Zmylki z tykačemi kaž Flash abo Java pytać, zo bychu so časte problemy z Firefox rozrisali

Tutón nastawk so hižo njewothladuje, jeho wobsah móhł tuž zestarjeny być.

Mozilla planuje, podpěru za wšě NPAPI-tykače nimo Flash w měrcu 2017 zastajić, hdyž so wersija 52 Firefox wozjewi. Hlejće tutón nastawk a tutón blogowy přinošk za podrobnosće.

Jeli maće problemy ze stronami, kotrež tykače wužiwaja (kaž Adobe Flash, Java a dalše), zo bychu wobsah zwobraznili, dyrbiće přepruwować, hač tykač problem zawinuje.

Kedźbu: 64-bitowa wersija Firefox tuchwilu jenož NPAPI-tykačej Adobe Flash a Microsoft Silverlight spóznawa a podpěruje.

Zwučene problemy, kotrež so přez tykače zawinuja, su:

Tutón nastawk wopisuje, kak móžeće problemy z tykačemi rozrisować. Jeli maće problem z rozšěrjenjom abo drastu, hlejće Problemy z rozšěrjenjemi, drastami a hardwarowym pospěšenjom rozrisać. Za powšitkowne informacije wo tykačach hlejće Tykače za awdio, widejo, hry a wjace wužiwać.

Přepruwujće, hač tykač problem zawinuje

Móžeće tykače po jednym znjemóžnić, mjeztym zo Firefox běži. Jeli na wěsty tykač tukaće, znjemóžńće jón najprjedy a testujće jón potom na waš problem. Jeli njewěsće, kotry tykač dyrbiće znjemóžnić:

 1. Klikńće na menijowe tłóčatko Fx57menu New Fx Menu a wubjerće Přidatki Fx57Addons-icon Přidatki. Zrjadowak přidatkow so wočini.

 2. Wubjerće w rajtarku zrjadowaka přidatkow wotrězk Tykače.
 3. Wubjerće tykač z lisćiny a potom Ženje njeaktiwizować z jeho wuběranskeho menija. Wospjetujće tutón krok za kóždy tykač z lisćiny, doniž wšě z nich znjemóžnjene njejsu. Njetrjebaće Firefox znowa startować, zo bychu so změny wuskutkowali.
 4. Testujće na waš problem. Jeli njewustupuje, wróćće so k rajtarkej zrjadowaka přidatkow a zmóžńće zaso tykače tykač po tykaču z wuběranskim menijom Přeco aktiwizować, doniž njenamakaće, kotry z nich waš problem zawinuje.

Jeli znjemóžnjenje tykača waš problem rozrisuje, přewjedźće slědowace kroki w tutym nastawku.

Waše tykače aktualizować a znowa instalować

Wjele problemow z tykačemi da so přez to rozrisać, zo tykač na najnowšu wersiju aktualizujeće. Zo byšće přepruwował, hač jedyn z wašich instalowanych tykačow je zestarjeny, wopytajće stronu Mozilla za přepruwowanje tykačow.

Jeli aktualizowanje na najnowšu wersiju tykača problem njerozrisuje, móžeće jón znjemóžnjeny wostajić.

Tykač manuelnje wotinstalować

Jeli njemóžeće wotinstalowanski program wužiwać, zo byšće tykač wotstronił, móžeće jón manuelnje wotstronić:

 1. Zapodajće about:plugins do adresoweho pola a tłóčće EnterReturn, zo byšće stronu Instalowane tykače pokazał.
 2. Kóždy zapisk na stronje Instalowane tykače wobsteji z "Dataja:" a "Šćežka:", kotrejž mjeno a městno tykačoweje dataje pokazujetej. Wužiwajće Windows Explorer, zo byšće Nawigujće k rjadowakej nawigował, kotryž so za tykač pokazuje, kotryž chceće wotstronić.
 3. Přemjenujće dataju, zo byšće pismik X před datajowym mjenom přidał (npswf32 budźe na přikład Xnpswf32).

Tykač so wotstroni.

Datowu banku tykačow znowa inicializować

W někotrych padach njemóžeće tykač instalować abo znowa instalować. Tutón problem so snano rozrisuje, hdyž datowu banku tykačow znowa inicializujeće:

 1. Wočińće swój profilowy rjadowak:

  Klikńće horjeka we woknje Firefox na tłóčatko Firefox, dźiće k menijej Pomoc Klikńće na menijowej lajsće na meni PomocKlikńće horjeka we woknje Firefox na meni Pomoc a wubjerće Informacije wo rozrisowanju problemow. Rajtark za informacije wo rozrisowanju problemow so wočinic.Klikńće na menijowe tłóčatko New Fx Menu , potom na prašak Help-29 a wubjerće Informacije wo rozrisowanju problemow. Rajtark za informacije wo rozrisowanju problemow so wočini.

 2. Klikńće pod wobłukom Zakłady nałoženja na Rjadowak pokazaćRjadowak wočinićW Finder pokazaćRjadowak wočinić. Wokno z wašimi profilowymi datajemiwašim profilowym rjadowakom so wočini.
 3. Pokiw: Jeli njemóžeće Fire​fox wočinjeć abo wužiwać, sćěhujće instrukcije w nastawku Namakajće swój profil, bjeztoho, zo by Firefox wočinił.

 4. Klikńće horjeka we woknje Firefox na tłóčatko Firefox a wubjerće potom SkónčićKlikńće horjeka we woknje Firefox na meni Dataja a wubjerće potom SkónčićKlikńće na menijowej lajsće na meni Firefox a wubjerće Firefox skónčićKlikńće horjeka we woknje Firefox na meni Dataja a wubjerće Skónčić.

  Klikńće na menijowe tłóčatko New Fx Menu a potom na symbol „Firefox skónčić“„Firefox skónčić“ Close 29 .

 5. Zhašejće dataju pluginreg.dat.
 6. Wočińće Firefox
 7. Zapisajće about:plugins do adresoweho pola a tłóčće EnterReturn, zo byšće lisćinu tykačow Firefox zwobraznił.
// Tući lubi ludźo su pomhali, tutón nastawk pisać: milupo. Móžeće tež pomhać - zhońće, kak.
Dobrowólnik za pomoc Mozilla