Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I would like Awsome screenshot on my tool bar

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • Trả lời mới nhất được viết bởi zeroknight

more options

I find it very difficult using Awsome screenshot, in fact I never use it, but used to use it, when it was on my tool bar, can I get it back there.

I cannot drag it from "customise tool bar" as it does not show there, it shows in my list of add ons, I have tried removing it, then reinstalling it.

I find it very difficult using Awsome screenshot, in fact I never use it, but used to use it, when it was on my tool bar, can I get it back there. I cannot drag it from "customise tool bar" as it does not show there, it shows in my list of add ons, I have tried removing it, then reinstalling it.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

You can pin it to the toolbar from the extensions panel.

Extensions won't appear in the panel if the browser is in private browsing mode (aka "Never Remember History") and they don't have permission to run in private windows.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.