Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Unable to pin private window to taskbar

  • 2 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 4 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi ericoulange

more options

Hello. When I open a private window and try to pin it to the taskbar, it instantly changes into the normal (non-private) Firefox icon and then only opens normal windows when I click on it. It's been like this since I reset Windows and reinstalled Firefox yesterday. I tried to reinstall it again but it still does this. Any help would be appreciated.

Hello. When I open a private window and try to pin it to the taskbar, it instantly changes into the normal (non-private) Firefox icon and then only opens normal windows when I click on it. It's been like this since I reset Windows and reinstalled Firefox yesterday. I tried to reinstall it again but it still does this. Any help would be appreciated.
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

Thanks for the reply. Apparently this was happening because I installed Firefox from the Microsoft Store. After I downloaded the .exe and reinstalled it, I'm able to pin a private window to the taskbar again.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Windows 11 seems to have changed taskbar pinning behavior recently (Bug 1879975):

Note that private-browsing can't be pinned and no other pins work unless done manually by the user right clicking on an icon in the taskbar and choosing to pin it.

Hữu ích?

more options

Giải pháp được chọn

Thanks for the reply. Apparently this was happening because I installed Firefox from the Microsoft Store. After I downloaded the .exe and reinstalled it, I'm able to pin a private window to the taskbar again.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.