Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Tabs are automatically changing to spam sites

  • 6 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I have many tabs open at the same time and I'm noticing tabs from Urban Dictionary in particular are automatically changing to suspicious sites, quite a few porn sites in fact.

Is this something Urban Dictionary is doing to direct viewers to sponsors or is there a bug in my FF browser?

I have many tabs open at the same time and I'm noticing tabs from Urban Dictionary in particular are automatically changing to suspicious sites, quite a few porn sites in fact. Is this something Urban Dictionary is doing to direct viewers to sponsors or is there a bug in my FF browser?

Tất cả các câu trả lời (6)

more options

Screenshot attached.

Hữu ích?

more options

Try disabling your extensions.

Blocking ads with something like uBlock Origin may help.

Hữu ích?

more options

> Try disabling your extensions.

I only have 4 extensions, see image. I've had them for a long time with no issue.

> Blocking ads with something like...

They aren't exactly ads or pop-ups.

The whole tab directs to another site, the URL automatically changes while I'm browsing another tab.

s

Được chỉnh sửa bởi stephenslr1 vào

Hữu ích?

more options

Extensions update automatically in the background which can cause their behavior to change suddenly without notice. Both your video downloader extensions were updated recently.

Does it still happen in Troubleshoot Mode?

Hữu ích?

more options

I'll Troubleshoot Mode a go the next time it happens.

Since posting it's behaving as normal. It was bugging me for only a few days.

s

Hữu ích?

more options

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.