Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox Trojan

  • 5 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 20 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

When launching Firefox Malwarebytes reports a trojan and shows blocked website verifications.io This happens just about every time. Wikipedia tells me "Verifications.io is a defunct email-focused technology firm whose primary practice was to validate email addresses for email marketing platforms. The company's platform allowed for email marketing firms to submit lists to the company, which would verify the lists for valid email addresses."

When launching Firefox Malwarebytes reports a trojan and shows blocked website verifications.io This happens just about every time. Wikipedia tells me "Verifications.io is a defunct email-focused technology firm whose primary practice was to validate email addresses for email marketing platforms. The company's platform allowed for email marketing firms to submit lists to the company, which would verify the lists for valid email addresses."
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

Does it still happen in a new profile? An easy way to test a new profile is to install Developer Edition and see if it happens there or refresh your existing profile. Make sure you stay signed out of your sync account when testing.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (5)

more options

Hữu ích?

more options

You can check that those pages aren't set as multiple homepages.

You can check the homepage setting in "Settings -> Home".

Firefox supports multiple homepages separated by '|' (pipe) symbols.

Do you have a history entry for that domain that allows to use "Forget About This Site"?

Hữu ích?

more options

Many thanks to cor-el and zeroknight for their suggestions but they didn't solve the problem.

Hữu ích?

more options

Giải pháp được chọn

Does it still happen in a new profile? An easy way to test a new profile is to install Developer Edition and see if it happens there or refresh your existing profile. Make sure you stay signed out of your sync account when testing.

Hữu ích?

more options

May check the about:networking page. You can also enable network monitoring in the Browser Console and leave the console open when you restart the browser to check if request to this origin show up.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.