Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Page scrolling with keyboard not working

  • 2 trả lời
  • 18 gặp vấn đề này
  • 12 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Scrolling not working using keyboard. Page Up / Page Down, Arrow Keys - Up, Down, Left & Right - keys do not work. Scrolling is possible only by using the scroll bar.

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

hey rmurthy, please press f7 in order to switch off caret browsing mode, then the arrow keys should work as known before.

more options