Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How to allow clipboard access, for a specific website?

  • 3 trả lời
  • 3 gặp vấn đề này
  • 1844 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi TarkBike

more options

Hello. I can't copy and paste in Figma in Firefox whatsoever, both plain text and images. Tried doing it in Vivaldi and that browser showed a dialog prompt asking whether or not I want to allow the page to access the clipboard. I granted the permission and it's working there now. Can I do the same in Firefox somehow?

Firefox 114.0.1 on Windows

Hello. I can't copy and paste in Figma in Firefox whatsoever, both plain text and images. Tried doing it in Vivaldi and that browser showed a dialog prompt asking whether or not I want to allow the page to access the clipboard. I granted the permission and it's working there now. Can I do the same in Firefox somehow? Firefox 114.0.1 on Windows

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

dom.event.clipboardevents.enabled is set to true

more options

Giải pháp được chọn

more options

There are even more problems in the troubleshot mode (Figma files just not opening), so looks like I have to refresh. Although I don't remember messing with the about:config settings too much, but OK, thank you for the feedback

Được chỉnh sửa bởi TarkBike vào