Firefox na nejnowšu wersiju aktualizěrowaś

Pokaz: Jolic wužwywaśo zapakowanu wersiju Firefox swójeje distribucije Linux, musyśo na zaktualizěrowany paket cakaś, až waše zastojnik paketow njestaja zaktualizěrowany paket k dispoziciji. Toś ten nastawk jano płaśi, jolic sćo Firefox manuelnje zainstalěrował (bźez togo, aby zastojnik paketow swójeje distribucije wužywał).
Glědajśo: Jolic sćo instalěrował Firefox z Microsoft Store, dostawaśo aktualizacije Firefox z Microsoft Store. Toś ten nastawk jano płaśi, jolic sćo ześěgnuł Firefox wót Mozilla a pón instalěrował. Aby za aktualizacijami Firefox w Microsoft Store pytał, glejśo toś ten nastawk Microsoft.

Pó standarźe se Firefox awtomatiski aktualizěrujo. Móžośo kuždy cas za aktualizacijami pytaś. W tom paźe se aktualizacija ześěgujo, ale se njeinstalěrujo, daniž Firefox znowego njestartujośo.

Firefox aktualizěrowaś

  1. Klikniśo na menijowy tłocašk Fx89menuButton napšawo na symbolowej rědce Firefox,pśejźćo k Pomoc a wubjeŕśo Wó Firefox.Klikniśo na menijowy tłocašk Fx57Menu, pśejźćo k Fx57HelpPomoc a wubjeŕśo Wó Firefox.Wócyńśo w menijowej rědce meni Firefox a wubjeŕśo Wó Firefox. Wokno Wó Mozilla FirefoxWó Firefox se wócynijo.
  2. Firefox awtomatiski aktualizacije pyta. Jolic jo aktualizacija k dispoziciji, se wóna ześěgnjo.
    fx91AboutDownloadingUpdatefx70Linux-AboutFirefox-Downloadingfx71macOS-AboutFirefox-Downloading
  3. Gaž ześěgnjenje jo dokóńcone, klikniśo na tłócašk Za aktualizěrowanje znowego startowaś.
    fx91AboutRestartUpdateWobraz "fx70Linux-AboutFirefox-Restart'width=500" njeeksistěrujo.fx71macOS-AboutFirefox-Restart
Wažny: Jolic aktualizacija se njestartujo, njedokóńcyjo abo jolic jo někaki drugi problem był, móžośo k bokoju Systemy a rěce hyś, aby nejnowšu wersiju Firefox za swój system a swóju rěc ześěgnuł a instalěrował. Móžośo teke toś ten ześěgnjeński bok wužywaś (glejśo Firefox na Windows ześěgnuś a instalěrowaśFirefox na Linux instalěrowaśKak Firefox na Mac ześěgnuś a instalěrowaś za dalšne informacije).
  • Jolic Firefox wužywaśo, aby instalěrowański program ześěgnuł: Składujśo ześěgnjenje na swójom licadle a zacyńśo pón Firefox, nježli až z instalaciju zachopijośo.
  • Wóstańśo wěsty: Wužywajśo jano oficielne wótkaze Mozilla za ześěgnjenje, aby se złosneje software a drugich wobgozenjow online wobinuł.

Pokaz: Aktualizěrowańske nastajenja daju se w Firefox změniś.

Klikniśo w menijowej rědce górjejce na wobrazowce na Firefox a wubjeŕśo Nastajenja. Klikniśo na menijowy tłocašk Fx57Menu a wubjeŕśo NastajenjaNastajenja.Klikniśo na menijowy tłocašk Fx89menuButton a wubjeŕśo Nastajenja.

Źiśo we woknje Powšykne k wótrězkoju Aktualizacije Firefox.

Jo toś ten nastawk wužytny był?

Pšosym cakajśo…

Slědujuce wjelicne luźe su pomogli, toś ten nastawk pisaś:

Illustration of hands

Dobrowólnik

Rosćo a źělśo swóju kompetencu z drugimi. Wótegrońśo na pšašanja a pólěpšćo našu wědowu datowu banku.

Dalšne informacije