Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Changed password

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 8 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi andmagdo

more options

I’m on a pc running Win10. Even after resetting my password several times and reinstalling Firefox several times, Every time I open Firefox it asks for my primary password. When I enter that password it says “wrong password”. I have several computers but this only happens on one of them. Sync is on

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Hello,

The primary password is a means of protecting your locally stored passwords. It is separate from your Windows password and your Firefox installation.

I suggest that because you have sync, you can make a new profile at about:profiles, and set it up for sync. Using sync will restore the data from your other computers.

Hữu ích?

more options

I know about this. I know my password as I use it on other computers. I know the difference between primary (formerly master) password and the other passwords you mention. I am referring to the primary password which protects my web accounts such as ms or att.

Hữu ích?

more options

Hello,

If this is true, I believe that making a new profile and using sync should work. This is effectively completely bypassing the primary password. You can then set a primary password to protect the passwords.

I believe that you either forgot the password for that computer or the file that stores the encrypted passwords has broken.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.