Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

blue scroll bar in facebook chat box

  • 6 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 15 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi zeroknight

more options

today i noticed when i send a chat in Facebook chat the scroll bar is blue. It has to be afire fox thing cause it does not do it in Chrome below is chrome and Facebook message now ill go to to Facebook in Firefox and color write a message and the scroll bar is blue .on left i from Chrome on the right is Fiefox how do i go to look like chrome with out the blue scroll bar

today i noticed when i send a chat in Facebook chat the scroll bar is blue. It has to be afire fox thing cause it does not do it in Chrome below is chrome and Facebook message now ill go to to Facebook in Firefox and color write a message and the scroll bar is blue .on left i from Chrome on the right is Fiefox how do i go to look like chrome with out the blue scroll bar
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (6)

more options

Does it still happen in Troubleshoot Mode?

Hữu ích?

more options

yes i tried thy and yes it still does. just did it and yes it does it

Hữu ích?

more options

Does it still happen in a new profile? An easy way to test a new profile is to install Developer Edition and see if it happens there or refresh your existing profile. Make sure you stay signed out of your sync account when testing.

Hữu ích?

more options

if i make a new profile ill lose all the stuff i have the same with refresh but thanks any way tel me o you have facebook and are you getting it. Like i said not happening in Chrome or edge so it has to be a firefox thing

Hữu ích?

more options

last time i refreshed firefox lost all my extentions in Mozilla old

Hữu ích?

more options

Does it still happen with Developer Edition? You won't lose your profile by installing it and doing a quick test. Don't be scared by the name, it is just an early beta of Firefox.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.