Firefox wisy abo wěcej njereagěrujo

Gaž Firefox wisy, pśestanjo na waše kliknjenja a tastowe tłocenja reagěrowaś, njecyni pó wšem zdaśu nic a jo ako „zamarznjony“. W titelowej rědce pokazujo se teke „(Žedno wótegrono)“ a kursor myški buźo wjerśecy se kólaskosypawka, gaž jo nad woknom Firefox.Myška buźo wjerśecy se cakajucy kursor, gaž jo nad woknom Firefox. Toś ten nastawk wopisujo někotare rozwězanja, we wótwisnosći wót togo, gdy Firefox wisy.

Aby problemy z wisecym se Firefox rozwězował, kótarež njewobjadnaju se w toś tom nastawku, abo jolic naraźone rozwězanja njerozwězuju problem, glejśo Problemy Firefox diagnosticěrowaś a rozwězaś.

Pokaz:

Funkcija Firefox slědk stajiś móžo wjele problemow pśez wótnowjanje wuchadnego stawa Firefox rozwězaś a składujo pśi tom waše nejwažnjejše daty. Rozwažćo toś tu móžnosć, nježli až zachopijośo dlijuce se pytanje za zawinu a rozwězanim problema.

Funkcija Firefox wótnowiś móžo wjele problemow pśez wótnowjanje wuchadnego stawa Firefox rozwězaś a składujo pśi tom waše nejwažnjejše daty. Rozwažćo toś tu móžnosć, nježli až zachopijośo dlijuce se pytanje za zawinu a rozwězanim problema.

Pokaz: Jolic sćelośo wugbaśowe daty, buźo Mozilla daty wó toś tom problemje gromaźiś, aby pśichodne wersije Firefox pólěpšył.

Firefox wisy pśipadnje

Jolic Firefox wisy zazdaśim pśipadnje, a nic pó specielnej akciji (na pśikład pó ześěgnjenju abo skóńcenju Firefox), wopytajśo rozwězanja z toś togo wótrězka.

Nowu datowu banku za cytańske znamjenja a historiju załožyś

Jolic Firefox periodiski wisy, móžo wobškóźona datowa banka za places.sqlite wina byś.

Pokaz: Datowa banka "places.sqlite" składujo pśispomnjeśa, cytańske znamjenja faworitowe symbole, zapodawańsku a pśeglědowańsku historiju (datowa sajźba woglědanych bokow).

Aby nowu datowu banku places.sqlite załožył, cyńśo slědujuce:

Warnowanje: To wulašujo wašu pśeglědowańsku historiju a cytańske znamjenja toś togo dnja.
 1. Wócyńśo swój profilowy zarědnik:

  Klikniśo górjejce we woknje Firefox na tłocašk Firefox, źiśo k menijoju Pomoc Klikniśo na menijowej rědce na meni PomocKlikniśo górjejce we woknje Firefox na meni Pomoc a wubjeŕśo Informacije wó rozwězowanju problemow. Rejtark za informacije wó rozwězowanju problemow se wócynijo.Klikniśo na menijowy tłocašk New Fx Menu, pótom na pšašak Help-29 a wubjeŕśo Informacije wó rozwězowanju problemow. Rejtark za informacije wó rozwězowanju problemow se wócynijo.

 2. Klikniśo pód wótrězkom Zakłady nałoženja na Zarědnik pokazaśW Finder pokazaśZarědnik wócyniś. Wokno z wašymi profilowymi datajamiwašym profilowym zarědnikom se wócynijo.
 3. Pokaz: Jolic njamóžośo Firefox wócynjaś abo wužywaś, slědujśo instrukcijam w nastawku Namakajśo swój profil, mimo až Firefox se wócynijo.

 4. Klikniśo górjejce we woknje Firefox na tłocašk Firefox a wubjeŕśo pótom na SkóńcyśKlikniśo górjejce we woknje Firefox na meni Dataja a wubjeŕśo pótom SkóńcyśKlikniśo na menijowej rědce na meni Firefox a wubjeŕśo Firefox skóńcyśKlikniśo górjejće we woknje Firefox na meni Dataja a wubjeŕśo Skóńcyś.

  Klikniśo na menijowy tłocašk New Fx Menu a pótom na symbol „Firefox skóńcyś“„Firefox skóńcyś“ Close 29.

  Cakajśo, až Firefox njejo se dopołnje skóńcył.

Pytajśo a pśemjeńśo dataji places.sqlite do places.sqlite.old a places.sqlite-journal do places.sqlite-journal.old (jolic eksistěrujo) w profilowem zarědniku Firefox.

  • Aby dataju pśemjenił, klikniśo na nju z pšaweju tastu a wubjeŕśo Umbenennen (Pśemjeniś) z menijaklikniśo na nju jaden raz, aby ju wubrał a klikniśo drugi raz na datajowe mě, aby jo wobźěłujobne cynił. Pśidajśo pótom .old na kóńcu mjenja
 1. Skóńcnje wócyńśo Firefox znowego.
  • Gaž Firefox wócynja se znowego, załožyjo nowu datowu banku places.sqlite. Waša pśeglědowańska historija se zgubijo, ale Firefox buźo waše cytańske znamjenja awtomatiski z nejnowšeje zawěsćeńskeje dataje importěrowaś.

Hardwarowe póspěšenje znjemóžniś

Z wěstymi nastajenjami grafikowych kórtow a jich grafikowymi gónjakami móžo Firefox wisaś, gaž hardwarowe póspěšenje se wužywa. Móžośo hardwarowe póspěšenje znjemóžniś, aby glědał, lěc to rozwěžo waš problem.

 1. Klikniśo górjejce we woknje Firefox na tłocašk Firefox a wubjeŕśo pótom NastajenjaKlikniśo górjejce we woknje Firefox na meni Rědy a wubjeŕśo pótom NastajenjaKlikniśo na menijowej rědce na meni Firefox a wubjeŕśo NastajenjaKlikniśo górjejce we woknje Firefox na meni Wobźěłaś a wubjeŕśo Nastajenja

  Klikniśo na menijowy tłocašk New Fx Menu a wubjeŕśo NastajenjaNastajenja

 2. Wubjeŕśo wótrězk Rozšyrjony a rejtark Powšykny.
 3. Wótpórajśo kokulku pśed Hardwarowe póspěšenje wužywaś, jolic k dispoziciji.
 4. Klikniśo górjejce we woknje Firefox na tłocašk Firefox a wubjeŕśo pótom na SkóńcyśKlikniśo górjejce we woknje Firefox na meni Dataja a wubjeŕśo pótom SkóńcyśKlikniśo na menijowej rědce na meni Firefox a wubjeŕśo Firefox skóńcyśKlikniśo górjejće we woknje Firefox na meni Dataja a wubjeŕśo Skóńcyś.

  Klikniśo na menijowy tłocašk New Fx Menu a pótom na symbol „Firefox skóńcyś“„Firefox skóńcyś“ Close 29.

 5. Startujśo Firefox, ako cyniśo to zwětšego.

Jolic problem wěcej njenastawa, jo hardwarowe póspěšenje nejskerjej wina było. Móžośo wopytowaś, swóje grafikowe gónjaki aktualizěrowaś, aby glědał, lěc to rozwěžo waš problem abo Firefox jadnorje bźez hardwarowego póspěšenja wužywaś.

Problemy z tykacami rozwězaś

Sedła, kótarež wužywaju tykace ako Java, Adobe Reader abo Flash, mógu zawinowaś, až Firefox wisy. Za informacije wó rozwězowanju problemow z tykacami a wó tom, kak móžośo wuslěźiś, lěc tykac zawinujo waš problem, glejśo nastawk Zmólki z tykacami ako Flash abo Java pytaś, aby se ceste problemy z Firefox rozwězali.

Dwójne dataje wótnowjanja pósejźenjow wulašowaś

Firefox móžo pómałčej reagěrowaś abo samo wisecy wóstaś, jolic někotare kopije jogo dataje za wótnowjenje pósejźenjow su se napórali:

 1. Wócyńśo swój profilowy zarědnik:

  Klikniśo górjejce we woknje Firefox na tłocašk Firefox, źiśo k menijoju Pomoc Klikniśo na menijowej rědce na meni PomocKlikniśo górjejce we woknje Firefox na meni Pomoc a wubjeŕśo Informacije wó rozwězowanju problemow. Rejtark za informacije wó rozwězowanju problemow se wócynijo.Klikniśo na menijowy tłocašk New Fx Menu, pótom na pšašak Help-29 a wubjeŕśo Informacije wó rozwězowanju problemow. Rejtark za informacije wó rozwězowanju problemow se wócynijo.

 2. Klikniśo pód wótrězkom Zakłady nałoženja na Zarědnik pokazaśW Finder pokazaśZarědnik wócyniś. Wokno z wašymi profilowymi datajamiwašym profilowym zarědnikom se wócynijo.
 3. Pokaz: Jolic njamóžośo Firefox wócynjaś abo wužywaś, slědujśo instrukcijam w nastawku Namakajśo swój profil, mimo až Firefox se wócynijo.

 4. Klikniśo górjejce we woknje Firefox na tłocašk Firefox a wubjeŕśo pótom na SkóńcyśKlikniśo górjejce we woknje Firefox na meni Dataja a wubjeŕśo pótom SkóńcyśKlikniśo na menijowej rědce na meni Firefox a wubjeŕśo Firefox skóńcyśKlikniśo górjejće we woknje Firefox na meni Dataja a wubjeŕśo Skóńcyś.

  Klikniśo na menijowy tłocašk New Fx Menu a pótom na symbol „Firefox skóńcyś“„Firefox skóńcyś“ Close 29.

 5. Pytajśo a wulašujśo dataju sessionstore.js a jeje kopije, ako na pś. sessionstore-1.js, sessionstore-2.js.

Awtokonfiguraciske nastajenja za proksy změniś

Jolic wužywaśo awtokonfiguracisku dataju za proksy (PAC), móžo Firefox wisaś, gaž wopytujośo, sedła zacytowaś, kótarež njeeksistěruju abo kótarež njejsćo južo dawno wócynił. Aby wuslěźił, lěc maśo awtokonfiguracisku dataju za proksy:

 1. Klikniśo górjejce we woknje Firefox na tłocašk Firefox a wubjeŕśo pótom NastajenjaKlikniśo górjejce we woknje Firefox na meni Rědy a wubjeŕśo pótom NastajenjaKlikniśo na menijowej rědce na meni Firefox a wubjeŕśo NastajenjaKlikniśo górjejce we woknje Firefox na meni Wobźěłaś a wubjeŕśo Nastajenja

  Klikniśo na menijowy tłocašk New Fx Menu a wubjeŕśo NastajenjaNastajenja

 2. Wubjeŕśo wótrězk Rozšyrjony.
 3. Wubjeŕśo rejtark Seś.
 4. Klikniśo na Nastajenja…. Dialog „Nastajenja zwiskow“ se pokazujo.
 5. Jolic nastajenje URL awtomatiskeje proksy-konfiguracije jo wubrane, wužywaśo dataju awtomatiskeje konfiguracije za proksy. Njeznjemóžniśo toś to nastajenje, což by pśistupoju na internet zajźowało. Dajśo město togo swójomu seśowemu administratoroju toś to nuzowe rozwězanje.
 6. Klikniśo na Pśetergnuś.

Firefox wisy, gaž wótgrawaśo Flash-wideo

Glejśo Flash-tykac - aktualny źaržaś a problemy rozwězaś.

Firefox wisy pó dłujkem wužywanju

Firefox aktualizěrowaś

Nejnowše wersije Firefox wopśimuju pólěpšenja pśi wužywanju składowańskego ruma, wósebnje za dłujke pósejźenja. Firefox na nejnowšu wersiju aktualizěrowaś.

Firefox znowa startować

Firefox móžo wisaś, jolic jo wjelgin dłujko wócynjony. Aby toś ten problem rozwězał, startujśo Firefox znowego.

Jolic spušćaśo Firefox pšawidłownje, aby se tam wrośił, źož sćo do togo był, cośo snaź funkciju Firefox Pósejźenje wótnowiś wužywaś. Za dalšne informacije, glejśo Wótnowjenje pósejźenja konfigurěrowaś.

Firefox wisy, mjaztym až zacytujośo prědne wokno

Wótnowjenje pósejźenja póspěšyś

Jolic musyśo wjele rejtarkow wótnowiś, móžo Firefox wisaś, gaž zacytujo jich sedła. Wobwěsććo se, lěc nastajenje Rejtarki njezacytaś, až njejsu wubrane jo we wašych rejtarkowych nastajenjach jo zmóžnjone, tak až jano slědny rejtark zacytujo se pśi startowanju.

 1. Klikniśo górjejce we woknje Firefox na tłocašk Firefox a wubjeŕśo pótom NastajenjaKlikniśo górjejce we woknje Firefox na meni Rědy a wubjeŕśo pótom NastajenjaKlikniśo na menijowej rědce na meni Firefox a wubjeŕśo NastajenjaKlikniśo górjejce we woknje Firefox na meni Wobźěłaś a wubjeŕśo Nastajenja

  Klikniśo na menijowy tłocašk New Fx Menu a wubjeŕśo NastajenjaNastajenja

 2. Wubjeŕśo wótrězk Powšykny.
 3. Wobswěsććo se, lěc nastajenje Rejtarki njezacytaś, až njejsu wubrane jo zmóžnjone.

Firefox wisy pśi ześěgowanju datajow abo składowanju wobrazow

Jolic Firefox wisy, gaž wopytujośo, dataju ześěgowaś abo wobraz składowaś, wopytajśo slědujuce rozwězanja:

Wulašujśo ześěgnjeńsku historiju

Firefox móžo pśi ześěgowanju wisaś, gaž waša ześěgnjeńska historija jo pśewjelika. Aby ześěgnjeńsku historiju wulašował:

 1. Klikniśo na ześěgnjeński tłocašk fx20 download icon a pótom na Wšykne ześěgnjenja pokazaś. Wokno biblioteki se wócynijo.
 2. Klikniśo na Ześěgnjenja lašowaś, aby ześěgnjeńsku historiju lašował.
 3. Ześěgniśo někotare pśikładowe dataje, aby glědał, lěc Firefox hyšći wisy.

Wubjeŕśo drugi ześěgnjeński zarědnik

Firefox móžo wisaś, jolic slědne městno ześěgnjeńskego zarědnika (na pś. rozdźělony nosaŕ datow abo USB-běgadło) wěcej njejo k dispoziciji. Aby toś ten problem rozwězał:

 1. Klikniśo górjejce we woknje Firefox na tłocašk Firefox a wubjeŕśo pótom NastajenjaKlikniśo górjejce we woknje Firefox na meni Rědy a wubjeŕśo pótom NastajenjaKlikniśo na menijowej rědce na meni Firefox a wubjeŕśo NastajenjaKlikniśo górjejce we woknje Firefox na meni Wobźěłaś a wubjeŕśo Nastajenja

  Klikniśo na menijowy tłocašk New Fx Menu a wubjeŕśo NastajenjaNastajenja

 2. Wubjeŕśo wótrězk Powšykny.
 3. Wubjeŕśo we wobłuku Ześěgnjenja Dataje składowaś do a klikniśo na tłocašk Pśepytaś.
 4. Wubjeŕśo we wócynjajucem se woknje Ordner suchen (Zarědnik pytaś) a wubjeŕśo nowy celowy zarědnik.
 5. Klikniśo na W pórěźe, aby wokno Nastajenja zacynił.Klikniśo na Zacyniś, aby wokno Nastajenja zacynił.Zacyńśo wokno Nastajenja. Zacyńśo bok about:preferences. Wšykne změny, kótarež sćo pśewjadł, budu se awtomatiski składowaś.

Glědajśo, lěc něnto móžośo dataje ześěgnuś abo wobrazy składowaś. Jolic to funkcioněrujo, móžośo se k swójim nastajenjam Firefox wrośiś, jolic to cośo, a Pśecej so pšašaś, źož dataje maju se składowaś wubraś.

Firefox wisy, gaž jen kóńcyśo

Wótergi, gaž zacynjaśo Firefox, wěcej njereagěrujo a wóstanjo w skłaźe, lěcrownož žedne wokna Firefox njejsu wócynjone. Pśez to njamóžo Firefox pórědnje funkcioněrowás, gaž wócynjaśo jen pśiducy raz, abo wiźiśo dialogowe pólo "Firefox zacyniś" ze zmólkoweju powěźeńku Firefox južo běžy, ale njewótegranja.Kopija jo južo wócynjona. Musyśo pótom wšykne procese Firefox skóńcyś abo licadło znowego startowaś, nježli až móžośo Firefox znowego wócyniś (glejśo Zmólkowa powěźeńka "Firefox južo běžy, ale njewótegranja" za druge zawiny a rozwězanja).

Zacyńśo Firefox dopołnje

 1. Klikniśo górjejce we woknje Firefox na tłocašk Firefox a wubjeŕśo pótom na SkóńcyśKlikniśo górjejce we woknje Firefox na meni Dataja a wubjeŕśo pótom SkóńcyśKlikniśo na menijowej rědce na meni Firefox a wubjeŕśo Firefox skóńcyśKlikniśo górjejće we woknje Firefox na meni Dataja a wubjeŕśo Skóńcyś.

  Klikniśo na menijowy tłocašk New Fx Menu a pótom na symbol „Firefox skóńcyś“„Firefox skóńcyś“ Close 29.

 2. Zacyńśo hyšći wócynjone dialogowe póla abo sekundarne wokna, ako na pś. ześěgnjeńske wokno.


Jolic procese Firefox, kótarež wóstawaju w skłaźe, pśecej zasej zawinuju problemy, wopytujśo slědujuce rozwězanja.

Pśeglědajśo swóje rozšyrjenja

Problematiske rozšyrjenja mógu zawina za problem byś, až Firefox wisy. Móžośo wótpowědne rozšyrjenje znjemóžniś abo wótinstalěrowaś. Za informacije wó pytanju a rozwězowanju problemow z rozšyrjenjami, glejśo nastawk Problemy z rozšyrjenjami, drastwami a hardwarowym póspěšenim rozwězaś.

Aktualizěrujśo abo znjemóžniśo tykac Java

Wótergi mógu aplety Java zawinowaś, až proces Firefox hyšći jo w skłaźe po skóńcenju Firefox. Wopytajśo tykac Java na nejnowšu wersiju aktualizěrowaś. Źiśo za to na bok Mozilla Pśespytajśo swóje tykace abo, jolic njetrjebaśo tykac Java, móžośo jen we woknje zastojnika dodankow znjemóžniś. Za dalšne informacije glejśo Tykac Java za interaktiwne wopśimjeśe wužywaś.

Pśeglědajśo swóju internetnu wěstotnu softwaru

Interakcije mjazy wěstymi wěstotnymi programami za internet (wognjowa murja, antiwirusowy program) mógu na někotarych systemach problemy zawinowaś. Móžośo wopytowaś, wognjowu murju konfigurěrowaś, aby glědał, lěc Firefox wěcej njewisy.

Firefox wisy, gaž Windows na ThinkPaźe z wótpócynka dalej źěła

Gaž Windows z wótpócynka dalej źěła a Firefox za někotare minuty wisy, by mógał pśedinstalěrowany program "ThinkVantage Technologies Power Manager 6" zawina byś. Jadna móžnosć, aby se toś ten problem rozwězał, jo wótinstalěrowanje programa. Druga móžnosć jo, aby wy na websedle pomocy Lenovo za nowšeju wersiju programa pytał a glědał, lěc se problem pśez to rozwěžo. Glejśo programowu zmólku 1106202 za dalšne drobnostki.Bazěrujo na informacijach z nastawka Firefox hangs (mozillaZine KB)

Jo toś ten nastawk wužytny był?

Pšosym cakajśo…

Slědujuce wjelicne luźe su pomogli, toś ten nastawk pisaś:

Illustration of hands

Dobrowólnik

Rosćo a źělśo swóju kompetencu z drugimi. Wótegrońśo na pšašanja a pólěpšćo našu wědowu datowu banku.

Dalšne informacije