Firefox na nejnowšu wersiju aktualizěrowaś

Pó standarźe Firefox aktualizěrujo se awtomatiski, ale móžośo pśecej manuelnu aktualizaciju pśewjasć. Tak se to cyni:

Pokaz: Jolic wužwywaśo zapakowanu wersiju Firefox swójeje distribucije Linux, musyśo na zaktualizěrowany paket cakaś, až waše zastojnik paketow njestaja zaktualizěrowany paket k dispoziciji. Toś ten nastawk jano płaśi, jolic sćo Firefox manuelnje zainstalěrował (bźez togo, aby zastojnik paketow swójeje distribucije wužywał).
  1. Klikniśo na menijowy tłocašk New Fx Menu , pótom na pšašak Help-29 a wubjeŕśo Wó Firefox.Klikniśo na menijowej rědce na meni Firefox a wubjeŕśo Wó Firefox.
    Meni_pomoc Wo_Firefox
  2. Wokno Wó Firefox se wócynijo a Firefox zachopijo za aktualizacijami pytaś a je awtomatiski ześěgowaś.
    Firefox_aktualizerowas
  3. Gaž aktualizacije su gótowe, aby se instalěrowali, klikniśo pšosym na tłócašk Za aktualizěrowanje znowego startowaś.
    Firefox_aktualizerowas_nowy_start
Wažny: Jolic aktualizacija se njestartujo, njedokóńcyjo abo jolic jo někaki drugi problem był, wužyjśo pšosym toś ten ześěgnjeński wótkaz abo źiśo k bokoju systemow a rěcow (engelski), aby nejnowšu wersiju Firefox za swój system a swóju rěc ześěgnuł a instalěrował (glejśo Firefox na Windows ześěgnuś a instalěrowaśFirefox na Linux instalěrowaśKak Firefox na Mac ześěgnuś a instalěrowaś za instrukcije).

Wóstańśo wěsty: Wužywajśo jano oficielne wótkaze Mozilla za ześěgnjenje, aby se złosneje software wobinuł.

Aby aktualizěrowańske nastajenja změnił, glejśo Rozšyrjone nastajenja - pśistupnosć, pśeglědowanje, seś, aktualizacije a dalšne.

Toś ten nastawk staja se wam - ako wšykne nastawki pomocy Firefox - zwětšego wót dobrowólnikow k dispoziciji, kótarež pódpěraju njewótwisnosć a princip wócynjonego žrědła Mozilla. Pśeglědujśo njewótwisnje!

Jo toś ten nastawk wužytny był?

Pšosym cakajśo…

Slědujuce wjelicne luźe su pomogli, toś ten nastawk pisaś:

Illustration of hands

Dobrowólnik

Rosćo a źělśo swóju kompetencu z drugimi. Wótegrońśo na pšašanja a pólěpšćo našu wědowu datowu banku.

Dalšne informacije