokno nastajenjow wótgrawaka Adobe Flash zacynił.
Glědajśo: Słowa Einstellungen, Anzeige a Schließen słušaju k programoju Adobe Flash Player. Za toś ten program serbskorěcna wersija njeeksistěrujo, togodla wužywaju se how nimske słowa.

Hardwarowe póspěšenje Firefox pśeglědowaś

Hardwarowe póspěšenje Firefox zniža składowu pśetrjebu w paźe dedicěrowanego składa grafikoweje kórty.

Firefox znowego startowaś

Składowa pśetrjeba Firefox móžo rosć, jolic wóstawa dłujko wócynjony. Nuzowe rozwězanje za to jo, Firefox pśi góźbje znowego startowaś. Móžośo Firefox konfigurěrowaś, aby swóje rejtarki a wokna składował, aby, gaž startujośo jen znowego, mógał tam pókšacowaś, źož sćo jen spušćił. Glejśo Pjerwjejšne pósejźenje zasej wótnowiś - waše nejnowše rejtarki a wokna zasej pokazaś za drobnostki.

Mjenjej rejtarkow wužywaś

Kuždy rejtark trjeba Firefox, aby webbok w skłaźe składował. Jolic maśo cesto wěcej ako 100 rejtarkow wócynjone, wužywajśo lažčejšy mechanizm, aby bokam slědował, aby jo pózdźej cytał a z nimi dalej źěłał:

Druge nałoženja, kótarež pówušuju składowu pśetrjebu

Gaž wuwjeźośo wjele nałoženjow paralelnje, mógu se wašo licadło a teke druge nałoženja spómalšyś. Zacyńso njetrěbne nałoženja, aby składowu pśetrjebu znižył.

Rědy za pytanje za składowymi problemami

 • System:
  • Glědajśo z pomocu zastojnika nadawkow, wjele składa se pśetrjebujo. Cytajśo Den Windows Task-Manager unter Windows 2000 verwenden (nimski) na sedle pomocy Microsoft. Gaž sćo na toś tom nastawku Microsoft, źiśo k Die Leistung Ihres Computers überwachen. To wujasnijo wam pódaśa na rejtarku Systemleistung (systemowe wugbaśe) a wěcej.
Pokaz: Słowa Die Leistung Ihres Computers überwachen a Systemleistung słušaju k źěłowemu systemoju. Dokulaž serbskorěcny źěłowy system njeeksistěrujo, su how nimske wótpowědniki pódane.
 • System:
  • Glědajśo z pomocu zastojnika nadawkow, wjele składa se pśetrjebujo. Cytajśo Anzeigen von Details zur Leistung des Computers mithilfe des Task-Managers (nimski) na sedle pomocy Microsoft. Gaž sćo na toś tom nastawku Microsoft, klikniśo na Abrufen von Details zum verwendeten Arbeitsspeicher pód instrukcijami. To wujasnijo pódaśa na rejtarku Systemleistung a wěcej.
 • System:
  • Glědajśo z pomocu zastojnika nadawkow, wjele składa se pśetrjebujo. Cytajśo Windows 8 Task Manager na sedle pomocy Microsoft.

RAM wašomu licadłoju pśidaś

Jolic sćo wše pokaze w pjerwjejšnych wótrězkach wopytał, a waša składowa pśetrjeba jo hyšći blisko maksimuma, jo cas, wašomu licadłoju wěcej składa pśidaś. RAM-skład jo tuni a pówušujo wugbaśe enormnje.
Bazěrujo na informacijach z nastawka Reducing memory usage - Firefox (mozillaZine KB)

Jo toś ten nastawk wužytny był?

Pšosym cakajśo…

Slědujuce wjelicne luźe su pomogli, toś ten nastawk pisaś:

Illustration of hands

Dobrowólnik

Rosćo a źělśo swóju kompetencu z drugimi. Wótegrońśo na pšašanja a pólěpšćo našu wědowu datowu banku.

Dalšne informacije