Hiển thị các câu hỏi được đánh dấu: Xem tất cả các câu hỏi

open document

Hello, when I open a document (word, excel, pdf, etc), at the same time the document is open but it is also saved, how do I stop the option to save the document Thank yo… (xem thêm)

Hello,

when I open a document (word, excel, pdf, etc), at the same time the document is open but it is also saved, how do I stop the option to save the document

Thank you

Đã được hỏi bởi radu60gigi 6 ngày trước