Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Email links do not open in Firefox

  • 3 trả lời
  • 3 gặp vấn đề này
  • 5 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi zeroknight

more options

I have set Firefox as my default browser. I can open it using a shortcut on my desktop. However, if I follow a link from an email, it does not open in Firefox. How come?

I have set Firefox as my default browser. I can open it using a shortcut on my desktop. However, if I follow a link from an email, it does not open in Firefox. How come?

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Show your default applications settings The email, are you in a app or on a website?

Hữu ích?

more options

Hữu ích?

more options

Microsoft Outlook 365 will use Edge unless you tell it to use the default browser.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.