Tykače za awdio, widejo, hry a wjace wužiwać

Tutón nastawk so hižo njewothladuje, jeho wobsah móhł tuž zestarjeny być.

Mozilla planuje, podpěru za wšě NPAPI-tykače nimo Flash w měrcu 2017 zastajić, hdyž so wersija 52 Firefox wozjewi. Hlejće tutón nastawk a tutón blogowy přinošk za podrobnosće.

Tykače su přidatki Firefox, kotrež móža z internetnym wobsahom wobchadźeć, kotryž Firefox njemóže předźěłować. Tutón nastawk wopisuje, kak móžeće tykače w Firefox wužiwać a rjadować.

Što tykače su?

Tykač je mały program, kotryž móže z internetnym wobsahom wobchadźeć, kotryž Firefox njemóže předźěłować. Wone wobsahuja zwjetša patentowane formaty za widejo, awdio, hry online, prezentacije a wjace. Tykače so wot druhich předewzaćow wuwiwaja a rozšěrjeja.

Woblubowane tykače

Čitajće slědowace nastawki, zo byšće instrukcije dóstał, kak móžeće tykače instalować, wužiwać a problemy z nimi rozrisować:

Kedźbu: 64-bitowa wersija Firefox tuchwilu jenož NPAPI-tykačej Adobe Flash a Microsoft Silverlight spóznawa a podpěruje.

Tykače aktualizować

Tykače wobsahuja programowy kod, kotryž je so wot třećich poskićowarjow napisał, tohodla je nimoměry wažnje, zo swoje tykače aktualne dźeržiće. Wěstotna dźěra w tykaču, kotryž sće instalował, móhła wašu priwatnosć wohrozyć.

Zo byšće přepruwował, hač jedyn z wašich instalowanych tykačow je zestarjeny, wopytajće stronu Mozilla za přepruwowanje tykačow.

Tykače rjadować

Zo byšće widźał, kotre tykače su instalowane:

  1. Klikńće na menijowe tłóčatko Fx57menu New Fx Menu a wubjerće Přidatki Fx57Addons-icon Přidatki. Zrjadowak přidatkow so wočini.

  2. Wubjerće w rajtarku zrjadowaka přidatkow wotrězk Tykače.

Zo byšće tykač znjemóžnił, wubjerće tykač w lisćinje, klikńće potom na Ženje njeaktiwizować. Hdyž tykač znjemóžniće, wotpina so, bjez toho, zo by so wotinstalował. Zo byšće jón zaso zmóžnił, klikńće na Přeco aktiwizować.

Tykače wotinstalować

  • Čitajće horjeka nastawk, kotryž tykačej wotpowěduje, kotryž chceće wotinstalować, zo byšće instrukcije za wotinstalowanje dóstał.
  • Za instrukcije, kak móžeće tykač manuelnje wotinstalować, hlejće Tykač manuelnje wotinstalować.

Rozrisowanje problemow

Jeli maće problemy z Firefox, zawinuja so snano přez tykač abo kombinaciju tykačow. Za pomoc, kak móžeće problemy z tykačemi diagnosticěrować, hlejće Zmylki z tykačemi kaž Flash abo Java pytać, zo bychu so časte problemy z Firefox rozrisali.

// Tući lubi ludźo su pomhali, tutón nastawk pisać: milupo. Móžeće tež pomhać - zhońće, kak.
Dobrowólnik za pomoc Mozilla