Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Disable New High-Contrast Tab Outline

  • 3 trả lời
  • 4 gặp vấn đề này
  • 62 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Shabcarb

more options

After updating to Beta 122.0b3 (64-bit), the active tab is now highlighted with a simple white outline instead of the coloring surrounding the address bar. My selected theme has not changed, and the same goes for all of my extensions. I could not find this change in the 122.0b Release Notes.

If this behavior is intentional, is there any option to return to the previous behavior (including in about:config)?

After updating to Beta 122.0b3 (64-bit), the active tab is now highlighted with a simple white outline instead of the coloring surrounding the address bar. My selected theme has not changed, and the same goes for all of my extensions. I could not find this change in the 122.0b Release Notes. If this behavior is intentional, is there any option to return to the previous behavior (including in about:config)?
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

I don't see that with the built-in dark theme. It's possible a default was changed that theme authors will need to override if they don't like it.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Giải pháp được chọn

I don't see that with the built-in dark theme. It's possible a default was changed that theme authors will need to override if they don't like it.

Hữu ích?

more options

You appear to be using userChrome.css to style the UI, so you may need to update the CSS code that handles the appearance of the tabs. If you didn't create the file yourself, then contact its creator or check its website for a update (there might be a link in the file).

Hữu ích?

more options

jscher2000 - Support Volunteer said

I don't see that with the built-in dark theme. It's possible a default was changed that theme authors will need to override if they don't like it.

You're right, it was the theme - I forgot that it wasn't a default choice. I'll contact the creator.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.